Translation of "this is not" in Czech

Results: 6111, Time: 0.0045

tohle není to není tady nejde tohle neni

Examples of This Is Not in a Sentence

This is not your brother, Kathleen.
Tohle není váš bratr, Kathleen.
This is not a night or two.
To není na noc nebo dvě.
- This is not about Richard, Meredith.
- Tady nejde o Richarda, Meredith.
This is not a loss, it's an opportunity.
Tohle neni ztráta, to je příležitost!
This is not Joe Karnes.
Tohle není Joe Karnes.
- Lou, this is not a good idea.
- Lou, to není dobrý nápad.
This is not about me and you John!
Tady nejde o tebe a mě, Johne!
No, no, this is not your fault, Artie, okay?
Ne, ne, tohle neni tvá vina, Artie, dobře?
But this is not your story.
Ale tohle není tvůj příběh.
But I think this is not a good decision.
ale myslím, že to není dobré rozhodnutí.
This is not about my family, Dave.
Tady nejde o moji rodinu, Dave.
I said," This is not the place for me"... and I changed my life.
Řekl sem si," Tohle neni místo pro mě"... a změnil sem se.
Danny, this is not Boko Haram.
Danny, tohle není Boko Haram.
This is not exactly part of your Hollywood dream, is it, Mary Louise?
To není úplně součástí vašeho snu Hollywood, to je, Mary Louise?
This is not about you or your father or even Jared Bankowski.
Tady nejde o tebe, tvého otce, ani o Jareda Bankowskiho.
This is not exactly how I imagined it would work out, but maybe you're right.
Tohle neni jak přesně jsem si představoval, že to dopadne, ale možná máš pravdu. Zkusíme to.
Sister, this is not water, but wine.
Sestro, tohle není voda, ale víno.
This is not your case, Brenda.
To není váš případ, Brendo.
This is not about what you want, Luke.
Tady nejde o to, co chcete vy, Luku.
This is not Paris of 1944.
Tohle neni Paříž vr. 1944.
And this is not for sex.
A tohle není ....... pro sex.
This is not your mimom?
To není tvá Mámáma?
This is not about your stupid job.
Tady nejde o tvou blbou práci.
And this is not a negotiation, so if it's okay with you, we can talk further.
A tohle neni vyjednávání, tak jestli je to oukej, můžeme se bavit dál.
This is not a battle, but a mission.
Tohle není bitva, ale mise.
This is not my first rodeo, Natalika.
To není moje první rodeo Nataliko.
This is not about me and Stosh, okay?
Tady nejde o mě a Stoshe, jasný?
Let me out! Jess, this is not ...
- Tohle neni vtipný, Jess.
Sookie, this is not your battle.
Sookie, tohle není tvoje bitva.
This is not good for the family.
To není dobré pro rodinu.

Results: 6111, Time: 0.0045

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More