Translation of "to do with" in Czech

S Synonyms

Results: 6472, Time: 0.0058

společného s dělat s s tím společnýho s do činění s dočinění s udělat s souvisí s

Examples of To Do With in a Sentence

But it had something to do with the door, and the thinnies that were being sealed.
Ale mělo to něco společného s dveřmi a s teninkami, co jsou zapečeťovány.
And do you know what Hank wants to do with that money?
A víš, co chce Hank dělat s těmi penězi?
I know she is and that's great but you don't think Chris has anything to do with this?
Vím, že je a je to skvělé, ale nemyslíš že Chris s tím má něco společného?
They think he had something to do with erin's murder.
Myslí si, že má něco společnýho s vraždou Erin.
And so i'm skeptical that these things have anything to do with tsunami waves.
A tak jsem skeptický že by tyto věci měli co do činění s vlnami tsunami.
The deaths had nothing to do with the curse!
Ty smrti neměly nic dočinění s kletbou!
We know what we want to do with the money.
Víme, co chceme udělat s penězi. Díky.
feels like, and then we can meet another time and I can explain everything to do with Reiki?
jaké to je, a pak se můžeme setkat jindy a mohu vysvětlit vše, co souvisí s Reiki?
Are you asking me if I had something to do with kathryn's murder?
Ptáš se mě, jestli mám něco společného s vraždou Kathryn?
Dude, you want to know what to do with Heather?
Kámo, chceš vědět, co dělat s Heather?
Because this, it has nothing to do with what I do.
Protože tohle nemá nic společného s tím , co dělám.
And this house, it's got something to do with terrence steadman's murder, I know it.
a ten dům, má něco společnýho s vraždou Terrence Steadmana, vím to.
It has something to do with cultural identity and it is a measure of political stability...
Má co do činění s kulturní identitou a je měřítkem politické stability.
I think that it has something to do with Wes.
Myslím, že to má něco dočinění s Wesem.
And that's what we need to do with my electricity, with the solar panel.
A to je to, co potřebujeme udělat s mou elektřinou, se solárním panelem.
You think it's got something to do with Kallie, like maybe he's lying and he knows where she's at?
Myslíte si, že to nějak souvisí s Kallie, třeba že lže a že ví, kde je?
My private life has nothing to do with my work for Henrik.
Můj soukromý život nemá nic společného s mojí prací pro Henrika.
Look, Charlie. This has nothing to do with you and Chelsea.
Podívej Charlie, tohle nemá co dělat s tebou a Chelsea.
My husband has disappeared, and I think it has something to do with this.
Můj manžel zmizel a já si myslím, že tohle s tím má něco společného.
Billy, he has nothing to do with Dean.
Billy, nemá nic společnýho s Deanem.
Okay, creepy and weird, but what does that have to do with Derek?
Fajn, děsivý a divný, ale co to má co do činění s Derekem?
The answer has nothing to do with the question.
Odpověď nemá nic co dočinění s otázkou.
Do you know what she wanted to do with my fur?
Víš, co chtěla udělat s mojí kožešinou?
it's someplace to do with water and precision machinery.
Je to nějaké místo, které souvisí s vodou a přesným strojírenstvím.
And what does she have to do with colston's murder?
A co má společného s Colstonovou vraždou?
What are you going to do with a shovel in February in South Salem?
Co budete dělat s lopatou v únoru v South Salemu?
Just please tell me you had nothing to do with this.
Jenom mě, prosím tě, řekni, že s tím nemáš nic společnýho.
And, this has nothing to do with you and Logan, right?
A tohle nemá nic společnýho s tebou a Loganem, že?
we're not exactly sure what his special talent is, but I think it has something to do with the number 7.
Nejsme si tak úplně jistí v čem přesně spočívá jeho talent, ale myslíme si, že to má něco do činění s číslem 7.
His partner said that he had nothing to do with the family, and I believe her.
Jeho partnerka říkala, že neměl co dočinění s rodinou, a já jí věřím.

Results: 6472, Time: 0.0058

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "to do with"


connected to
is linked to
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More