Translation of "to see you" in Czech

Results: 3841, Time: 0.0259

tě vidím za tebou tě uvidím tě navštívit tě vídat vidět , jak se ti tebe podívat tě viděi tě potkat vámi setkal tě vidim za váma vás poznat tě přijal tě spatřit tebou mluvit tě navštěvovat vás potkávám vámi přišel vámi sešel

Examples of To See You in a Sentence

It's good to see you, buddy.
Je dobré, že tě vidím, kámo.
Steve, one of the parents is here to see you.
Steve, přišel za tebou jeden z rodičů.

Hope to see you in person soon.
Doufám, že tě uvidím brzy osobně.
Did she come to see you?- Once.
Přišla tě navštívit?
I want to see you often.
Chci tě vídat častěji.
The girls wanted to see you liked their present.
Děvčata chtěla vidět, jak se ti líbil jejich dárek.
I was comin' down to see y'all today, OK?
Přišel jsem se na tebe podívat, OK?

Good to see you, Ray.
Rád jsem tě viděI, Rayi.
Always good to see you, Adam.
Vždycky je radost tě potkat, Adame.
I would like to see you, please.
Rád bych se s vámi setkal.
Good to see you, pop.
Rád tě vidim, tati.
Bingham's here to see you, sir.
Je tu za váma pan Bingham, pane.
They wanted to see you.
Chtěli vás poznat.
I will ask the minister to see you.
Požádám ministra, aby tě přijal.
I'm burning with desire to see you".
Umírám touhou tě spatřit.".
Brooks wants to see you.
Chce s tebou mluvit Brooks.
Does he come to see you?
Chodí tě navštěvovat?
A pleasure to see you.
Rád Vás potkávám.
There's someone to see you, ma'am.
Někdo za vámi přišel, madam.
He would like to see you.
Rád by se s vámi sešel.
Glad to see you, Nick.
Rád tě vidím, Nicku.
I was on my way to see you, you know.
Byl jsem na cestě za tebou, víš.
For me to see you as a Director and not a Field Agent.
Než tě uvidím jako ředitelku a ne jako agenta.
There's a Mr Adams to see you, Colin.
Přišel tě navštívit pan Adams, Coline.
She's forbidden me to see you.
Zakázala mi tě vídat.
I just want to see you do good.
Chci jen vidět, jak se ti daří.
Came all the way from Germany to see you.
Přijela se na tebe podívat až z Německa.
You wouldn't want him to see you in this condition.
Přece bys nechtěIa, aby tě viděI takhle upIakanou.
It was easy to see you would been crying.
Bylo snadné tě potkat plakající.
Glad to see you laugh man.
Rád tě vidim se smát, chlape.

Results: 3841, Time: 0.0259

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"To see you" in other languages


Russian
Spanish
French
Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More