Translation of "to see you" in Czech

Results: 6520, Time: 0.0038

tě vidím za vámi tě uvidím tebe podívat vámi setkat vás navštívit s tebou tebou sejít tebou mluvit tě vídat tě viděi

Examples of To See You in a Sentence

Emily, glad to see you .
Emily rád, že tě vidím .
Jackie, your husband is here to see you .
Jackie, je tu za vámi váš manžel.
But i'll love to see you later.
Ale ráda tě uvidím později.
I came to see you , but first, they have to secure me.
Přišel jsem se na tebe podívat , ale nejdřív mě musí zajistit.
Sir, sorry to bother you but a certain Lily Mariani wants to see you .
Promiňte, že ruším, ale Lily Mariani se chce s Vámi setkat .
Mr Rocky Balboa to see you , sir.
Přišel Vás navštívit pan Rocky Balboa, pane.
Cindy wants to see you for a minute, okay?
Cindy chce s tebou na chvilku, jo?
Jo Ricci wants to see you .
- Chce se s tebou sejít Jo Ricci.
Your brother wants to see you .
Chce s tebou mluvit bratr.
I want to see you often.
Chci tě vídat častěji.
No, I think I should stay, because I paid $ 38 00 to see you today.
Myslim, že bych měI zůstat, protože jsem zaplatil 38 dolarů, abych tě viděI .
Tony, am I glad to see you .
Tony, jsem ráda, že tě vidím .
Poppie sent me to see you , Mr. Ciccio.
Poppie mě za vámi poslal, pane Ciccio.
And unless there's something else holding you back, I hope to see you there.
A pokud není... něco, co tě drží zpátky, doufám, že tě uvidím .
He was going to see you OK, slip you a few quid.
Šel se na tebe podívat , podstrčil ti pár liber.
He is ready to see you now.
Je připraven se s vámi setkat .
I already tried once to keep him from comin' to see you , but you know how stubborn he is.
Už jsem mu jednou zkusil zabránit vás navštívit , ale víte, jak je tvrdohlavý.
Need to see you about something..
Potřebuju s tebou něco probrat.
I want to see you , but... now's not the right time.
Chci se s tebou sejít , ale teď se to nehodí.
The Minister wants to see you !
Chce s tebou mluvit ministr!
I want to see you more often.
Chci tě vídat častěji.
It was very neighbourly of him to come all this way to see you .
Bylo od něj velice sousedské, že podnikl celou tu cestu, aby tě viděI .
Glad to see you , Eddie.
Rád tě vidím , Eddie.
Mrs. Harris is here to see you .
Paní Harrisová je tu za vámi .
I haven't seen you since the funeral and well, anyway I can't wait to see you .
Neviděl jsem tě od pohřbu a tak... nemůžu se dočkat, až tě uvidím .
I came to see you while I was waiting for the test results, and I talked to your wife.
Přijela jsem se na tebe podívat , když jsem čekala na výsledky testů, a mluvila jsem s tvou ženou.
I need to see you , sir.
Potřebuji se s Vámi setkat pane.
Mr. Quillan, detectives are here to see you .
Pane Quillane, přišli vás navštívit detektivové.
By the way, Jimmy would like to see you tomorrow for a spot of lunch.
Mimochodem, Jimmy by s tebou zítra rád poobědval.
Oliver wants to see you in the library.
Oliver se chce s tebou sejít v knihovně.

Results: 6520, Time: 0.0038

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More