TO THE INFIRMARY IN CZECH

Translation of To the infirmary in Czech

Results: 285, Time: 0.2096

Examples of using To the infirmary in a sentence and their translations

Take him back to the infirmary.
Odveďte ho zpátky na ošetřovnu._BAR.
The trip to the infirmary with most unexpected results.
Výprava do nemocnice s tím nejnecekanejším výsledkem.
Allison's taken everyone to the infirmary for testing.
Allison vzala všechny na ošetřovnu kvůli testům.
Is there another way to get to the infirmary?
Vede do ošetřovny ještě nějaká jiná cesta?
I'm taking him to the infirmary before I kill him myself!
Beru ho na ošetřovnu, než ho sama zabiju!
Get her to the infirmary!
Vemte jí do nemocnice!
I brought her to the infirmary.
Vzala jsem ji na ošetřovnu.
Which means our way to the infirmary is clear.
Takže cesta do ošetřovny je bez problémů.
Darby went to the infirmary for back pain just hours before Renee was killed.
Darby byla na ošetřovně kvůli bolesti zad jen pár hodin před smrtí Renee.
I'm going to go to the infirmary.
Zajdu do nemocnice.
They have taken him to the infirmary, but there's no hope.
Odvezli ho do nemocnice, ale už se nedalo nic dělat.
Yes, let's get you to the infirmary.
Jo, pojďme k doktorovi, ať se na tebe podívá.
You went to the infirmary 16 times, and not once did you ever try to fight back.
Byl jste šestnáctkrát na ošetřovně a nikdy jste nepokusil bránit.
We go to the infirmary, we might not make it back.
Jestli půjdeme do ošetřovny, už se nemusíme vrátit.
They took him to the infirmary.
Vzali ho na ošetřovnu.
I should go back to the infirmary.
Měl bych se vrátit na ošetřovnu.
Report to the infirmary.
Hlášení na ošetřovně.
Do you mind if I go to the infirmary before I bleed to death?
Pokud by vám to nevadilo, rád bych k doktorovi, než vykrvácím?
I will take it directly to the infirmary in San Diego.
Vezmu ho rovnou do nemocnice v San Diegu.
The door to the infirmary will be locked.
Dveře do ošetřovny budou zamčené.
Go to the infirmary.
Běžte na marodku.
They have given him a sedative and they're going to take him to the infirmary.
Dali mu sedativum a odvezou ho do nemocnice.
I thought I would go with her to the infirmary.
Asi s ní půjdu k doktorovi.
You should get to the infirmary.
Měla bys jít na ošetřovnu.
To the infirmary. lt's a ventilation shaft.
Na marodku. Je to větrací šachta.
We moved him to the infirmary, trying to save his life.
Přenesli jsme ho do ošetřovny, a chtěli mu zachránit život.
No. We take her to the infirmary, she may turn.
Ne, na ošetřovně by se mohla proměnit.
They have taken him to the infirmary.
Vzali ho do nemocnice.
You got to take me to the infirmary!
Odveďte mě hned na marodku!
Andrew Ender Wiggin, please report to the Infirmary.
Ender, Ender Wiggin. Prosím hlas se na ošetřovně.

Results: 285, Time: 0.2096

See also


to the infirmary immediately
okamžitě na ošetřovnu ihned dopravit na ošetřovnu na ošetrovnu
get him to the infirmary
odvezte ho na ošetřovnu ho dostat do špitálu dostat na ošetřovnu , abys ho vezměte ho na ošetřovnu
take him to the infirmary
odneste ho do ošetřovny vemte ho okamžitě na ošetřovnu ho vzít na ošetřovnu odveď ho na ošetřovnu
take her to the infirmary
vezměte ji na ošetřovnu ji dopravit na ošetřovnu vem ji do nemocnice
we need to get you to the infirmary
musíš na ošetřovnu musíme vás dostat na ošetřovnu
go back to the infirmary
se vrátit na ošetřovnu vrať se zpátky na ošetřovnu
please report to the infirmary
hlaste se prosím na ošetřovně prosím hlas se na ošetřovně
get back to the infirmary
jdi zpátky na ošetřovnu jít zpátky na ošetřovnu
you should go to the infirmary
měla bys jít na ošetřovnu byste měl jít na ošetřovnu měl bys jít do lazaretu
let's get you to the infirmary
odvedeme tě na ošetřovnu pojďme na ošetřovnu
to infirmary
na ošetřovnu
our infirmary
naši ošetřovnu naší ošetřovně
at the infirmary
na ošetřovně
from the infirmary
z ošetřovny

Word by word translation


to
- do na k pro s
infirmary
- ošetřovně ošetřovny ošetřovnu ošetřovna nemocnice

S Synonyms of "to the infirmary"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More