TO THE JUNGLE IN CZECH

How to say to the jungle in Czech

S Synonyms

Results: 27, Time: 0.2286

Examples of using To The Jungle in a sentence and their translations

Before going to the jungle, you lived a long while in civilization?
Před odchodem do džungle, žila jste dlouho v civilizaci?
March to the jungle and starve yourself?
Pochodovat do džungle a držet hladovku?
Or maybe i could go back to the jungle and be a missionary.
A nebo se vrátím do džungle a budu misionářem.
She wanted to go back to the jungle and her creatures.
Chtěla se vrátit zpátky do džungle za jejími zvířaty.

Why did you come to the jungle, doctora?
Proč jste přišla do džungle, doktorko?
Why can't they return to the jungle?
Proč se nemohou vrátit do džungle?
Well, of course he went back to the jungle.
No jistěže se vrátil do džungle.
I ought to move back to the jungle.
Měl jsem jít zpátky do džungle.
Eventually, we will ship her back to the jungle with her goods.
Nakonec ji pošleme s jejími věcmi zpátky do džungle.
So, ed, what-- what brings you to the jungle?
Tak, ede, co ... vás přivedlo do džungle?
Why don't you go back to the jungle?
Proč se nevrátíš zpátky do džungle?
All the sweet, prim types revert to the jungle once more.
Všechny ty ostýchavé typy se nakonec vrátí do džungle.
Please don't send me to the jungle.
Prosím, nenechej mě odejít do džungle.
Because i lost one man to the jungle, your majesty.
Už jsem jednoho muže v džungli ztratila, veličenstvo.
Yes, yes, all the symbols point to the jungle.
Ano! ano ! všechny ty symboly ukazují na džungli!
It's the only way back to the jungle.
Je to jediná cesta zpátky do the jungle.
He drags her to the jungle for almost two weeks.
Skoro na dva týdny ji zavlekl do dzungle.
Cause we're going to the jungle and i got some tough times ahead of me.
Protože sa chystáme do džungle, a já mám před sebou těžký období.
I even tried bringing her to the jungle... and she got me in trouble.
Zkoušel jsem ji vzít do džungle... a jenom jsem kvůli ní měl problémy.
And the poor lonely panther came to realize she would never return to the jungle from whence she came.
A chudák osamělá panterka si uvědomila, že by se do džungle, ze které pochází, nikdy vrátit nemohla.
As a penalty they sent him to the jungle like in' harp of burma'!
Za trest ho poslali do džungle, jako v barmský harfě!
I can always take it out, you know, send you back to the jungle.
Vždycky ho můžu vytáhnout, chápeš, poslat tě zpátky do džungle.
I said she's a black tart and she should go back to the jungle.
Říkám, že je to černý dehet a má se vrátit do džungle.
All this preaching to the jungle, how long before the monkeys get saved?
Všechno to kázání v džungli, jak dlouho předtím, než byly spaseny opice?
He spends a few days with her in the hut, and then takes her to the jungle.
Nejdříve si ji pár dní nechá u sebe v chatrči a pak ji odnese do lesa.
Stephen: they go to the jungles and things.
Jdou do džungle a tak.
Our orders are to take to the jungles and fight as guerrillas.
Máme rozkaz stáhnout se do džungle a bojovat jako partyzáni.

Results: 27, Time: 0.2286

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "to the jungle"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More