TO THINK OF IT IN CZECH

Translation of To Think Of It in Czech

Results: 237, Time: 0.0755

Examples of using To Think Of It in a sentence and their translations

O tom přemýšlím

Come to think of it, neither had Hector.
A když tak o tom přemýšlím... ani Hektor se nezměnil.
Come to think of it, I ain't.
Když tak o tom přemýšlím, nemám.

Se nad tím zamyslím

Come to think of it, I believe he does.
Když se nad tím zamyslím, myslím že ano.
Come to think of it, I do have one question.
Když se nad tím zamyslím, tak mám otázku.

Se myslet na to

Come to think of it, perhaps I was 15.
Přijďte se myslet na to, snad mi bylo 15.
Come to think of it, there was something.
Přijďte se myslet na to, Tam bylo něco.
Come to think of it.
Come to think of it.
Přemýšlej o tom.
Come to think of it.
Come to think of it I have had so much ass.
Přijď o tom popřemýšlet Měl jsem hodně prdelek.
Come to think of it, Pasadena's as good a place to die as any.
Přemýšlejte o tom, Pasadena je dobré místo na to někoho zabít.
Come to think of it.
Přemýšlejte o tom.
Other sentence examples
Come to think of it, he started before the water ran out.
Když o tom přemýšlím, začal, ještě než došla voda.
No, I prefer to think of it as premature.
Ne, radši o tom přemýšlím jako o předčasný víře.
Come to think of it, you use it a lot.
Když na to myslím, používáš ho dost.
Come to think of it has he already made you an accomplice?
Když se nad tím zamyslím... už z vás udělal spolupachatele?
Come to think of it, there were lots of fathers and sons there.
Přijďte se myslet na to, tam bylo spousta otců a synů tam.
Although, now I come to think of it you did leave it rather late.
Ačkoliv, teď když o tom přemýšlím, opustila jste to celkem pozdě.
Come to think of it, he was probably gay, wasn't he?
Když se nad tím zamyslím, byl to nejspíš gay, co?
I hadn't considered that, but come to think of it.
O tom jsem neuvažoval, ale když se nad tím zamyslím.
Come to think of it.
Přijďte se myslet na to.
But I like to think of it as positive.
Ale rád o tom přemýšlím jako o pozitivní věci.
Come to think of it, where did you get this car?
Když o tom přemýšlím, kde jsi vzal tohle auto?
All of the fun, come to think of it.
Vlastně veškerá zábava, když se nad tím zamyslím.
Come to think of it, I just did.
Přijďte se myslet na to, prostě jsem to udělal.
Come to think of it, they're surrounded by the sea on all sides.
Přemýšlej o tom. Všude kolem je moře.
But one is just garbage, come to think of it.
Ale člověk je jen odpad. Přemýšlej o tom.
Come to think of it I wish this silence had lasted longer.
Když tak o tom přemýšlím přála bych si, aby to ticho trvalo déle.
Neither can Callie, come to think of it.
Callie taky ne, když se nad tím zamyslím.
Come to think of it... she cleaned out your bank account... all of it.
Když na to pomyslím... vyčistila tvůj bankovní účet... dočista.

Results: 237, Time: 0.0755

See also


not to think of it
to nenapadlo o tom nepřemýšlet se nemyslet na to nenahlížet na to
like to think of it
o tom přemýšlím jako o to spíš přijde rádi bychom tomu říkali se líbí myšlenka tomu rád říkám
i like to think of it
rád o tom přemýšlím
try not to think of it
zkus nepřemýšlet , nad tím snažte se o tom nepřemýšlet
plenty of time to think about it
ještě dost času na rozmyšlenou moře času na přemýšlení spoustu času o tom přemýšlet dost času si to promyslet dost času o tom přemýšlet
a lot of time to think about it
hodně času o tom popřemýšlet moc času o tom přemýšlet hodně času přemýšlet o tom spoustu času o tom přemýšlet
to think of you
myslet na tebe

Word by word translation


to
- do na k pro s aby za
think
- si myslíš podle myslet přemýšlet myslíš
it
- to ho tom ji toho
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More