TRANSLATED INTO IN CZECH

How to say translated into in Czech

S Synonyms

Results: 21, Time: 0.1117

Examples of using Translated Into in a sentence and their translations

Translated into political language, it denotes the strength of the european social model.
Přeloženo do jazyka politiky, socha poukazuje na sílu evropského sociálního modelu.
Translated into our language, it looks like this.
Přeloženo do našeho jazyka to zní asi takhle.
Looks like it's been translated into a lot of languages.
Vypadá to, že to bylo přeloženo do mnoha jazyků.
But translated into a better language.".
Ale je přeložena do lepšího jazyka.

We need them translated into goa'uld.
Potřebujeme to přeložit dogoa'uldštiny.
We have had some of her remarks translated into english.
Několik jejích poznámek jsme přeložili do angličtiny.
Your 12-hour cycle translated into our years.
Váš dvanáctihodinový cyklus, převedený do našich let.
Translated into russian' uncola'would become' nye-cola'.
Preloženo do ruštiny' uncola' bude' nye-cola'.
And then somehow translated into a code.
A pak to nějak přegenerovali do kódu.
Cleopatra is a modern greek name translated into hieroglyphs.
Kleopatra je moderní řecké jméno přeložené do hieroglyfů.
A mystery that didn't sell that's been translated into a very odd assortment of languages.
Neprodávala se a byla přeložena do neuvěřitelných jazyků.
Mora labeled me" unknown sample" which the overseer translated into cardassian as odo'ital.
Mora mě označil jako" neznámý vzorek", což dozorci přeložili do cardassijštiny jako" odo'ital".
Against this background, there is also always the problem that, if we have a patent translated into all the languages, this patent is of no use to small and medium-sized enterprises as it is much too expensive, irrespective of the risk of the legal disputes that may exist in the various member states.
Z toho důvodu přetrvává problém, že pokud musíme patent přeložit do všech jazyků, pak jej nemohou využít malé a střední podniky, protože je příliš drahý.
How does that translate into you being a bastard?
Jak to mohlo být přeloženo do toho, že se máš chovat jako hajzl?
Let's hope that translates into russian the way we want it to.
Snad si to do ruštiny přeloží, jak chcem my.
This translates into clear rules regarding the use and labelling of raw materials.
To se promítá do jasných předpisů týkajících se používání a označování surovin.
This translates into a total cost of only EUR 620 000.
To převedeno na celkové náklady činí pouhých 620 000 EUR.
Translating into raw audiovisual data.
V přeložených surových audiovizuálních datech.
Open a channel, broadcast on all frequencies and translate into goa'uld.
Otevřít kanál, vysílejte na všech frekvencích a překládejte dogoa'uldštiny. ano, pane.
On the full-scale version, this translates into a resonance feedback loop peaking at about 150 decibels.
Na plné verzi to znamená do smyčky zpětné rezonance vrcholit u asi 150 decibelů.
So does seeing so many naked women translate into any issues in the bedroom?
Tak jak se to, že vidíš tolik nahých ženských přeloží do nějakého problému v ložnici?

Results: 21, Time: 0.1117

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Translated into" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More