WHAT THEY CAN DO IN CZECH

How to say what they can do in Czech

Results: 30, Time: 0.0517

co dokáží (7) co dokážou (6) co umí (3)

Examples of using What They Can Do in a sentence and their translations

We know what they can do.
Víme co dokáží.
You have no idea what they can do.
Nemáte ponětí co dokážou.
Because i have seen what they can do.
Protože jsem viděl, co dokáží.
Well, let's see what they can do.
Dobrá, podívám se, co umí.

You have seen what they can do.
Viděli jste, co dokáží.
Them showing us what they can do.
Ukazují nám, co dokážou.
You know, what they're like, what they can do.
Však víš... co mají rádi, co umí.
We have seen it in what they can do.
Viděli jsme co dokážou.
And we saw what they can do.
A my jsme viděli, co dokáží.
When you think what they can do.
Když si pomyslíte, co dokážou.
And, above all, we must know... what they can do.
A především, musíme vědět... co umí.
I fought the centaurs, i know what they can do.
Já s kentaury bojovala, vím co dokáží.
Because we will actually put the scissorso work and see what they can do.
Protože s těmi nůžkami budeme pracovat a uvidíme, co dokážou.
It's amazing, really, what they can do.
Je to úžasný, fakt, co dokáží.
Tell him i know what they can do.
Řekněte mu, že vím, co dokáží.
After 20 years of working with mutants, i just know what they can do.
Po 20 letech práce s mutanty jen vím, co dokážou.
Chuckles it's amazing what they can do with makeup.
Díky- je úžasné co dokáže s makeupe.
I know what they can do.
Vím, co umějí.
You know what they can do?
Víš, co tohle umí?
They're going see what they can do.
Uvidíme, co můžou udělat.
The judge tells people what they can do and what they can't do.
Soudci lidem nařizují co smí a co ne.
Let's see what they can do with a little close-order.
Uvidíme, jak zvládnou malé pořadové cvičení.
Let's see what they can do.
Podívám se, co můžu udělat.
Now let's see what they can do with a little close-order.
Uvidíme, jak zvládnou malé pořadové cvičení.
She wouldn't take away his free will. are you telling the saints what they can do?
Říkáte svatým, co můžou dělat?
I have seen what they can do.
Viděl jsem, co můžou dělat.
I don't know who took your sister, but i have seen what they can do.
Hele, já nevím, kdo unesl tvoji sestru, ale viděl jsem, čeho jsou schopní.
They started to believe in themselves and what they could do as a team.
Kluci si začali věřit co dokáží jako team.
You wanted to know what they could do.
Chtěl jsi vědět, co dokáží.
You know what, they can do whatever they want to do.
Víš co, můžou si dělat, co chtějí.

Results: 30, Time: 0.0517

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More