Translation of "when i was" in Czech

Results: 8568, Time: 0.0054

když jsem byl když mi bylo když jsem měl

Examples of When I Was in a Sentence

I needed money when I was young.
Potřeboval jsem peníze, když jsem byl mladý.
No, my mother died when I was born and my father died when I was 19.
Ne, moje matka zemřela, když jsem se narodil a můj otec zemřel když mi bylo 19.
When I was 15, I almost ran away with the circus.
Když jsem měl 15, skoro jsem utekl s cirkusem.
My parents were killed when I was a boy.
Moji rodiče byli zabiti, když jsem byl chlapec.
It was Kurt Harrington... a mistake I made when I was 26... and 29... and 31.
Byl to Kurt Harrington. Chyba, kterou jsem udělala když mi bylo 26... a 29... a 31.
When I was twenty-one, I told him I wanted to be a physicist.
Když jsem měl 21, řekl jsem mu že chci být fyzikem. Nesnášel tu myšlenku.
Gayle when I was with Lester
Gayle, když jsem byl s Lester
My... Brother died when I was five.
Můj... bratr zemřel, když mi bylo pět.
Mother passed when I was five.
Matka skonala, když jsem měl pět.
In' 39, when I was in America your father and I...
V roce' 39, když jsem byl v Americe, jsme já a tvůj otec...
But still... he taught me poker and pool and even bought me my first beer when I was 15.
Ale stejně... naučil mě poker a kulečník dokonce mi koupil moje první pivo, když mi bylo 15.
My Father deserted me in boarding school when I was 9.
Otec mě nechal v internátní škole, když jsem měl 9
Things were simpler when I was younger.
Všechny věci byli jednodušší, když jsem byl mladší.
When I was 13 I supported three sisters, two brothers and a widowed mother.
Když mi bylo třináct, podporoval jsem tři sestry, dva bratry a ovdovělou matku.
I came to America when I was six years old.
Přišel jsem do Ameriky, když jsem měl 6 let.
My mother died when I was a boy.
Moje matka zemřela, když jsem byl kluk.
But my dad, cancer when I was 14.
Ale můj táta, rakovina, když mi bylo 14.
When I was responsible for the negotiations on my country's accession to the European Union, I did everything
Když jsem měl na starosti vyjednávání o vstupu mé země do Evropské unie, učinil jsem vše, co jsem
Yeah, I talked to Slote when I was in Washington.
Jo, mluvil jsem se Slotem, když jsem byl ve Washingtonu.
She died in Angola when I was 16.
Zemřela v Angole, když mi bylo 16.
But when I was about 15, he lost his job, and his mind, and most of our money.
Ale když jsem měl asi 15, ztratil práci, a svůj rozum, a většinu našich peněz.
When I was in the hospital,
Uh... Když jsem byl v nemocnici,
My brother, my older brother, he died when I was 15.
Můj bratr, můj starší bratr, on... zemřel, když mi bylo patnáct.
When I was ten or 11, she took me to the V and A in London.
Když jsem měl 10 nebo 11, vzala mě do galerie V A v Londýně.
Sure, when I was a child, but i'm a man now.
Jistě, když jsem byl dítě, ale teď už jsem muž.
My mother's suicide when I was 17;
Sebevražda mé matky, když mi bylo 17.
When I was 14, I fingered this girl called ruth jonas and she found out that me was
Když jsem měl 14, vyprstoval jsem jedno děvče jménem Ruth Jonas a ona zjistila že jsem dával chlapcům
When I was finally with the woman I loved.
Když jsem byl konečně se ženou, kterou jsem miloval.
My parents had moved to Evansville when I was 16.
Moji rodiče se přestěhovali do Evansville, když mi bylo 16.
I started working on my grandpa's crop duster when I was 10.
Na dědovém práškovacím letadle jsem začal pracovat když jsem měl 10 roků.

Results: 8568, Time: 0.0054

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
See also
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More