WHO HAS NOTHING IN CZECH

How to say who has nothing in Czech

Results: 24, Time: 0.1404

který nic nemá (2)

Examples of using Who Has Nothing in a sentence and their translations

How does a man who has nothing acquire something?
Jak přijde muž, který nic nemá, k takovému bohatství?
Who has nothing.
Který nic nemá.
Especially not milan who has nothing.
Zvlášť ne milan, která nemá nic.
You're the only one who has nothing to do.
Jsi tu jediný, kdo nemá nic na práci.

What do you give the man who has nothing?
Co dát někomu, kdo nemá vůbec nic?
You father won't let you marry a nobody who has nothing.
Tvůj otec nedovolí, aby sis vzala někoho, kdo nic nemá.
I who have nothing.
Já, který nic nemám.
Whereas we, who have nothing... well, we're still alive.
Zatímco my, co nemáme nic ... no, alespoň jsme na živu.
They were innocent people who had nothing to do with our fight.
Byli to nevinní lidé, kteří neměli co dočinění s naším bojem.
Doctoring people who have nothing.
Vzdělaní lidé, kteří neměli nic.
People who have nothing to say are the ones who get tattoos.
Lidé, kteří nemají co říci, si dají tetování.
A man who had nothing, like you.
Člověku, který neměl nic, stejně jako ty.
I mean, these kids who have nothing bring me gifts.
Tyhle děti, které nemají nic mi nosí dárky.
A man who had nothing!
Muži, který neměl nic!
What do you see in men who have nothing?
Co vidíš na mužích, kteří nic nemají?
I represent... oppressed victims who have nothing.
Já jsem zástupcem... .utlačovaných obětí, které nemají nic.
Here even those who had nothing have eaten.
Tady jedí i ti, co nic nemají.
Not like hunter, who had nothing.
Ne jako hunter, který neměl nic.
I understand the anger of those who have nothing when the rich feast so arrogantly.
Chápeme hněv těch, co nemají nic když bohatí oslavují tak povýšenecky.
I'm alone at the top, surrounded by idiots, who have nothing to say.
Jsem sám na vrcholu, zvolen idioty, kteří nemají co říct.
What i did was try and find a way to help people who have nothing.
Já se jen snažila najít cestu jak pomoci lidem který nemají nic.
See, people want to see men who have nothing to lose fight.
Představ si, lidé chtějí vidět souboje chlapů, kteří už nemají co ztratit.
Yes, we're very proud of the number of people who have nothing to do on a friday night.
Ano, jsem velmi hrdá na počet lidí, který nemají co dělat v pátek večer.
Even the words i spoke to the children tell of a new king... for those who have nothing.
Vždyť i slova, která jsem říkala dětem, mluví o novém králi, pro ty, kdo nemají nic.

Results: 24, Time: 0.1404

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More