YEARS IN PRISON IN CZECH

Translation of Years in prison in Czech

Results: 378, Time: 0.0478

Examples of using Years in prison in a sentence and their translations

Brad served five years in prison, but Nicole got out after six months.
Brad si odseděl pět let ve vězení, ale Nicole pustili po 6 měsících.
You have never faced a hundred years in prison, you self-righteous prick.
Ještě ti nehrozilo 100 let v lochu, ty kreténe povýšenej.
Seven years in prison.
Sedm let ve vězení.
I just spent seven years in prison, Ellis.
Strávil jsem sedm let ve vězení, Ellisi.
I'm not risking 15 years in prison for a row house!
Nebudu riskovat 15 let v base kvůli nějaké řadovce!
And I got seven years in prison and my licence reduced to a three-C.
Dostal jsem sedm let v lochu a zredukovali mi licenci natři-C.
Nine years in prison.
Devět let ve vězení.
It's better than 10 years in prison. That's the maximum.
Pořád lepší než deset let za mřížemi, to je maximum.
I'm facing 15 years in prison. st let me have this.
Hrozí mi 15 let v base, tak mi to nechte.
It won't help Tone if we spend 15 years in prison.
Tone nepomůžeme, když strávíme 15 let v lochu.
Spent 12 years in prison.
Strávil 12 let ve vězení.
And sentence him to five years in prison.
A odsuzuje jej k pěti letům odnětí svobody.
Well, we are looking at five years in prison.
No, čeká nás pět let v lochu.
Three to five years in prison if you don't smarten up.
Tři až pět let v base, jestli trochu nezmoudříš.
And that's how the King of Crack spent only five years in prison.
A takhle tedy strávil Král Cracku pouze 5 let za mřížemi.
Pol. Capt. Vichai Chumchong sentenced to 25 years in prison.
Policejní kapitán Vichai Chumchong byl odsouzen k 25 letům odnětí svobody.
I don't want Immigration sniffing round, risking 5 years in prison.
Nechci aby mi tady kolem čichalo imigrační a riskovat 5 let v lochu.
For someone who's looking at 60 to 100 years in prison?
Na někoho, koho čeká 60 až 100 let za mřížemi?
He was only sentenced to 10 years in prison.
Vyfasoval jen deset let v base.
Józef Pinior arrested on April 23, 1983, sentenced to 4 years in prison.
Józef Pinior zatčen 23.4.1983, odsouzen ke 4 rokům nepodmíněně.
And Kevin spent 14 years in prison for your crime!
A Kevin strávil 14 let ve vězení za váš zločin!
What is 10 years in prison to pay for his life?
Let vězení splatí její život?
The next minute, you're looking at 20 years in prison.
A v té druhé tě čeká vyhlídka na 20 let v base.
Piotr Bednarz arrested on Nov. 7, 1983, sentenced to 4 years in prison.
Piotr Bednarz zatčen 7.11.1983, odsouzen ke 4 rokům nepodmíněně.
You would rather spend 30 years in prison.
To radši budeš hnít 30 let v lochu.
Why would he risk 20 years in prison just to sell a few painkillers?
Proč riskoval 20 let ve vězení, jen aby prodal pár oblbováků?
Your clients are looking at an additional 15 years in prison if convicted.
Pokud budou usvědčeni, mohou se Vaši klienti těšit na 15 let za mřížemi.
You're facing 10 years in prison, my friend.
Hrozí vám deset let ve vězení, příteli.
I have no choice but to sentence you to 20 years in prison.
Musím vás odsoudit na 20 let za mřížemi.
I just spent seven years in prison with some guys.
S klukama jsem strávil sedm let v base.

Results: 378, Time: 0.0478

See also


years in state prison
roky ve státní věznici letům ve státním vězení
spent years in prison
strávil ve vězení roky
in prison two years ago
ve vězení před 2 lety dvěma lety v cele ve vězení dva roky
in prison three years ago
před třemi lety za mříže před třemi lety ve vězení
five years in federal prison
pět let ve federální věznici pěti let ve federálním vězení
ten years in a federal prison
deset let ve federálním vězení deset let ve federální věznici
years in prison for
let ve vězení za
two years in prison
dva roky ve vězení
ten years in prison
deset let ve vězení
four years in prison
čtyři roky ve vězení
three years in prison
tři roky ve vězení
eight years in prison
osmi letům vězení
six years in prison
šest let ve vězení
in prison for four years
4 roky ve vězení čtyři roky v base
in prison for three years
tři roky v base tři roky ve vězení
in prison for five years
pět let ve vězení do vězení na pět let

Word by word translation


years
- let years léta roky lety
prison
- vězení věznice vězeňské věznici base

S Synonyms of "years in prison"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More