YOU IN CZECH

Translation of You in Czech

S Synonyms

Results: 1216248, Time: 0.0895

You
(166274) vás (133449) to (54431) vám (99787) ty (36114) ti (9525) tom (759)

Examples of using You in a sentence and their translations

If time is up, you will lose a life.
Jestli chytí nepřítel, ztrácíš život.
Important: make sure you dry the brush head after cleaning it.
Důležité: dbejte na to, abyste kartáček po očištění osušili.
Whenever a moving bird touches you, you will lose a life.
Když se letící pták dotkne, ztratíš jeden život.
Make sure you get a good overview of the market.
Dbejte na to, abyste získali dobrý přehled o trhu.

We introduced you to them at their places of power.
My jsme s nimi seznámili na jejich místech síly.
It is more comfortable for you to sing open-air or in concert halls?
Je pro vás příjemnější zpívatopen-air, nebo v koncertních síních?
Who will help you find a solution?
Kdo vám pomůže najít řešení?
If you experience nail or skin irritation, or hand discomfort when using.
Pokud se u vás objeví podráždění nehtů nebo kůže, nebo se.
If a monster of a different color hits you, you will lose a life.
Pokud se dotkne příšera jiné barvy, ztrácíš život.
Note: make sure you insert the filter unit in the correct way.
Poznámka: dbejte na to, abyste jednotku filtru vložili správně.
And no one will punish you, because you will punish yourself.
A nikdo nebude trestat, protože se potrestáš sama.
You can also do this in edrawings.
Můžete to provést také v aplikaci edrawings.
It is healthy for you and for the environment!
Je to zdravější pro vás i životní prostředí.
You are the fi rst person that vladimir invited here in all these years.
Ty jsi první, koho za ty roky vladimír pozval.
Thank you for your purchase of a 1 NIKKOR VR 10-30mm f / 3 . 5-5 . 6 lens.
Děkujeme vám za zakoupení objektivu 1 NIKKOR VR10-30mmf/3,5-5,6.
Now i am telling you stories about earthly love and about heavenly love.
A teď ti vyprávím příběh o lásce pozemské a lásce nebeské.
Are you interested in distant worlds in the universe?
Zajímají vás daleké světy ve vesmíru?
How can you complain, can you tell someone?
Jak si může člověk stěžovat, můžeš to někomu říct?
You cannot even see what is under your feet!
Ty stěží vidíš sám sobě pod nohy!
Would it be bad if they visited you more often?
Bylo by špatné, kdyby navštěvovali častěji?
Thank you for purchasing the GBC docubind TL200.
Děkujeme vám, že jste koupili GBC docubind TL200.
I will tell you now about all this in detail.
A o tom všem teď budu vyprávět podrobněji.
This technology provides you with two concrete benefits:.
Tato technologie vám poskytuje dvě konkrétní výhody:.
I will try to tell you what i have remembered:.
Pokusím se ti převyprávět to, co jsem si sám zapamatoval:.
Is the consultant able to guide you efficiently?
Je konzultant schopen vás účinným způsobem vést?
Would it be good if they visited you more often?
Bylo by lepší, kdyby navštěvovali častěji?
You have not yet understood how the true vikings live!
Ty jsi ještě nepochopil, jak žijí opravdoví vikingové!
stay alert, watch what you are doing and use common.
buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a.
Who can you talk to if you are angry about a decision?
S kým můžeš mluvit, když nějaké rozhodnutí rozzlobí?
We wish you every success with the device.
Přejeme vám mnoho úspěchů s přístrojem.

Results: 1216248, Time: 0.0895

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More