Translation of "you have to" in Czech

Results: 10632, Time: 0.0111

musíš musíš to máš máš na

Examples of You Have To in a Sentence

I know where they are, but you have to pay Obuke.
Vím, kde jsou, ale musíš zaplatit Obukovi.
You have to know exactly, Joe!
Musíš to vědět přesně, Joe!
Daniel, you have to be here.
Danieli,ty tu máš být.
An angel came to me... and told me to find you, to listen to all you have to say.
Přišel ke mně anděl a řekl mi, abych tě našel a vyslechl všechno, co máš na srdci.
But you have to know, you are in our hearts, every second.
Ale musíš vědět, že jsi v našich srdcích. Každou vteřinu.
- You have to cut here and here
Musíš to uřezat tady a tady.
you're sorry, but you have to work.
Je ti to líto, ale máš práci.
Have to let him calm down, and then he'll listen to what you have to say.
Musíš ho nechat, aby se uklidnil a potom si vyslechne, co máš na srdci.
Gary, you have to stay in the car.
Gary, musíš zůstat v autě.
But what you brought back, you have to understand, Ariel,
Ale přivedla jsi... Musíš to pochopit, Ariel.
Remember what you have to say?
Pamatuješ si, co máš říkat?
me about the standing order of roses that you have to someone- in New York every week.- Jesus Christ.
ale tvůj manažer mi pověděl o tom, že máš na každý týden objednané růže někomu do New Yorku.
Yeah, but you have to be careful, be...
Jo, ale musíš být opatrný,...
" You have to tell my father..."
" Musíš to říct mému otci..."
You know you have to kill this fucking guy tomorrow, right?
Víš, že máš zítra zabít tohohle chlapa, ne?
- But I want to hear what you have to say.
- Ale já chci slyšet, co máš na srdci.
I know, Sophie, but you have to be careful.
Já vím, Sophie, ale musíš být opatrná.
You have to know, this is--
- Musíš to vědět, tohle je...
Mom, the counselor said you have to know what your kid is doing all the time.
Mami, poradce říkal, že máš vědět, co tvoje děti dělají.
You know what, Davis, I would really love to hear what you have to say, honestly, but now is just not a good time.
Davisi, opravdu ráda bych si poslechla, co máš na srdci, ale teď není vhodná doba.
Bobby, you know what you have to have in this life?
Bobby, víš, co musíš mít v tomto životě?
you have to understand--you-- move between the world of life and death.
Musíš to pochopit. Pohybuješ se mezi světem živých a mrtvých.
Well, you do what you have to do, i'll do what I have to do.
Dělej, co máš , já udělám to samý.
Can we hear what you have to say, or do you only do what Daddy tells you?[ Crowd] Ooh.!
Můžeme poslouchat, co máš na srdci, nebo děláš jen to, co ti nařídí otec?
Claire, you know what you have to do.
Claire, víš co musíš udělat.
You have to tell your family. No.
Musíš to říct své rodině.
Winter says you have to come with me.
Winter říkal, že máš jít se mnou.
Nobody here wants to hear what you have to say.
Nikdo tady nechce slyšet, co máš na srdci.
Yeah, but you have to eat.
Jo, ale musíš jíst.
You have to understand, I had no friends before he came along.
Musíš to pochopit, před ním jsem žádné přátele neměl.

Results: 10632, Time: 0.0111

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More