BEARING IN MIND IN DANISH

Translation of Bearing In Mind in Danish

Results: 386, Time: 0.1365

i betragtning (217) under hensyntagen (40) med tanke på (34) når man tænker på (14) ihukommende (11) når man betænker (8) når man husker på (7)

Examples of using Bearing In Mind in a sentence and their translations

I betragtning
I voted in favour, bearing in mind that the principal task has only just begun.
Jeg stemte for i betragtning af at hovedopgaven kun lige er begyndt.
Bearing in mind the overall picture, i would like to draw the following conclusions.
Alt taget i betragtning vil jeg drage følgende konklusioner.
Under hensyntagen
Bearing in mind the resolution by parliament doc.
Under hensyntagen til parlamentets beslutning dok.
The choice is made bearing in mind what type of life experiences they wish to have until they are an adult and can make their own way.
Valget er foretaget under hensyntagen til hvilke livserfaringer de ønsker at have indtil de bliver voksne og kan klare sig selv.
Med tanke på
This of course, mr president, bearing in mind their healthy, effective and transparent management.
Det skal naturligvis ske hr. formand med tanke på en sund effektiv og gennemsigtig forvaltning af dem.
Bearing in mind the deadlines that will affect both of our institutions next year, the commission will work closely together with parliament to improve our relationship.
Med tanke på de tidsfrister der vil påvirke begge vores institutioner næste år vil kommissionen arbejde tæt sammen med parlamentet for at forbedre vores forhold.
Når man tænker på
Even that figure is awfully large, bearing in mind the number of new languages involved.
Selv dette er mange når man tænker på antallet af nye sprog.
It is perhaps hard to see why, bearing in mind that europe has no enemies and is not threatened by any military power.
Det kan jo virke ubegribeligt når man tænker på at europa ikke har nogen fjender og ikke trues af nogen militærmagt.
Når man betænker
Bearing in mind that the 2007 budget is the first budget within the new financial framework, it is to be
Når man betænker at budgettet for 2007 er det første budget under den nye finansielle ramme må man håbe at
This is why, bearing in mind that prevention is better than cure, every kind of publicity and campaign promoting health should be supported.
Når man betænker at det er bedre at forebygge end at helbrede er det grund nok til at støtte alle former for reklamer og kampagner til gavn for sundheden.
Other sentence examples
THE COUNCIL OF TOE EUROPEAN UNION, bearing in mind.
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION som tager følgende i betragtning.
Here are some bikes to consider, bearing in mind that this is a huge market.
Her er nogle cykler til at overveje i betragtning af at dette er et stort marked.
Bearing in mind the importance of the services sector, the proposed directive will contribute significantly to addressing these challenges.
I betragtning af servicesektorens betydning vil det foreslåede direktiv være et væsentligt bidrag til at vi kan klare disse udfordringer.
Considerable, bearing in mind the number of series already stocked and the requests for the opening of new SEF.
Betydeligt i betragtning af det antal rækker der allerede er oplagret og anmodningerne om at få åbnet nye SEP.
Bearing in mind the long-term objective and in line with the bottom-up approach, consortia themselves will define the project specific(or short-term) objective.
Under hensyntagen til den langsigtede målsætning og i overensstemmelse med bottom upfremgangsmåden definerer konsortierne selv projektets specifikke eller kortsigtede målsætning.
There are five criteria in the treaty, bearing in mind that the public finance criterion is a double one.
Der er fem i traktaten i betragtning af at kriteriet om de offentlige finanser er dobbelt.
Bearing in mind the long­term objective and in line with the bottom­up approach, consortia themselves will define the project specific(or short-term) objective.
Under hensyntagen til den langsigtede målsætning og i overensstemmelse med bottom­up­metoden definerer konsortierne selv projektets specifikke eller kortsigtede målsætning.
Bearing in mind the experience of chernobyl, these plans are causing misgivings over the danger involved.
I betragtning af erfaringerne fra tjernobyl giver disse planer anledning til skepsis over den pågældende risiko.
Does the commission agree that this is not sufficient time, bearing in mind that the scheme is going to last for the whole of 1988?
Mener kommissæren at dette er tilstrækkelig tid når man tænker på at ordningen vil vare i det mindste i hele 1988?
Bearing in mind the vulnerability of the baltic sea, and that the situation there may suddenly be altered, the proposal to review the regulation before the year 2003 is positive.
Med tanke på østersøens sårbarhed og at situationen der hurtigt kan forandre sig er også forslaget om at forordningen skal revideres før år 2003 positivt.
Bearing in mind the public nature of the undertaking, the state may however, in accordance with conditions it lays down, authorize the undertaking.
Under hensyntagen til virksomhedens offentlige karakter kan staten imidlertid på vilkår som den selv fastsætter bemyndige virksomheden til.
Bearing in mind the problems with understanding current directives, we have asked member states to identify or establish one or more procurement centres.
Ihukommende problemerne med at forstå gældende direktiver har vi bedt medlemsstaterne om at identificere eller etablere et eller flere centre vedrørende offentlige indkøb.
This is normal, bearing in mind that the commission is the institution that makes most of the decisions that directly concern the citizens.
Det er normalt med tanke på at kommissionen er den institution som træffer de fleste af de beslutninger som direkte berører borgerne.
Bearing in mind the amendments made by parliament, i shall vote for this proposal in the hope that the commission will change its mind.
Under hensyntagen til parlamentets ændringsforslag vil jeg stemme for i håbet om at kommissionen vil skifte mening.
Bearing in mind what has gone before, i also think it better that we do not regulate.
Fortiden taget i betragtning tror jeg at det gælder om ikke at fastsætte regler.
We ask the austrian party to examine the plan, bearing in mind Hungary's considerations, and to put a stop to its development.
Vi opfordrer østrig til at undersøge planen under hensyntagen til de ungarske bekymringer og standse udviklingen heraf.
It was designed bearing in mind two requirements: search speed and simple, intuitive UI.
Den blev designet i betragtning to krav: søgehastigheden og enkel intuitiv UI.
Nevertheless, i will make a plea for careful examination, bearing in mind such difficulties as human resources.
Ikke desto mindre anmoder jeg om en nøje gennemgang med tanke på problemstillinger somf.eks. menneskelige ressourcer.
I think they have done an excellent job of work, bearing in mind the angle from which they approached it and their representation of farmers' interests.
Jeg synes at de har gjort et glimrende stykke arbejde når man husker på hvilken vinkel de greb den an fra og at de repræsenterer landbrugernes interesser.
This causes concern, bearing in mind the increase in average life expectancy and the declining ratio between the number of people working and the number of people who are retired.
Det er foruroligende når man betænker stigningen i den gennemsnitlige levealder og forværringen i ratioen mellem erhvervsaktive og pensionister.

Results: 386, Time: 0.1365

Word by word translation


bearing
- bærer indflydelse leje betydning forsynet med
mind
- sind tankerne mening noget imod hjerne
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More