FOR EACH PRODUCT IN DANISH

Translation of For each product in Danish

Results: 196, Time: 0.0553

for hver vare for hvert produkt

Examples of using For each product in a sentence and their translations

You find the available colour options for each product on the corresponding product page.
Du finder de tilgængelige farvemuligheder for hvert produkt på den tilsvarende produktside.
Exact specifications for each product will be confirmed at the time of ordering.
Eksakte specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling.
Exact specifications for each product will be confirmed at the time of ordering.
Nøjagtige specifikationer for hvert produkt vil blive bekræftet ved bestilling.
Contracts may not relate to less than a minimum quantity to be determined for each product.
Kontrakten skal omfatte en minimumsmaengde som fastsaettes for hvert produkt.
Contracts may not relate to less than a minimum quantity to be determined for each product.
Kontrakten skal mindst omfatte en minimumsmaengde som fastsaettes for hvert produkt.
This kit comes complete with two polish cloths one for each product.
Dette sæt leveres komplet med to polske klude en for hvert produkt.
You will see your entire supply chain for each product at a glance.
Du vil have hurtigt og let overblik over hele din forsyningskæde for hvert produkt.
Reducing the volume of subsidized exports: 21% for each product.
Nedsættelse af den subsidierede eksportmængde: 21% for hvert produkt.
The global quota for each product, however, shall be in creased by not less than 10.
For hver enkelt vare forhøjes globalkontingentet dog med mindst 10.
For each product, we facilitate bulk orders and fast shipping!
For hvert et produkt tilbyder vi bestilling af større ordrer samt hurtig levering!
The global quota for each product, however, shall be increased by not less than 10.
For hver enkelt vare forhøjes globalkontingentet dog med mindst 10.
The price paid for each product and quality.
De for de enkelte produkter og kvaliteter betalte priser.
Refer to the appropriate instructions for use booklet for recommended placements for each product.
Se den relevante brugsanvisning for den anbefalede placering for de enkelte produkter.
With this in mind, we have developed test programmes for each product at our quality laboratory in ulm.
Med dette i tankerne har vi udviklet testprogrammer for hvert produkt på vores kvalitetslaboratorium iulm i tyskland.
The annual accounts shall be drawn up for each product which is subject to public storage intervention measures.
Der opstilles aarsregnskaber for hvert produkt der oplagres paa et offentligt interventionslager.
Member states shall ensure that the list of ingredients for each product, indicating tar, nicotine and carbon monoxide yields, is made public.
Medlemsstaterne sikrer at ingredienslisten for hver vare med angivelse aftjære-nikotin- og kulilteindholdet offentliggøres.
It is therefore necessary to fix flat-rate amounts of aid for each product, differentiated according to destination.
Der bør derfor fastsættes en fast støtte for hvert produkt som er differentieret efter hvad det skal anvendes til.
this regulation shall be subject to the customs duties indicated for each product.
der er opregnet i bilaget til denne forordning pålægges den for hver vare anførte told.
Marketing activities that once required days of effort for each product release can now be completed in hours with greater accuracy.
Marketing aktiviteter der engang krævede dages indsats for hvert produkt udgivelse nu kan gennemføres i timer med større nøjagtighed.
a proposal from the commission, shall appoint a management committee for each product.
fra kommissionen efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43stk. 2 den for hver vare kompetente forvaltningskomite.
reference level shall be calculated for each ACP state and for each product.
Med henblik på iværksættelsen af ordningen beregnes et referenceniveau for hveravs-stat og for hver vare.
For each product, these checks shall involve at least 20% of the total quantity withdrawn.
Kontrollen vedrører for hvert produkt mindst 20% af den samlede tilbagekøbte mængde.
For each product, the GMO or gmos contained therein and the use or
For hvert produkt angives klart hvilken eller hvilkegmo'er produktet indeholder og brugen deraf.
Besides it is indicated for each product if formaldehyde is declared(√) or not.
Derudover er der angivet for hvert produkt om de har deklareret formaldehyd √ eller ej.
Reduction in volume terms: 21% for each product; cut in budget appropriations: 36%; reference period: 1986- 90.
Nedsættelse af mængder: 21% for hvert produkt; budgetmæssig nedsættelse: 36%; referenceår: 1986-90.
For each product that you purchase we do submitt all necessary accessories, for
For hvert produkt som du køber tilføjer vi alt det nødvendige tilbehør.
Over 30 product rows and 100 expense categories plus cost of sales for each product/service line.
Over 30 produktgrupper rækker og 100 udgiftskategorier plus produktionsomkostninger for hvert produkt service linje.
The individual records or accounts referred to in paragraph 1 shall show separately for each product.
I de istk. 1 omhandledetil- og afgangsbøger eller særlige regnskaber anføres særskilt for hvert produkt.
and pomelos for processing, the following checks shall be conducted for each product and marketing year.
citroner grapefrugter og pomeloer til forarbejdning foretages følgende kontroller for hvert produkt og hvert produktionsår.
A contract shall relate to at least a minimum quantity, to be determined for each product.
En kontrakt skal mindst vedrøre en minimumsmængde der fastlægges for hvert produkt.

Results: 196, Time: 0.0553

Word by word translation


each
- de enkelte hvert enkelt samtlige den enkelte det enkelte
product
- produkt vare product element fabrikat
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More