IMPORTANT TO ENSURE IN DANISH

Translation of Important to ensure in Danish

Results: 397, Time: 0.0535

vigtigt at sikre vigtigt at sørge for er vigtigt at sikre vigtigere at sikre

Examples of using Important to ensure in a sentence and their translations

It is important to ensure that consumer protection is not curtailed or environmental protection reduced.
Det er vigtigt at sikre at forbrugerbeskyttelsen ikke bliver beskåret eller miljøbeskyttelsen forringet.
It is very important to ensure that state aid leads to a proper restructuring.
Det er yderst vigtigt at sikre at statsstøtten fører til en ordentlig omstrukturering.
That is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
Derfor er der meget vigtigt at sikre at konsekvensanalyser er uafhængige.
But it is important to ensure coherence between the two proposals.
Det er imidlertid vigtigt at sikre overensstemmelse mellem de to forslag.
It is therefore important to ensure that sex is much pleasurable.
Det er derfor vigtigt at sikre at sex er meget behageligt.
It is particularly important to ensure a balance between energy policy and environmental protection.
Det er især vigtigt at sikre en balance mellem energipolitik og miljøbeskyttelse.
It is likewise important to ensure that passengers' rights are protected by sound guarantees.
Det er ligeledes vigtigt at sikre at passagerernes rettigheder beskyttes ved solide garantier.
It is important to ensure coherence, good governance, credibility and cost efficiency.
Det er vigtigt at sikre sammenhæng gode styreformer troværdighed og omkostningseffektivitet.
It is important to ensure that skin stays moisturized all the time.
Det er vigtigt at sikre at huden bliver fugtet hele tiden.
This is important to ensure equal treatment of prisoners within the union.
Dette er vigtigt for at sikre ligebehandling af fanger i unionen.
That is important to ensure food security and avoid price volatility.
Det er vigtigt for at sikre fødevaresikkerheden og undgå prisudsving.
This cost-benefit analysis is important to ensure better results and resource management.
Dennecost-benefit-analyse er vigtig for at sikre bedre resultater og ressourceforvaltning.
It is therefore important to ensure follow-up also in view of what we are discussing here.
Det er derfor vigtigt at sikre opfølgning også med henblik på vores drøftelser her.
However, it is, above all, important to ensure that an alternative is in place.
Det er imidlertid især vigtigt at sørge for at der findes et alternativ.
It is extremely important to ensure a high level of legal certainty during the transition period.
Det er yderst vigtigt at sikre et højt niveau af retssikkerhed i overgangsperioden.
First of all, i think that it is very important to ensure that the way in which the european parliament spends its
Først og fremmest mener jeg at det er meget vigtigt at sørge for at den måde parlamentet bruger sine penge på er gennemsigtig og åben.
It is very important to ensure a balance between social, economic and environmental elements.
Det er meget vigtigt at sikre en balance mellem sociale økonomiske og miljømæssige elementer.
In particular, the ECB considers it important to ensure that consistent and coordinated actions are taken in different sectors
ECB mener navnlig at det er vigtigt at sikre at der træffes konsistente og koordinerede foranstaltninger i forskellige sektorer
It is therefore becoming more and more important to ensure that these activities are coordinated so as to prevent duplication of effort.
Derfor bliver det mere og mere vigtigt at sørge for at disse aktiviteter koordineres for at undgå dobbeltarbejde.
enlargement, it has become even more important to ensure that the structure of EMU is as healthy and as effective as possible.
af de kommende udvidelser er det blevet endnu vigtigere at sikre at konstruktionen afømu'en bliver så sund og effektiv som mulig.
and other evidence of formal qualifications in dentistry, it is important to ensure a comparably demanding standard of training;
Det er vigtigt at sikre et sammenligneligt hoejt uddannelsesniveau i forbindelse med gensidig anerkendelse af
It is also very important to ensure the further development of the iraqi police and judiciary.
Det er også meget vigtigt at sikre videreudviklingen af iraks politi og retsvæsen.
It is more important to ensure that these elections are meaningful than to hold deformed elections
Det er vigtigere at sikre at disse valg er reelle end at afholde udemokratiske valg der ratificerer hunsen-kuppet.
It is equally important to ensure that similar bi-partisanship exists in its sri lankan counterpart.
Det er også vigtigt at sikre at der eksisterer et lignede topartiskab i det srilankanske modstykke.
Furthermore, it is important to ensure that the process of abolishing registration tax is implemented in
Det er også vigtigt at sørge for at processen med at afskaffe registreringsafgiften gennemføres i overensstemmelse med princippet om budgetneutralitet.
It is important to ensure that sensitive products such as fruit and vegetables, sugar, ethyl
Det er vigtigt at sørge for at følsomme produkter somf.eks. frugt og grøntsager sukker etylakohol og
Equally, it was important to ensure that all EU internal and external policies were mutually supportive and coherent.
Det er ligeledes vigtigt at sikre at alleeu's interne og eksterne politikker støtter hinanden indbyrdes og er sammenhængende.
So it is important to ensure you are eligible for the jackpot on every roll.
Så det er vigtigt at sikre at du er berettiget til jackpotten på hver rulle.
It is important to ensure at least that this money does not go to the US.
Det er vigtigt at sørge for at disse penge i det mindste ikke går til USA.
In addition, it is important to ensure that the persons using the information are informed of the practical consequences.
Derudover er det vigtigt at sikre at de personer der bruger oplysningerne er informeret om de praktiske konsekvenser.

Results: 397, Time: 0.0535

Word by word translation


important
- vigtigt væsentlige betydningsfulde betydning betydelige
to
- til for med i mod ved af skal over sig om
ensure
- sikre sørge for garantere påse sikring

S Synonyms of "important to ensure"


important to guarantee
important to secure
important to safeguard

"Important to ensure" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More