IS TO SAY IN DANISH

Translation of Is to say in Danish

Results: 186, Time: 0.0759

altså er at sige det vil sige

Examples of using Is to say in a sentence and their translations

However, before this is to say about generally accepted norms.
Men før dette er at sige om almindeligt anerkendte normer.
The second is to say that democracy is no spectator sport.
Det andet er at sige at demokrati er ikke en tilskuersport.
It rests on natural laws-that is to say, the law of god.
Den hviler på naturlovene det vil sige guds lov.
My first official act is to say,"You're fired!
Min første opgave er at sige: i er fyret!
That is to say attachments cannot be removed whilst in the air.
Man kan altså ikke løsne redskabet mens det hænger i luften.
To disobey is to say something, so.
Ulydighed er at sige noget.
And that is to say to you that.
Missionen er at sige til jer... at.
The point of why we are here is to say that we are not.
Pointen om hvorfor vi er her er at sige at vi ikke er.
The worst thing that you could do right now is to say another word.
Det værste du kan gøre er at sige noget.
We have said all there is to say.
Vi har sagt hvad der er at sige.
It's totally bone-- That's all there is to say.
Det er langt ude.....det er alt hvad der er at sige.
You have said most of what there is to say on the matter.
De sagde det meste af det der er at sige om den sag.
You have said everything there is to say about the intergovernmental conference.
De har sagt alt hvad der er at sige om regeringskonferencen.
That's all there is to say.
Det er alt der er at sige.
Which is to say nothing.
Hvilket vil sige ingenting.
And my job is to say yes.
Og jeg skal bare sige ja.
That is to say, representing himself.
Det vil sige han repræsenterer sig selv.
Avoid vegetables of the nightshade family, which is to say potatoes, tomatoes, and eggplant.
Undgå grøntsager af natskyggefamilien dvs. kartofler tomater og aubergine.
Who is to say their love is wasted?
Hvem kan sige at deres kærlighed er spildt?
This is to say it is rhetorically effective.
Dette er for at sige det er retorisk effektiv.
Which is to say to you that i am pregnant.
Jeg ville sige til jer... at jeg er gravid.
This last letter is to say good-bye.
Dette sidste brev er for at sige farvel.
I don't know what else there is to say.
Jeg ved ikke hvad jeg skal sige.
You have proposed 100%, which is to say no national cofinancing.
De har foreslået 100% dvs. ingen national medfinansiering.
What the vcs want is to say.
Det som pengemændene vil sige er.
Well, i don't know what else there is to say.
Jeg ved ikke hvad jeg skal sige.
In skin temperature, about 10 degrees scared, which is to say very scared.
Ifølge hans hudtemperatur omkring 5 grader bange hvilket vil sige meget bange.
Data must be factual, which is to say, true and valid.
Dataene skal være faktiske hvilket vil sige sande og gyldige.
Painful as it is to say so, the reports we are receiving are getting increasingly alarming and increasingly tragic.
Hvor smertefuldt det end er at sige så har vi foruroligende nyheder som bliver mere og mere alarmerende og tragiske.
That is to say, epiphanies of discovery happen all at once, usually three to
Det vil sige at alle åbenbaringer af opdagelsen sker på én gang normalt

Results: 186, Time: 0.0759

Word by word translation


is
- er bliver ligger
to
- til for med i
say
- sige påstå siger sagde sig

S Synonyms of "is to say"


so
i.e.
you know
that is to say
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More