IT IS PRECISELY IN DANISH

Translation of It Is Precisely in Danish

Results: 599, Time: 0.1457

det er netop (349) det er præcis (41) det er nøjagtig (8) det er nemlig (4) det er jo (3) det var netop (4) det er præcist (4) er det præcist (3)

Examples of using It Is Precisely in a sentence and their translations

It is precisely the case.
Det er netop sagen.
It is precisely that mechanism that contributes to the emergence of speculative bubbles.
Det er netop denne mekanisme der bidrager til at der opstår spekulationsbølger.

Det er præcis

It is precisely that which is to be discussed.
Det er præcis det der skal drøftes.
It is precisely in this light that we view the case of ireland.
Det er præcis i det lys at vi betragter spørgsmålet om irland.

Det er jo netop

It is precisely this problem on which the americans have intervened.
Det er jo netop med hensyn til dette problem amerikanerne har grebet ind.
It is precisely the intention that confrontation should have a preventive effect.
Det er jo netop hensigten at denne konfrontation virker forebyggende.
Other sentence examples
It is precisely in this context that we must present ambitious proposals.
Det er netop på denne baggrund at vi skal fremlægge ambitiøse forslag.
It is precisely this reaping that gives us learning experiences, knowledge and understanding.
Det er nemlig denne høst der giver erfaringer viden og forståelse.
But it is precisely through"the world" that we reach this state.
Men det er jo gennem ordet at vi kommer til at opnå denne tilstand.
It is precisely that kind of service which ought to be looked into.
Det er præcis den slags tjeneste man bør undersøge mulighederne for.
It is precisely what they are insured for.
Det er netop hvad de er forsikret for.
But it is precisely because it is an"open" journal.
Men det er netop fordi det er en open journal.
Indeed, it is precisely what you are doing.
Det er præcist det de gør.
It is precisely because of this that parliament can no longer remain silent.
Det er præcis derforeuropa-parlamentet ikke fortsat kan tie.
It is precisely the islamic fundamentalists who are seeking war between religions and civilisations.
Det er netop de islamiske fundamentalister der tilstræber krig mellem religioner og civilisationer.
It is precisely the same thing.
Det er præcis det samme.
And it is precisely the council which will have to set the priorities in these matters.
Og det er netop rådet som skal fastlægge prioriteterne på disse områder.
It is precisely in this category of the eyes that the company is more specialized.
Det er netop i denne kategori af øjnene at selskabet er mere specialiseret.
It is precisely because she doesn't crave the limelight.
Det er netop fordi hun ikke tørster rampelyset.
This theme is simple, but it is precisely its charm.
Dette tema er simpelt men det er netop dens charme.
Experience has of course shown that it is precisely this that we need to do.
Erfaringerne har jo vist at det netop er det vi skal gøre.
And yet it is precisely this mobility upon which economic growth relies.
Og alligevel er det netop denne mobilitet som den økonomiske vækst afhænger af.
In this instance too, it is precisely the economies of scale that make us effective.
Også i dette tilfælde er det netop stordriftsfordelene der gør os effektive.
Perhaps it is precisely because they know the risks that they take the drugs.
Måske er det netop fordi de er klar over faren at de tager stoffer.
It is precisely the reverse.
Det er lige nøjagtig omvendt.
It is precisely because of this that the time is not yet right for this agreement.
Netop derfor er tiden endnu ikke moden til denne aftale.
It is precisely the reverse.
Det er lige modsat.
As legislators, it is precisely our role to determine these criteria.
Jeg mener at vores rolle som lovgiver netop er at definere disse kriterier.
It is precisely these improvements that have been the subject of intense debate over the last eight years.
Det er netop disse forbedringer der har været genstand for intens forhandling i de sidste otte år.
It is precisely the cultural aspect of our common heritage which differentiates europe from the other regions in the world.
Det er netop det kulturelle aspekt af vores fælles arv der adskiller europa fra de andre regioner i verden.

Results: 599, Time: 0.1457

Word by word translation


is
- er bliver ligger der skal
precisely
- netop præcist nøjagtigt lige lige akkurat
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More