ON DATA PROCESSING IN DANISH

How to say on data processing in Danish

Results: 29940, Time: 0.4404

on data
på data (166) om de oplysninger (8)

Examples of using On Data Processing in a sentence and their translations

Our general principles on data processing 2.
Vores generelle principper om databehandling 2.
Rent/ charges expenditure on data processing other capital expenditure postage and communications.
Husleje/ afgifter udgifter til databehandling andre kapitaludgifter porto og telekommunikation.
On 15 july the council adopted a resolution1on a community policy on data processing.
Rådet vedtog den 15. juli 1974 en resolution1 om en fælles politik på data behandlingsområdet.
Council resolution of 15 july 1974 on a community policy on data processing.
Rådets resolution af 15. juli 1974 om en fællesskabspolitik vedrørende databehandling EFT c 086 20.07.74s.l.

COUNCIL DECISION of 22 july 1976 adopting a series of joint projects on data processing.
RÅDETS AFGØRELSE af 22. juli 1976 om en række fælles projekter inden for databehandling.
Opinion of 1 february 2006 on a notification for prior checking on data processing operation for recruitment case 2005-132.
Udtalelse af 1. februar 2006 om en anmeldelse med henblik på forudgående kontrol vedrørende behandling af personoplysninger med henblik på rekruttering sag 2005-132.
Expenditure on data processing 22 movable property and associated costs 23/ 25 other administrative expenditure 24 postage and communications total title 2.
Udgifter til databehandling 22 løsøre og omkostninger i forbindelse hermed 23/ 25 andre administrative udgifter 24 porto og telekommunikation.
With regard to euratom, the council adopted the research and instruction programme for 1972 and a five-year programme of research on data processing.
Hvad angår euratom har rådet vedtagetforsknings- og undervisningsprogrammet for 1972 og et femårsprogram for forskningen inden for databehandlingen.
Whereas the establishment of a community policy on data processing is one of the objectives of the community, as recognized in the council resolution on 15 july 1974(»);
Udformning af en fællesskabspolitik vedrørende databehandling er et af fællesskabets mål således som det erkendes i rådets resolution af 15. juli 1974 »;
regions will also be involved in the multiannual programme on data processing and i hope that there will be cooperation between
blive taget hensyn til områder i det flerårige program på databehandlingsområdet; jeg håber at europa og regionerne vil samarbejde på dette område.
The commission has forwarded to the council a sectoral policy document on data processing which provides for joint financing of several international projects,
Kommissionen har tilsendt rådet et dokument vedrørendesektoral politik på databehandlingsområdet som fastsætter fælles finansiering af nogle internationale projekter bevilling
for camera and audio products and related services.* *Information on data processing, your rights, objection and analyses can be found here. *For further information on data processing including behavioral tracking and retention periods as well as your rights regarding the processing of your personal data please refer to our privacy notice and cookie policy.
mig tilpassede og individualiserede oplysninger om og tilbud på kameraer og audioprodukter og relateredetjenester.**du kan finde oplysninger om databehandling dine rettigheder muligheder for indsigelse og analyser her. *se vores fortrolighedserklæring og politik vedrørende cookies for at få flere oplysninger om databehandling herunder sporing på baggrund af adfærd og opbevaringsperioder samt dine rettigheder vedrørende behandlingen af dine personlige data.
parties set up within the framework of the conference on european cooperation in the field of scientific and technical research(COST), especially the working parties on data processing, inter-city passenger transport, electronic aids to road traffic and telecommunications.
arbejdsgrupper som er nedsat inden for rammerne af konferencen om europæisk samarbejde vedrørende videnskabelig og teknisk forskning COST især arbejdsgrupperne for databehandling passagerbefordring mellem byerne elektroniske hjælpemidler i vejtrafikken og telekommunikation.
Opinion of 8 june 2006 on a notification for prior checking on data processing in the framework of disciplinary procedures case 2006-99.
Udtalelse af 8. juni 2006 om en anmeldelse med henblik på forudgående kontrol vedrørende behandling af personoplysninger som led i disciplinære procedurer sag 2006-99.
Data processing on this internet page.
Databearbejdning på denne internetside.
Data flows and data processing on eurosystem business days.
Datastrømme og databehandling på bankdage i eurosystemet.
Data flows and data processing on eurosystem business days.
Datastrømme og databehandling påeurosystemets bankdage.
F0.6 data processing systems for information on imports and exports.
F0.6 system til databehandling af oplysninger om import og eksport.
Study visits on the applications of data processing in agriculture;
Studiebesøg vedrørende anvendelse af edb inden for landbruget;
Technical commission on data processing.
Det tekniske udvalg for databehandling.
Some very specific special measures regarding fundamental research on data processing are also envisaged.
Der skal ligeledes finde særlige nøje afgrænsede aktioner sted inden for grundforskning vedrørende databehandling.
Rent/charges expenditure on data processing other capital expenditure postage and communications other administrative expenditure.
Husleje/ afgifter udgifter til databehandling andre kapitaludgifter porto og telekommunikation.
Processing of data on fishing activities.
Behandling af data omfiskeriaktivitet.
The party responsible for processing data on this website is.
Det ansvarlige organ for databehandlingen på denne hjemmeside er.
Sensitive data defined as data covered by the danish act on processing of personal data.
Følsomme data defineret som data der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger.
Data processing contracts a data owner may choose to assign it to another party to perform the actual practical processing of personal data on behalf of the data owner.
Databehandleraftaler en dataejer kan vælge at overlade det til en anden part at udføre selve den praktiske behandling af personoplysninger dataejerens vegne.
Act on processing of personal data, act.
Lov om behandling af personoplysninger nr.
Rules on processing of data part 4.
Kapitel 4. behandling af oplysninger.
Processing of personal data on behalf of controllers.
Behandling af personoplysninger den registeransvarliges vegne.
Eu-australia agreement on the processing and transfer of PNR data.
Aftale mellem EU og australien om behandling og overførsel afpnr-oplysninger.

Results: 29940, Time: 0.4404

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More