RETURNS THE DIFFERENCE IN DANISH

How to say returns the difference in Danish

Results: 53719, Time: 0.1195

the difference
forskellen (3687) forskel (339) differencen (127) den forskel (108) forskellene (53)

Examples of using Returns The Difference in a sentence and their translations

The DATEDIF() function returns the difference between two dates.
Funktionen DATEDIF giver forskellen mellem to datoer.
The DAYS() function returns the difference between two dates in days.
Funktionen DAYS giver differencen mellem to datoer i dage.
The SUMX2MY2() function(SUM(X^2-Y^2)) returns the difference of the squares of these values. the number of values in the two arrays should be equal. otherwise this function returns err.
Funktionen SUMX2MY2SUMX^2-Y^2 giver differencen mellem kvadraterne af disse værdier. antallet af værdier skal være ens i to arrays. ellers giver funktionen fejl.
The WEEKS() function returns the difference between two dates in weeks. the third parameter indicates the calculation mode: if the mode is 0, WEEKS() returns the maximal possible number of weeks between those days. if the mode is 1,
Funktionen WEEKS giver differencen mellem to datoer i uger. den tredje parameter indikerer beregningsmetoden: hvis den er 0 giver WEEKS det maksimalt mulige antal uger mellem de to dage. hvis den er 1 giver

The MONTHS() function returns the difference between two dates in months. the third parameter indicates the calculation mode: if the mode is 0, MONTHS() returns the maximal possible number of months between those days. if the mode is 1,
Funktionen MONTHS giver differencen mellem to datoer i måneder. den tredje parameter indikerer beregningstilstanden: hvis den er 0 giver MONTHS det maksimalt mulige antal måneder mellem disse dage. hvis den er 1 giver den
The YEARS() function returns the difference between two dates in years. the third parameter indicates the calculation mode: if the mode is 0, YEARS() returns the maximal possible number of years between those days. if the mode is 1, it only returns whole years, starting at the 1st jan and ending on the 31st dec.
Funktionen YEARS giver differencen mellem to datoer i år. den tredje parameter indikerer beregningstilstanden: hvis den er 0 giver YEARS det maksimalt mulige antal år mellem disse dage. hvis den er 1 giver den kun hele år startende med 1. januar og afsluttende med 31. december.
Von mises said clearly that he was inspired by wicksell and his theory of the difference between the marginal return on capital and the loan interest rate deciding changes in price level.
Von mises skrev helt tydeligt at han var inspireret af wicksell og hans teori om at forskellen mellem det marginale afkast af kapital og lånerenten er afgørende for ændringer i prisniveauet.
We return to this topic now since the difference between his role in that discovery and that of le verrier is more clearly understood when Adams's character is studied.
Vi vender tilbage til dette emne nu da forskellen mellem hans rolle i denne opdagelse og at le verrier er mere klart forstået når adams karakter er undersøgt.
planned or made to address the A's desire to return to the male sex. please simultaneously described the difference this will lead to the A's physical appearance, and the differences and similarities which will then be compared to the male sex and female sex.
er eller planlægges foretaget for at imødekommea's ønske om at vende tilbage til det mandlige køn. det bedes samtidigt beskrevet hvilken forskel dette vil medføre fora's fysiske fremtræden og hvilke forskelle og ligheder der herefter vil være i forhold til
What is the difference between that and the email return label?
Hvad er forskellen mellem den oge-mailreturetiketten?
Return to top Q:What is the difference between soft and regular medicine?
Return to topq:hvad er forskellen mellem blød og normal medicin?
Return to the top of the article What's the difference between optional mode and required mode?
Gå til toppen af artiklen hvad er forskellen mellem valgfri tilstand og obligatorisk tilstand?
This is because the energy consumption depends exclusively on the difference between the flow and return temperature.
Det skyldes at energiforbruget udelukkende afhænger af temperaturforskellen på fremløbsvand og returvand.
If you find a lower price for the bajondillo apartments, with the same conditions, in any other place, we will return the difference to you”.
Hvis de finder en lavere pris på apartamentos bajondillo med de samme betingelser ethvert andet sted betaler vi dem differencen tilbage ”.
When the staff returned to work after the summer holidays, they immediately noticed the difference- especially in noise levels.
Da lærerne vendte tilbage efter sommerferien bemærkede de omgående forskellen især på støjniveauet.
EPS() returns the machine epsilon; this is the difference between 1 and the next largest floating-point number. because computers
EPS giver maskinens epsilon hvilket er differencen mellem 1 og det næststørste decimaltal. da computere bruger et endeligt
falls short of the value of its liability base, the difference shall be offset by applying to the value of the difference the average rate of return on the earmarkable assets of all ncbs taken together.
større eller mindre end værdien af dens passivgrundlag udlignes forskellen ved på værdien af forskellen at anvende den gennemsnitlige forrentning på de aktiver som kan øremærkes for allencb'er tilsammen.
Comps or"cash back" allows to make the differences in the maximum theoretical returns significant.
Comps eller cash back giver for at gøre forskellene i den maksimale teoretiske betydelige afkast.
Comps or"cash back" allows to make the differences in the maximum theoretical returns significant.
Comps eller cash back giver mulighed for at gøre forskellene i den maksimale teoretiske udbytte væsentlige.
The differences in the maximum theoretical returns can be significant thanks to comps or"cash back" from these clubs.
Forskellene i de maksimale afkast kan være betydelige teoretiske takket være comps eller cash back fra speciale klubber.
The differences in the maximum theoretical returns can be significant thanks to comps or"cash back" from these clubs.
Forskellene i den maksimale teoretiske udbytte kan være betydelige takket comps eller cash back fra disse klubber.
The big difference between returns on equity investments and daytrading makes it possible to live off the capital at much lower levels.
Den store forskel imellem afkastet på aktieinvesteringer ogdaytrading gør det muligt at leve af sin kapital ved langt lavere niveauer.
Deciding to use a binary options auto trader can make a major difference in the way that you trade. normally, you are going to have to sit there and wait for your returns to come in before you can begin trading again.
Beslutter at bruge en binær muligheder auto erhvervsdrivende kan gøre en stor forskel i den måde du handler. normalt er du nødt til at sidde der og vente på dit afkast til at komme ind før du kan begynde at handle igen.
In the event of an apparent infringement or a difference between recorded catches and their estimates of catches on board, community inspectors shall transmit to the commission a copy of the inspection report with supporting documentation, including second photographs taken, as soon as possible after the inspection vessel returns to port.
I tilfaelde af en formodet overtraedelse eller en forskel mellem fangstoptegnelserne ogef-inspektoerernes skoen over fangsterne om bord tilsenderef-inspektoererne kommissionen en genpart af inspektionsrapporten medtilhoerende dokumentation herunder et ekstrasaet fotografier saa hurtigt som muligt efterinspektionsfartoejets tilbagekomst til havnen.
The SUMXMY2() function(SUM((X-Y)^2)) returns the square of the differences of these values. the number of values in the two
Funktionen SUMXMY2 SUMX- y^2 giver kvadratet af differencen mellem disse værdier. antallet af værdier skal være ens i de
selection list, either by double-clicking it or by pressing return. this is quite similar to using view difference to repository(BASE)... with the respective file in the main view.
at dobbeltklikke på det eller ved at trykke på enter. dette er ganske lig brugen af vis forskel til lager BASE... i hovedvinduet med den respektive fil.
Comps or"cash back" from these clubs makes significant differences in the maximum theoretical returns.
Comps eller cash back fra klubber afhandling gør betydelige forskelle i den maksimale teoretiske afkast.
Comps or"cash back" from these clubs makes significant differences in the maximum theoretical returns.
Comps eller cash back fra disse klubber gør betydelige forskelle i den maksimale teoretiske udbytte.
Comps or"cash back" from these clubs can make significant differences in the maximum theoretical returns.
Comps eller cash back fra afhandling klubber kan gøre betydelige forskelle i den maksimale teoretiske afkast.
Comps or"cash back" from these clubs can make significant differences in the maximum theoretical returns.
Comps eller cash back fra disse klubber kan gøre store forskelle i den maksimale teoretiske udbytte.

Results: 53719, Time: 0.1195

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More