TECHNICAL AND FINANCIAL IN DANISH

Translation of Technical And Financial in Danish

S Synonyms

Results: 289, Time: 0.0477

teknisk og finansiel (57) faglig og finansiel (17) teknisk og økonomisk (29) tekniske og finansielle (89) tekniske og økonomiske (38) teknisk og finansielt (14) faglige og finansielle (14) fagligt og finansielt (5) finansiel og teknisk (4) finansielle og faglige (3)

Examples of using Technical And Financial in a sentence and their translations

Technical and financial feasibility study on projected working of graphite mine south of tamatave.
Teknisk og finansiel forundersøgelse i forbindelse med et projekt for grafitbrydning syd for tamatave.
Technical and financial definition of projects;
Teknisk og finansiel definition af projekter.

Faglig og finansiel

Traditional ACP suppliers shall be eligible for technical and financial assistance.
Traditionelleavs-leverandører er berettigede til faglig og finansiel bistand.
Technical and financial assistance shall be granted at the request of the ACP to contribute to the implementation of programmes aiming.
Der ydes efter anmodning fraavs-leverandørerne faglig og finansiel bistand for at bidrage til gennemførelse af programmer der trager sigte på.

Tekniske og økonomiske

Phare is the main instrument for technical and financial cooperation between the union and the countries of central and eastern europe CEEC.
PHARE er det vigtigste værktøj i det tekniske og økonomiske samarbejde mellem EU og decentral- og osteuropæiske lande CØE.
The congolese army continues to lack the human, technical and financial resources to carry out its mission.
Den congolesiske hær mangler fortsat de menneskelige tekniske og økonomiske ressourcer til at udføre sine opgaver.
Other sentence examples
It assessed EU technical and financial assistance in the context of the eight mdgs.
Den evalueredeeu's tekniske og finansielle bistand i forbindelse med otte af disse mål.
Urges better planning of technical and financial cooperation;
En bedre planlægning af det tekniske og finansielle samarbejde.
This would also make it possible to improve the planning of technical and financial assistance.
Dette vil også muliggøre en bedre planlægning af den tekniske og finansielle bistand.
Increased technical and financial assistance to developing countries.
Øget teknisk og økonomisk bistand til udviklingslandene.
There are many technical and financial questions that are yet to be definitively resolved.
Der mangler fortsat en endelig afklaring på mange tekniske og finansielle spørgsmål.
Protocol no 1 on technical and financial co-operation.
Protokolnr. 1 vedrørende teknisk og finansielt samarbejdeCEE/TN/P1 1.
In its opinion, the commission appeared to refer to technical and financial difficulties.
Kommissionen syntes i sinudtalelse,at henvise til tekniske og finansielle vanskeligheder.
However, it can also generate technical and financial dependence.
Men de kan også skabe teknisk og økonomisk afhængighed.
The EU will continue to provide considerable political, technical and financial support to georgia.
EU vil fortsat yde betydelig politisk teknisk og finansiel støtte til georgien.
PROTOCOL N° 1 on technical and financial co-operation.
Vedrørende teknisk og finansielt samarbejde.
In order to qualify for community financing, applicants must demonstrate their technical and financial capacity.
Forslagsstillere skal for at kunne fåef-støtte dokumentere deres tekniske og finansielle kapacitet.
Technical and financial cooperation 2. al-invest programme.
Fagligt og finansielt samarbejde 2. programmetAL-INVEST.
Full implementation of montreal protocol incl. technical and financial assistance.
Fuld gennemførelse afmontreal-protokolleninkl. teknisk og økonomisk bistandidem.
East timor needs help from the international community: political, technical and financial help.
Østtimor har brug for international hjælp politisk teknisk og finansiel.
Title i- economic, technical and financial cooperation.
Afsnit i: økonomisk teknisk og finansielt samarbejde.
This included assistance with planning and equipment and technical and financial support.
Heri indgik bistand til planlægning udstyr samt teknisk og finansiel støtte.
Protocol no 1 on technical and financial cooperation.
Protokolnr. 1 vedrørende teknisk og finansielt samarbejde.
Already today, ongoing and planned technical and financial cooperation with ukraine is in the region of EUR 435 million, without counting possible macrofinancial assistance.
Allerede i dag ligger det aktuelle og planlagte tekniske og finansielle samarbejde med ukraine i omegnen af 435mio. EUR uden at medregne den eventuelle makrofinansielle bistand.
What technical and financial measures will the commission take to halt this nuisance?
Hvilke tekniske og finansielle midler påregner kommissionen at benytte for at bekæmpe denne plage?
The stabilisation and association agreements, the trade preferences and technical and financial support are the three pillars on the basis of which the EU hopes to bring stability to that region.
Stabiliserings- og associeringsaftalerne handelspræferencerne og den tekniske og finansielle bistand er de tre piller på grundlag af hvilke EU håber at stabilisere regionen.
In addition to technical and financial assistance, preferential trade agreements were also included.
Ud over teknisk og finansiel bistand omfattede den også præferencielle handelsaftaler. den andenyaoundé-konvention blev underskrevet i 1969.
Many amendments do this by enhancing the technical and financial definitions, giving concrete examples and defining the proposal's scope and implementation more exactly.
Mange af dem gør dette ved at forbedre de tekniske og økonomiske definitioner angive konkrete eksempler og definere anvendelsesområdet for og gennemførelsen af forslaget mere præcist.
I should like to end by stressing the need for additional technical and financial resources to support the establishment of a system to verify the legality of timber.
Jeg vil gerne slutte af med at understrege behovet for supplerende tekniske og finansielle ressourcer til at støtte oprettelsen af et system til at verificere tømmerets lovlighed.
Where appropriate, the community will also give its technical and financial assistance to the establishment of national or regional exploration funds in the ACP states.
I påkommende tilfælde vil fællesskabet desuden yde faglig og finansiel bistand til oprettelsen af nationale eller regionale fonde vedrørende eftersøgning iavs-staterne.

Results: 289, Time: 0.0477

Word by word translation


technical
- tekniske faglig technical teknisk faglige
and
- og samt and såvel til med for derpå i da
financial
- finansielle økonomiske financial finansiel økonomisk

S Synonyms of "technical and financial"


technical and economic

"Technical and financial" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More