TO BE PROMOTED IN DANISH

How to say to be promoted in Danish

S Synonyms

Results: 62, Time: 0.1911

Examples of using To Be Promoted in a sentence and their translations

Mobility is not to be promoted by noble objectives but by removing the day-to-day obstacles.
Mobiliteten fremmes ikke ved ophøjede principper men ved at fjerne hindringerne i hverdagen.
How does it feel to be promoted?
Hvordan føles det at blive forfremmet?
In particular, renewable energies need to be promoted throughout europe.
De vedvarende energikilder skal især fremmes i europa.
Only that i know that thomas is keen to be promoted.
Kun at jeg ved at thomas er opsat på at blive forfremmet.

And it's very difficult for the colored staff to be promoted.
Og det er meget vanskeligt for de farvede at blive forfremmet.
Thirdly, the Community's diversity needs to be promoted, with the various regions supported in their specific interests, strengths and weaknesses
For det tredje skal mangfoldigheden i fællesskabet fremmes og de specifikke interesser styrker og svagheder på de forskellige
Unified criteria are essential if this technology is to be promoted and a high level of safety and environmental protection maintained.
Ensartede kriterier er nødvendige for at fremme udbredelsen af denne teknologi og samtidig at garantere et højtsikkerheds- og miljøbeskyttelsesniveau.
In addition, projects that have strategic aims, provide added value and encourage competitiveness in the long term should continue to be promoted.
Projekter der har et strategisk formål og skaber merværdi og styrker konkurrenceevnen på længere sigt bør desuden fortsat fremmes.
Appointed as an instructor in 1944, it took him only three years to be promoted to full professor and head of the department of mathematics.
Udpeget som instruktør i 1944 tog det ham kun tre år at blive forfremmet til fulde professor og leder af institut for matematik.
This would firstly enable sustainable ecological energy production to be promoted, and secondly would also allow regional requirements to be taken into account.
Det ville for det første gøre det muligt at fremme bæredygtig økologisk energiproduktion og for det andet ville det også gøre det muligt at tage hensyn til regionale krav.
Europe must also call for sportspersons' professional qualifications to be recognised at european level and for their vocational training to be promoted.
Europa skal ligeledes anmode om en anerkendelse på europæisk plan afsportsudøvernes faglige kvalifikationer og om at deres erhvervsuddannelse fremmes.
They are not good news for staff who hope to be promoted simply on the basis of the number of years spent behind their desk.
De er ikke til gavn for personale som håber at blive forfremmet udelukkende på grundlag af anciennitet.
The report also calls for these women to be helped to become more independent and for their participation in political life and in decision-making to be promoted.
Der opfordres også til at hjælpe disse kvinder med at udvikle deres selvstændighed og at fremme deres deltagelse i det politiske liv og beslutningstagningen.
The board decides on the tasks of developing new models and patterns to be promoted, cf. § 2.
Bestyrelsen fastlægger de opgaver vedrørende udvikling af nye modeller og mønstre som skal fremmes. jf.§ 2.
The dissemination of information and technical assistance for interested parties need to be promoted through specially staffed units operating in an optimum manner at regional level.
De skal fremme informationsspredningen og den tekniske støtte til de interesserede gennem særligt bemandede enheder der skal fungere effektivt på regionalt plan.
He was not the only appointment to frankfurt in 1914 for szasz was appointed a privatdozent in that year, later to be promoted to professor.
Han var ikke den eneste udnævnelse til frankfurt i 1914 for szasz blev udnævnt en privatdozent i det pågældende år senere at blive forfremmet til professor.
Actions cannot only come from above, but this leading role also needs to be promoted.
Vi kan ikke nøjes med at gøre en indsats fra oven men skal også fremme denne inddragelse.
According to article 2 of the treaty, equality between men and women is one of the tasks to be promoted by the community.
Ifølge traktatens artikel 2 skal fællesskabet fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.
In order to improve this situation, it will be necessary to cut down on the use of sprays, and biodiversity will need to be promoted by introducing buffer zones.
Det vil for at forbedre situationen være nødvendigt at sprøjte mindre og fremme biodiversiteten ved at indføre stødpudezoner.
Natural disasters" seem to be promoted for the time being: dead birds dropping by the thousands from the sky, HAARP weather disasters and HAARP provoked earthquakes.
Naturkatastrofer synes at fremmes for tiden: døde fugle falder ned i tusindvis fra himlen HAARP vejrkatastrofer og HAARP provokerede jordskælv.
This is all to be promoted by quota cuts and by the so-called transitional reduction in prices, lowered to dumping levels.
Denne proces vil blive styrket gennem kvotenedskæringer og gennem de såkaldte overgangsreduktioner af priserne som nærmest dumpes.
When this promotion has culminated, its experience of life begins to be promoted by the reactions of the next energy and so on, until the sixth basic energy is reached.
Når denne befordring har kulmineret begynder dets oplevelse af livet at befordres af reaktionerne af den næste og således fremdeles indtil den sjette grundenergi er nået.
Tourism is to be promoted via the structural funds and various community initiatives that were not originally geared to tourism.
Støtten afvikles via strukturfondene og forskellige fællesskabsinitiativer som ikke primært er udarbejdet med henblik på turismen.
Seems gabrielle was fired for apparently being difficult to work with while bartley went on to be promoted several times and make a small fortune.
Hun blev fyret fordi hun var svær at arbejde med. bartley blev forfremmet og tjente en formue.
For years i have been fighting for the transport of meat to be promoted and given preference over the transport of live animals.
Jeg har i årevis kæmpet for at transport af kød skal støttes og foretrækkes frem for transport af levende dyr.
The third group considered this more closely their question was focused on whether undertaking CPD enabled a teacher to be promoted.
Den tredje gruppe betragtet dette nærmere deres spørgsmål var fokuseret på om virksomheden CPD aktiveret en lærer der skal fremmes.
This course is required for any one to be promoted to the rank of general.
Dette kursus er nødvendig for enhver at der skal fremmes med rang af generelle.
Especially in the context of the present financial and economic crisis, this important sector deserves to be promoted more.
Navnlig i forbindelse med den aktuellefinans- og økonomikrise fortjener denne vigtige sektor at blive fremmet yderligere.
Next, that every language is deserving of respect and deserves to be promoted and defended.
Dernæst at ethvert sprog skal respekteres og fortjener at blive understøttet og forsvaret.
As global interdependence grows our security and prosperity needs to be promoted beyond our borders.
Efterhånden som den globale indbyrdes afhængighed vokser skal vores sikkerhed og velstand styrkes uden for vores grænser.

Results: 62, Time: 0.1911

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More