ABOUT THE WAY IN DUTCH

Translation of About The Way in Dutch

S Synonyms

Results: 410, Time: 0.0574

Examples of using About The Way in a sentence and their translations

It's about the way we choose to live our lives.
Het gaat over de manier waarop we kiezen om ons leven te leven.
The whole town's talkin' about the way he fought for you.
De hele stad praat over hoe hij voor u gevochten heeft.
They look about the way i feel.
Ze zien er over de manier waarop ik me voel.
L'm just curious about the way you described the suicide in your book.
Ik ben nieuwsgierig naar hoe je de zelfmoord beschreef... in je boek.

It's about the way that we look at our plates.
Het gaat over hoe we ons bord bekijken.
About the way he treated his family.
Over de manier waarop hij zijn familie behandelde.
I felt uncomfortable about the way i spoke to you the other day.
Ik voelde me ongemakkelijk over de manier waarop ik tot u sprak de andere dag.
I-I never talked to melanie about the way steven behaved with women until recently.
Ik heb nooit met melanie gepraat over de manier dat steven vrouwen behandelde.
Can you talk to him about the way you're feeling? no.
Kan je met 'm praten over hoe je je voelt?
I'm sorry about the way i treated you earlier.
Het spijt me hoe ik je daarnet heb behandeld.
I'm sorry about the way i behaved when the nukes hit.
Het spijt me, hoe ik mij gedroeg toen de raket insloeg.
We need to teach them a lesson about the way we deal with their kind.
Ze moeten een lesje leren over hoe we met hun soort omgaan.
It's very much about the way we link thinking and doing.
Het gaat heel erg over de wijze waarop we verbanden leggen, denken en doen.
Eight people have complained about the way you fired barazani.
Acht mensen klagen over de manier waarop je barazani hebt ontslagen.
I'm so sorry about the way meryl found out.
Het spijt me hoe meryl erachter is gekomen.
People are getting concerned about the way things develop.
De mensen maken zich zorgen over de gang van zaken.
About the way i see you.
Over de manier waarop ik je zie.
Something about the way you look?
Iets over hoe je eruitziet?
Forget about his charms forget about the way he held you in his arms.
Vergeet zijn charme vergeet hoe hij je in zijn armen hield.
But, even so, I'm sorry about the way i acted.
Maar toch, het spijt me dat ik zo deed.
About the way he died.
Over de manier waarop hij stierf.
I am sorry about the way you had to get here.
Het spijt me over hoe je hier moest geraken.
I have been doing some thinking about the way things work here in chicago.
Ik heb zitten denken over hoe dingen werken hier in chicago.
He seemed pretty happy about the way you handled the barton business.
Hij leek tevreden hoe u de barton zaak behandeld.
This... they're very sensitive about the way they met.
Dit... ze zijn erg gevoelig over de manier waarop ze elkaar leerden kennen.
Phoebe, it's about the way love begins.
Het gaat erom hoe liefde begint.
It's about the way we conduct ourselves in all of this.
Het gaat erom hoe we onszelf aanpassen in dit alles.
I'm sorry about the way i treated you.
Ik betreur hoe ik je heb behandeld.
Dream about the way it should be?
Dromen over de manier waarop het zou moeten zijn?
You were talking to dr. bardovi. about the way i situate my brain?
Sprak u met dr bardovi over hoe ik mijn hersenen situeer?

Results: 410, Time: 0.0574

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "about the way"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More