AROSE IN DUTCH

Translation of Arose in Dutch

S Synonyms

Results: 412, Time: 0.1048

ontstond (69) is ontstaan (45) zijn gerezen (36) rees (11) zich voordeed (3) is voortgekomen (6) het gevolg (4) verband (4) voortvloeien (3) rezen (3) is ingetreden (3) vloeiden voort (2)

Examples of using Arose in a sentence and their translations

The fellowship of the sun arose because we never did so.
De fellowship of the sun ontstond omdat we dat nooit hebben gedaan.
There arose big mountains around kutkh.
Er ontstond grote bergen rondom kutkh.
The system of international registration of designs arose from a need for simplicity and economy.
Het stelsel van internationale modelregistratie is ontstaan om redenen van eenvoud en kostenbesparing.
A new conflict arose when surveyor adriaen ockersz.
Een nieuw conflict ontstond toen de landmeter adriaen ockersz.

Then one very serious question arose presently which we scarcely dared to suggest.
Maar er rees eene belangrijke vraag op, die wij niet waagden te beantwoorden.
This objective arose because of the financing problems facing EGNOS in january 2006.
Deze doelstelling ontstond vanwege de financieringsproblemen waarmee EGNOS in januari 2006 te kampen had.
The obligations which arose for the national authorities from the judgment in ecroyd.
De verplichtingen die voor de nationale autoriteiten voortvloeien uit het arrest ecroyd.
What did the commission decide to do when this problem arose?
Wat heeft de commissie gedaan toen dit probleem rees?
I understand the dispute arose over a bribe.
Ik begrijp, dat er onenigheid ontstond over een omkoopprijs.
That right exists irrespective of the point at which the incapacity for work arose.
Dit recht wordt toegekend ongeacht het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden.
The question is, of course, how this urgent situation arose.
De vraag is natuurlijk hoe deze dringende situatie is ontstaan.
It was on the battleship potemkin that the movement arose.
Het was op het slagschip potemkin dat de beweging ontstond.
Tease thanks to of there a new being arose.
Dankzij een van de plagen ontstond er een nieuw wezen.
Owing to the government crisis which arose in 1977 the draft law was not debated in parliament.
Vanwege de in 1977 ontstane regeringscrisis heeft het wetsontwerp geen.
And so arose larger organisms.
En zo ontstonden grotere organismen.
Lichens arose as a co-op. fungi married algae.
Korstmossen ontstonden als een coöperatieve: schimmels trouwden met algen.
And the dragons that arose are still among us today.
De draken die ontstonden, zijn er vandaag nog steeds.
Forests arose and nurtured things with wings.
Wouden ontstonden en herbergden dingen met vleugels.
Tropical rainforests arose, sparking new layers of interdependence.
Tropische regenwouden ontstonden, en creëerden nieuwe lagen van onderlinge afhankelijkheid.
The main problem arose with the european police college CEPOL.
Het belangrijkste probleem is gerezen rond de europese politieacademieCEPOL.
This is when those big forms arose-- the symphonies, the sonatas, the concertos.
Toen ontstonden die grote vormen-- symfonieën, sonates, concerto's.
As we are all aware, the problem arose in 1980.
Zoals wij ons allemaal nog herinneren, is de kwestie ontstaan in 1980.
Then why would I? i should, if the situation arose.
Ik zou het moeten doen, als de situatie zich voordoet.
I am not sure how the mistake arose.
Ik ben er niet zeker van hoe de vergissing is ontstaan.
Special gangmasters and recruitment agencies arose, offering the services of self-employed.
Er zijn speciale koppelbazen gekomen en rekruteringbureaus ontstaan die diensten van zzp'ers aanbieden.
Priority as between parties whose interests arose before the change of law.
Op de voorrang tussen partijen van wie deze rechten vóór de verandering van recht zijn ontstaan.
I arose and saw with different eyes.
Ik herrees en zag met andere ogen.

Results: 412, Time: 0.1048

See also


confusion arose
verwarring ontstaan
arose following
ontstaan nadat is ontstaan na ontstond na volgt uit
there arose
ontstond er daar stond op
arose recently
onlangs is ontstaan
immediately arose
meteen ontstond direct ontstond
the idea arose
is het idee gerezen ontstond het idee de gedachte ontstaan
situation which arose
ontstane situatie de situatie die ontstaan was
those questions arose in proceedings
deze vragen zijn gerezen in een geding
that arose as a result
die ontstond als die zich voordeden als gevolg
those questions arose in a dispute
deze vragen zijn gerezen in een geding
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More