ASSESSED IN IN DUTCH

Translation of Assessed In in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.0421

Examples of using Assessed In in a sentence and their translations

Radiographic changes were assessed in the psoriatic arthritis studies.
Radiografische veranderingen werden beoordeeld in de onderzoeken bij artritis psoriatica.
Trough levels should be measured and assessed in conjunction with the incidence of infection.
De dalconcentraties moeten worden gemeten en beoordeeld in samenhang met de incidentie van infecties.
The safety of mycamine has been assessed in clinical trials.
De veiligheid van mycamine is onderzocht in klinische studies.
This work is currently being assessed in the FIU NET project.
Deze werkzaamheden worden momenteel geëvalueerd in het kader van het FIU net-project.

National bankruptcy laws should be assessed in the light of good practice.
De nationale faillissementswetgeving moet worden beoordeeld in het licht van de goede praktijken.
The effectiveness of reyataz has been assessed in four main studies.
De werkzaamheid van reyataz is onderzocht in vier hoofdonderzoeken.
National bankruptcy laws should be assessed in the light of good practice.
Nationale faillissementswetten moeten worden geëvalueerd in het licht van goede praktijken.
Radiographic changes were assessed in the psoriatic arthritis studies.
Radiologische veranderingen werden beoordeeld in de onderzoeken bij artritis psoriatica.
The safety and efficacy of abatacept were assessed in a three-part study.
De veiligheid en werkzaamheid van abatacept werden bepaald in een drievoudig onderzoek.
The proportionality of the proposal has been assessed in the impact assessment.
De evenredigheid van het voorstel werd getoetst in het kader van de effectbeoordeling.
The safety of respreeza has been assessed in several preclinical studies.
De veiligheid van respreeza werd geëvalueerd in diverse preklinische onderzoeken.
The effectiveness of proteqflu was first assessed in several laboratory and field studies.
De werkzaamheid van protqflu is eerst beoordeeld in verschillende laboratorium- en veldstudies.
Efficacy against pneumonia was assessed in COMPAS.
Werkzaamheid tegen pneumonie is bepaald in COMPAS.
The operation's cost-effectiveness should be assessed in the light of the reform as a whole.
De kosten-batenverhouding moet worden bestudeerd in het kader van het volledige hervormingspakket.
The effectiveness of proteqflu-te was first assessed in several laboratory and field studies.
De werkzaamheid van proteqflu-te is eerst beoordeeld in verschillende laboratorium- en veldstudies.
The preclinical safety profile of erivedge was assessed in mice, rats, and dogs.
Het preklinische veiligheidsprofiel van erivedge werd beoordeeld bij muizen, ratten en honden.
Trough levels should be measured and assessed in conjunction with the incidence of infection.
De dalconcentraties moeten gemeten worden en beoordeeld worden in functie van de infectie- incidentie.
All options are assessed in terms of effectiveness in achieving the objectives.
Alle opties worden beoordeeld uit het oogpunt van effectiviteit voor het verwezenlijken van de doelstellingen.
Local tolerance was assessed in rabbits and pigs.
Lokale tolerantie werd beoordeeld bij konijnen en varkens.
Male fertility has not been assessed in animals see section 5.3.
De mannelijke vruchtbaarheid is niet onderzocht bij dieren zie rubriek 5.3.
The pharmacodynamic effects of safinamide have not been assessed in children and adolescents.
De farmacodynamische effecten van safinamide zijn niet beoordeeld bij kinderen en jongeren.
A week ago, the top dancers from 19 countries were assessed in a group class.
Vorige week zijn de beste dansers uit negentien landen klassikaal beoordeeld.
Radiographic changes were assessed in IMPACT 2.
Radiografische veranderingen werden geëvalueerd tijdensIMPACT2.
Member states shall also report all data assessed in accordance with article 4.
De lidstaten verstrekken verder alle gegevens die beoordeeld zijn overeenkomstig artikel 4.
Immunogenicity in males was assessed in 2 clinical trials HPV-011(N=173) and HPV-040 N=556.
Immunogeniciteit bij mannen is beoordeeld in twee klinische onderzoeken,HPV-011(n=173) enHPV-040n=556.
Carcinogenicity was assessed in a two-year rat study and a six-month transgenic mouse study.
Carcinogeniteit werd beoordeeld in een twee jaar durend onderzoek bij de rat en een zes maanden durend onderzoek bij transgene muizen.
The safety of hizentra has been assessed in several preclinical studies, with particular reference to the excipient l-proline.
De veiligheid van hizentra is onderzocht in verschillende preklinische onderzoeken, met speciale aandacht voor de hulpstof l-proline.
The co-operation shall be assessed in the framework of the monitoring procedure as laid down in article 13.
De samenwerking wordt beoordeeld in het kader van de toezichtprocedure als bedoeld in artikel 13.
The progress achieved will be assessed in the framework of the regular strategic european energy reviews41.
De voortgang zal worden geëvalueerd in het kader van de geregelde strategische europeseenergie-evaluaties41.
The commission assessed in particular the competitive impact of the operation on the markets forbrakes for trains.
De commissie onderzocht in het bijzonder de impact van de operatie op de concurrentie op de markten voor treinremmen.

Results: 407, Time: 0.0421

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "assessed in"


"Assessed in" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More