AT THE COMMISSION IN DUTCH

Translation of At The Commission in Dutch

S Synonyms

Results: 406, Time: 0.0581

Examples of using At The Commission in a sentence and their translations

Co-ordination at the commission.
Coördinatie bij de commissie.
Director general of social affairs at the commission of the european communities.
Directeur-général sociale zaken bij de commissie van de europese gemeenschappen.
Recent internal reforms at the commission have speeded up the infringement process.
Door de recente interne hervormingen bij de commissie zijn de inbreukprocedures versneld.
At the commission of the european communities.
Bij de commissie van de europese gemeenschappen.

However, thecomplainant kept his office at the commission.
Klager behield evenwel zijn kantoor bij de commissie.
Subject: career of greek a 5/4 officials at the commission.
Betreft: carrière van griekseA5-4 ambtenaren bij de commissie.
Jean chapperon explained his work as chef de cabinet at the commission.
Jean chapperon licht zijn werk als kabinetschef bij de commissie toe.
Responsible for the prize at the commission.
Verantwoordelijke voor de prijs bij de commissie.
In 1994, the complainant was awarded a traineeship at the commission.
In 1994 kreeg klager een stageplaats bij de commissie.
Φ stagiare at the commission 19931994.
Φ stagiaire bij europese commissie 1993­1994.
Open door day at the commission, saturday may 4, 2002.
Opendeurdag in de commissie, zaterdag 4 mei 2002.
Additional information from the french authorities was received at the commission on 8 january 2008.
Op 8 januari 2008 ontving de commissie aanvullende informatie van de franse autoriteiten.
We at the commission will do what we can to help exert pressure.
In de commissie zullen we doen wat we kunnen, om druk te helpen uitoefenen.
Just look at the commission!
Kijk alleen maar naar de commissie!
Director-general for the environment at the commission brussels, 1987-1994.
Directeur-generaal milieuzaken bij europese commissie brussel, 1987-1994.
The process of reform at the commission.
Het hervormingsproces van de commissie.
There are today some 400 committees at the commission.
Er bestaan bij de commissie op dit ogenblik zowat 400 comités.
And you, at the commission, very often are not an'action factory.
Jullie in de commissie zijn vaak ook geen dadenfabriek.
At the same time we are studying with interest the recommendations directed at the commission.
Tegelijkertijd bestuderen wij met belangstelling de tot de commissie gerichte aanbevelingen.
These comments are all directed, really, at the commission.
Dat is eigenlijk hele maal in de richting van de commissie.
You have levelled some serious criticisms at the commission.
U oefent felle kritiek uit op de commissie.
The audit was based on documentary checks performed at the commission level.
De controle werd uitgevoerd aan de hand van de bij de commissie aanwezige bescheiden.
He has held official functions with the french government and at the commission.
Hij heeft officiële functies vervuld in opdracht van de franse regering en van de commissie.
This was discussed every week at the commission.
De voortgang werd elke week in de commissie besproken.
This publication can be obtained from the directorate-general for external relations at the commission.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij het direc­toraat­generaal buitenlandse betrekkingen van de commissie.
ANNEX 1- decision-making at the commission.
BIJLAGE 1- de besluitvorming in de commissie.
On 15 december he gave a similar lecture at the commission.
Op 15 december heeft hij een soortgelijke lezing gegeven in de commissie.
Subject: direct-dial telephone numbers at the commission.
Betreft: rechtstreekse telefoonnummers van de commissie.
Commissioner, i am sure that you have excellent specialist staff at the commission.
Mijnheer fischler, u beschikt ongetwijfeld over uitstekende deskundigen in de commissie.
This is a reproach directed at the member states and also at the commission.
Dit verwijt is gericht aan de lidstaten en ook aan de commissie.

Results: 406, Time: 0.0581

See also


at the european commission
bij de europese commissie
at which the commission
waarop de commissie
look at the commission
van de commissie bekijken de commissie zie kijkt naar de commissie
at the commission meeting
op de commissievergadering op de vergadering de commissie in de commissievergadering op de bijeenkomst de commissie
working at the commission
bij de commissie werkzaam de commissie werkte bij de commissie werken
commission at the hearing
van de commissie tijdens de hoorzitting de commissie , ter terechtzitting
at the special commission
tijdens de vergadering de speciale commissie tijdens de bijeenkomst de speciale commissie
force at the commission
de bij de commissie geldende
commission at the centre
de commissie spil de commissie het centrum een commissie in het middelpunt
both at the commission
zowel op commissieniveau als zowel bij de commissie
directorates-general at the commission
directoraten-generaal van de commissie directoraten-generaal bij de commissie
set up at the commission
de commissie opgezette de commissie opricht
carried out at the commission
de commissie uitgevoerde verricht bij de commissie

Word by word translation


commission
- de commissie de commissies der commissie de commissie-

S Synonyms of "at the commission"


in committing

"At the commission" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More