BETWEEN THE COMMISSION AND THE MEMBER STATES IN DUTCH

Translation of Between The Commission And The Member States in Dutch

Results: 398, Time: 0.0428

Examples of using Between The Commission And The Member States in a sentence and their translations

Development of good co-ordination between the commission and the member states.
Ontwikkeling van goede coördinatie tussen de commissie en de lidstaten.
There has been systematic coordination between the commission and the member states.
Er heeft systematische coördinatie plaatsgevonden tussen de commissie en de lid-staten.
Cooperation between the commission and the member states.
Samenwerking tussen de commissie en de lidstaten.
Communication tools between the commission and the member states.
Middelen voor communicatie tussen de commissie en de lidstaten.

Close cooperation between the commission and the member states.
Nauwe samenwerking tussen de commissie en de lidstaten.
Co-operation between the commission and the member states.
De samenwerking tussen de commissie en de lidstaten.
Rules on cooperation between the commission and the member states and on data protection.
Regels betreffende de samenwerking tussen de commissie en de lidstaten en betreffende de gegevensbescherming.
There is also secrecy in the correspondence between the commission and the member states.
Ook de geheimhouding van de correspondentie tussen de commissie en de lidstaten.
The first of these is cooperation between the commission and the member states.
Enerzijds op het gebied van de samenwerking tussen de lidstaten en de commissie.
Co-operation between the commission and the member states will be significantly improved.
De samenwerking tussen de commissie en de lidstaten zal sterk worden verbeterd.
Partnership between the commission and the member states is the key word.
Partnerschap tussen de commissie en de lid-staten is het sleutelwoord.
The total number of referrals between the commission and the member states has increased.
Het aantal verwijzingen tussen commissie en lidstaten is over het geheel genomen toegenomen.
The sharing of responsibilities between the commission and the member states is defined.
De gedeelde verantwoordelijkheden van de commissie en de lidstaten worden duidelijk omschreven.
Coordination between the commission and the member states is well below par.
De coördinatie tussen commissie en lidstaten is ver beneden de maat.
Reinforcing coordination between the commission and the member states.
Versterking van de coördinatie tussen commissie en lidstaten.
The allocation of tasks and powers between the commission and the member states and the extent of judicial review.
Verdeling van de taken en de bevoegdheden tussen de commissie en de lidstaten en omvang van de rechterlijke toetsing.
To that end, they will designate contact points to facilitate dialogue between the commission and the member states.
Hiertoe wijzen zij contactpunten aan om de dialoog tussen de commissie en de lidstaten te vergemakkelijken.
Therefore, full co-operation between the commission and the member states is essential to the success of the scheme.
Nauwe samenwerking tussen de commissie en de lid-staten is bijgevolg van essentieel belang voor het goed functioneren van het systeem.
Article 22 in chapter v determines the relationship between the commission and the member states.
Artikel 22 van hoofdstuk v stelt de betrekkingen tussen de commissie en de lidstaten vast.
It placed particular emphasis on redefining and strengthening means of cooperation between the commission and the member states.
Daarbij legde de raad er speciaal de nadruk op dat de methoden voor samenwerking tussen de commissie en de lid-staten opnieuw gedefinieerd en versterkt moeten worden.
However creating the network is essentially a partnership between the commission and the member states.
De totstandbrenging van het netwerk is echter in de eerste plaats een kwestie van partnerschap tussen de commissie en de lid-staten.
You know that the structural funds are spent on a system of shared responsibility between the commission and the member states.
U weet dat de structuurfondsen worden besteed door middel van een stelsel van gedeelde verantwoordelijkheid tussen de commissie en de lidstaten.
The council notes the progress of cooperation between the commission and the member states.
De raad neemt nota van de vooruitgang in de samenwerking tussen de commissie en de lidstaten.
The complete inventory may if required be the subject of a multilateral meeting between the commission and the member states.
Indien nodig kan over de volledige inventaris een multilaterale bijeenkomst tussen de commissie en de lid-staten worden georganiseerd.
These results will provide an important input to future exchanges between the commission and the member states.
Deze resultaten zullen belangrijke input vormen voor toekomstige utwisselingen tussen de commissie en de lidstaten.
The interpretation of the subsidiarity principle hitherto has, of course, principally concerned subsidiarity between the commission and the member states.
De huidige interpretatie van het subsidiariteitsbeginsel heeft natuurlijk in de eerste plaats betrekking op de subsidiariteit tussen de commissie en de lid-staten.
This report shall show in summary form the information received through a mechanism for the exchange of information between the commission and the member states.
Dit verslag omvat een samenvatting van de informatie die is ontvangen in het kader van een regeling inzake informatie-uitwisseling tussen de commissie en de lid-staten.
Well, we could coordinate the aid better and strengthen cooperation between the commission and the member states.
Wel, we kunnen de hulp beter coördineren en de samenwerking tussen de commissie en de lidstaten versterken.
Moreover it is stressed that responsibility for valorisation must be shared between the commission and the member states.
Bovendien wordt benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor valorisatie gedeeld moet worden tussen de commissie en de lidstaten.
Such methodological issues need to be agreed beforehand between the commission and the member states.
Over dergelijke methodologische kwesties moeten vooraf afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de lidstaten.

Results: 398, Time: 0.0428

See also


cooperation between the member states and the commission
samenwerking tussen de lidstaten en de commissie
partnership between the commission and the member states
een partnerschap tussen de commissie en de lidstaten
collaboration between the commission and the member states
samenwerking tussen de commissie en de lidstaten
collaboration between the member states and the commission
samenwerking tussen de lid-staten en de commissie
between the member states and the commission should
tussen de lid-staten en de commissie dient tussen de lidstaten en de commissie moeten
between the member states and the commission within a committee
tussen de lid-staten en de commissie in het kader een comité
in close cooperation between the commission and the member states
in nauwe samenwerking tussen de commissie en de lidstaten
cooperation and coordination between the commission and the member states
samenwerking en coördinatie tussen de commissie en de lidstaten
the member states and the commission
de lidstaten en de commissie

Word by word translation


between
- tussen tusschen tussende
commission
- de commissie de commissies der commissie de commissie-
and
- en and alsmede zowel met
member
- lid de lidstaten afgevaardigde de lid-staten aangesloten
states
- staten landen de lidstaten de staat verklaart

"Between the commission and the member states" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More