BILATERAL OR MULTILATERAL IN DUTCH

Translation of Bilateral Or Multilateral in Dutch

Results: 277, Time: 0.0466

Examples of using Bilateral Or Multilateral in a sentence and their translations

Bilateraal of multilateraal
However, a lot will depend on effective bilateral or multilateral consultation.
Veel zal echter afhangen van bilateraal of multilateraal overleg.
Development cooperation ceased some time ago to be solely bilateral or multilateral and governmental or non-governmental.
Ontwikkelingssamenwerking is al geruime tijd niet meer uitsluitend bilateraal of multilateraal, en ofwel gouvernementeel ofwel non-gouvernementeel.
Een bilateraal of multilateraal
All member states could easily organise a bilateral or multilateral training programme on a reciprocal basis at least once a year.
Alle lidstaten zouden gemakkelijk minstens eenmaal per jaar een bilateraal of multilateraal opleidingsprogramma op basis van wederkerigheid kunnen organiseren.
Each partner in a bilateral or multilateral partnership shall receive funding direct from its respective national agency.
Elke partner in een bilateraal of multilateraal partnerschap ontvangt de subsidie rechtstreeks van het nationale agentschap in eigen land.
Other sentence examples
Bilateral or multilateral agreements concluded between one or more member states and third countries.
Bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen een of meer lidstaten en derde landen.
Are covered by bilateral or multilateral agreements between states and.
Het voorwerp vormt van bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen staten, en.
Administrative cooperation between these authorities could be based on bilateral or multilateral agreements.
De administratieve samenwerking tussen voornoemde autoriteiten kan geschieden op basis van bilaterale of multilaterale overeenkomsten.
The commission has changed approach in favour of bilateral or multilateral negotiations and no longer considers legislation necessary.
De commissie heeft haar aanpak gewijzigd ten faveure van bilaterale of multilaterale onderhandelingen en acht wetgeving niet langer noodzakelijk.
The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.
De vaststelling van nieuwe bilaterale of multilaterale limieten wordt pas vanaf de volgende werkdag van kracht.
Bilateral or multilateral agreements between one or more member states and one or more third countries.
Bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen een of meer lidstaten en een of meer derde landen.
Large experimental plants9, exploited on a bilateral or multilateral basis, have also been built in individual member states in the meantime.
Maar ook in diverse lidstaten zijn er ondertussen groteproefinstallaties9 die bilateraal of multilateraal worden gebruikt.
The commission adopts bilateral or multilateral programmes, which must be proposed by the designated national and regional authorities.
De commissie keurt bilaterale of multilaterale programma's goed die door de aangewezen nationale en regionale autoriteiten moeten zijn voorgesteld.
In addition, there is little indication currently that MS would launch spontaneously initiatives at bilateral or multilateral levels to overcome jointly the problems.
Voorts wijst er momenteel weinig op dat de lidstaten uit eigen beweging initiatieven op bilateraal of multilateraal niveau zullen opzetten om de problemen gezamenlijk het hoofd te bieden.
In certain cases, temporary bilateral or multilateral agreements could help to overcome specific problems.
In bepaalde gevallen kunnen tijdelijke bilaterale of multilaterale over eenkomsten bijdragen tot het oplossen van specifieke problemen.
Furthermore, assessment of the need for new facilities is often made in a bilateral or multilateral framework.
De behoefte aan nieuwe infrastructuur wordt bovendien veelal in bilateraal of multilateraal verband geëvalueerd.
Albania has committed itself to playing a constructive role in the region, be it at the bilateral or multilateral level.
Albanië heeft zich ertoe verbonden een constructieve rol te spelen in de regio, bilateraal of multilateraal.
Bilateral or multilateral agreements concluded between one or more member states and one or more third countries.
Bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen een of meer lidstaten en een of meer derde landen.
Bilateral or multilateral agreements concluded between one or more member states and one or more non‑member countries.
Bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen een of meer lidstaten en een of meer derde landen.
The organisation of bilateral or multilateral meetings between member states to facilitate cooperation;
De organisatie van bilaterale of multilaterale bijeenkomsten tussen de lid-staten om de samenwerking te bevorderen;
Organisation of bilateral or multilateral meetings between member states and acting organisations to facilitate cooperation;
De organisatie van bilaterale of multilaterale bijeenkomsten tussen de lid-staten en actief deelnemende organisaties om de samenwerking te bevorderen;
The organization of bilateral or multilateral meetings between member states to facilitate cooperation.
De organisatie van bilaterale of multilaterale bij­eenkomsten tussen de lid­staten om de samen­werking te bevorderen;
This directive should not curtail mutual assistance between particular member states under bilateral or multilateral agreements or arrangements.
De bepalingen van deze richtlijn mogen geen beperking vormen voor de wederzijdse bijstand welke sommige lidstaten elkaar op grond van bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen verlenen.
Mutual recovery assistance between these authorities could also be based on bilateral or multilateral agreements.
De wederzijdse invorderingsbijstand tussen autoriteiten kan ook geschieden op basis van bilaterale of multilaterale overeenkomsten.
Other countries in accordance with the conditions laid down by a relevant bilateral or multilateral agreement.
Andere landen overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in een relevante bilaterale of multilaterale overeenkomst.
For third countries“competent authority” means the competent authority for the purposes of bilateral or multilateral tax conventions.
Met betrekking tot derde landen wordt onder “bevoegde autoriteit” verstaan de bevoegde autoriteit voor de toepassing van bilaterale of multilaterale belastingverdragen.
The new provisions will apply without prejudice to bilateral or multilateral agreements between member states and third countries.
De nieuwe bepalingen gelden zonder dat wordt geraakt aan bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen.
The border in the region is not yet properly demarcated or secured by means of bilateral or multilateral agreements.
De grens in de regio is nog niet goed afgebakend of beveiligd aan de hand van bilaterale of multilaterale akkoorden.
Therefore, member states should set a generally applicable majority ownership requirement in the relevant bilateral or multilateral agreement.
Daarom dienen de lidstaten een algemeen toepasselijke eis inzake meerderheids­deelneming in het relevante bilaterale of multilaterale akkoord vast te stellen.
Where recognition of such a judgment was covered by a bilateral or multilateral convention, the situation is governed by article 402.
Erkenning van een dergelijke beslissing in het kader van een bi- of multilaterale overeenkomst wordt geregeld in artikel 40, lid 2.
Consequently it will still be necessary to ensure civil aviation security throughout the world by concluding bilateral or multilateral arrangements.
Het blijft daarom noodzakelijk bi- of multilaterale overeenkomsten te sluiten om de wereldwijde luchtvaartveiligheid te waarborgen.

Results: 277, Time: 0.0466

See also


bilateral or multilateral cooperation
bilaterale of multilaterale samenwerking
multilateral or bilateral international
door multilaterale of bilaterale internationale
bilateral or multilateral agreements may
bilaterale of multilaterale overeenkomsten , kunnen
regional or multilateral
regionaal of multilateraal
multilateral or plurilateral
multilaterale of plurilaterale

Word by word translation


bilateral
- bilaterale bilateraal
or
- of anders noch hetzij ofwel or respectievelijk à oftewel óf dan ofin
multilateral
- multilaterale multilateraal

"Bilateral or multilateral" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More