COOPERATED IN DUTCH

Translation of Cooperated in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.0711

samengewerkt (93) meegewerkt (62) meewerkte (21) medewerkte (10) werkten samen (6) medewerking verleenden (11) medewerking verleende (5) samenwerking (9) samenwerkte (7) samenwerken (6) samenwerkten (5) meewerkten (5) medewerkten (5) werkte samen (5) meewerkt (4)

Examples of using Cooperated in a sentence and their translations

We have cooperated with the relevant authorities.
We hebben samengewerkt met de relevante autoriteiten.
She's cooperated fully with RHD and FID detectives.
Ze heeft volledig meegewerkt met de RHD en de FID.
We have already cooperated positively in belarus, ukraine and kosovo.
Wij hebben reeds op positieve wijze samengewerkt in wit-rusland, oekraïne en kosovo.
IPC was the only exporter that cooperated with the investigation.
IPC was de enige exporteur die medewerkte aan het onderzoek.

My client has cooperated in every way possible.
Mijn cliënt heeft meegewerkt op alle mogelijke manieren.
Croatia has cooperated with the visegrád countries in building national ecological networks.
Kroatië heeft met de visegrád-landen samengewerkt bij de opbouw van nationale ecologische netwerken.
We cooperated, you and me.
We werkten samen, jij en ik.
My client has cooperated, but he's been constantly harassed by the investigation.
M'n cliënt heeft samengewerkt, maar werd constant lastiggevallen door 't onderzoek.
Tom, i have good cooperated do not you think?
Tom, ik heb goed meegewerkt, vind je ook niet?
Two community producers, which fully cooperated with the commission during the investigation.
Twee communautaire producenten die hun volledige medewerking verleenden aan de commissie tijdens het onderzoek.
They cooperated with moscow, but it could have been london.
Ze werkten samen met moskou, maar het had ook londen kunnen zijn.
They have cooperated excellently in drafting the report on the white paper on sport.
Zij hebben uitstekend samengewerkt bij het opstellen van het witboek sport.
I would like to thank everyone who has cooperated on this.
Ik dank allen die hieraan hebben meegewerkt!
It was very rewarding and i think that we cooperated very well.
Dat was zeer vruchtbaar en ik vond onze samenwerking uitstekend.
Those three pervona must have cooperated.
Die drie perverten moeten hebben samengewerkt.
The cousteau society has not cooperated in this film.
De cousteau society heeft niet meegewerkt aan deze film.
Three community producers, which fully cooperated with the commission during the investigation;
Drie communautaire producenten die de commissie tijdens het onderzoek hun volledige medewerking verleenden;
The community steel companies which cooperated fully in the investigation are.
De ijzer- en staalproducenten in de gemeenschap die volledige medewerking verleenden aan het onderzoek zijn.
I have cooperated fully.
Ik heb volledig meegewerkt.
The city of baltimore has always cooperated with the navy.
De stad baltimore heeft altijd met de marine samengewerkt.
He said that if i cooperated, then they would drop charges.
Hij zei dat als ik meewerkte, ze de aanklacht zouden laten vallen.
They would kill you whether you cooperated or not.
Ze zouden je vermoorden, of je nu wel, of niet meewerkte.
You think she cooperated with the league.
Je denkt, dat ze samenwerkte met de league.
The community steel companies which cooperated fully in the investigation are.
De ijzer- en staalproducenten in de gemeenschap die volledig medewerking verleenden aan het onderzoek zijn.
You claimed that less jews would have died... if their leaders hadn't cooperated.
U beweert dat minder joden waren gestorven als de leiders niet hadden meegewerkt.
Jordan collier and tom baldwin actually cooperated.
Jordan collier en tom baldwin hebben echt samengewerkt.
Yeah, and everybody's gonna know you cooperated.
Ja, en iedereen zal weten dat je meewerkte.
Do you think diana bondesen cooperated with kalle Koskinen?
Denk je dat diana bondesen samenwerkte met kalle koskinen?
Please, we have cooperated enough.
Alstublieft, we hebben genoeg meegewerkt.
The community producers which cooperated in the investigation were.
De ijzer- en staalproducenten in de gemeenschap die medewerking verleenden aan het onderzoek zijn.

Results: 407, Time: 0.0711

See also


cooperated in
verleende medewerking aan werkte aan
had cooperated
medewerking had verleend
she cooperated
ze meewerkte
that cooperated
die hebben samengewerkt die medewerkte die hun medewerking hebben verleend
family cooperated
gezin werkte de familie mee
cooperated enough
genoeg meegewerkt meewerken om
that you cooperated
dat je meegewerkt hebt
has fully cooperated
volledig medewerking heeft verleend heeft volledig meegewerkt ten volle heeft meegewerkt
which cooperated fully
die volledige medewerking verleenden
also cooperated closely
werkte ook nauw samen werkte tevens nauw samen werkte tevens hecht samen heeft eveneens nauw samengewerkt
cooperated very well
uitstekend samengewerkt samenwerking uitstekend zeer goed hebben samengewerkt
importer which cooperated
de medewerkende importeur de importeur die meewerkte
has cooperated closely
heeft nauw samengewerkt
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More