COOPERATION BETWEEN THE COMMISSION IN DUTCH

Translation of Cooperation Between The Commission in Dutch

Results: 403, Time: 0.0509

samenwerking tussen de commissie (151) de samenwerking tussen de commissie (151)

Examples of using Cooperation Between The Commission in a sentence and their translations

Cooperation between the commission and theanti-trust authorities of non-member countries.
Samenwerking tussen de commissie en de anti-trustautoriteiten van derde landen.
Cooperation between the commission and national courts.
Samenwerking tussen de commissie en de nationale rechterlijke instanties.
Article 8 defines the cooperation between the commission and the european monetary institute.
In artikel 8 wordt de samenwerking tussen de commissie en het europees monetair instituut geregeld.
Cooperation between the commission and the competition authorities of the member states.
Samenwerking tussen de commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten.

Rules on cooperation between the commission and the member states and on data protection.
Regels betreffende de samenwerking tussen de commissie en de lidstaten en betreffende de gegevensbescherming.
Cooperation between the commission and the EBRD: situation examined.
Samenwerking tussen de commissie en de EBWO: bestudering van de situatie;
The cooperation between the commission and member States' authorities must deepen.
De samenwerking tussen de commissie en de autoriteiten van de lid-staten moet worden geïntensiveerd.
Cooperation between the commission and national courts.
Samenwerking tussen de commissie en de nationale rechtbanken.
Cooperation between the commission and the member states.
Samenwerking tussen de commissie en de lidstaten.
Cooperation between the commission and the anti-trust authoritiesof non-member countries.
Samenwerking tussen de commissie en de antitrust-autoriteiten van derde landen.
Cooperation between the commission and the anti-trustauthorities of non-member countries.
Samenwerking tussen de commissie en de antitrustautoriteiten van derde landen.
Close cooperation between the commission and the member states.
Nauwe samenwerking tussen de commissie en de lidstaten.
Cooperation between the commission and the regions.
Samenwerking tussen de commissie en de regio's.
The assessment and development of cooperation between the commission and NGOs;
Evaluatie van de ontwikkeling in de samenwerking tussen commissie en ngo's;
Improved cooperation between the commission and EU member states.
Betere samenwerking tussen commissie en lid-staten.
D cooperation between the commission and the european bank for reconstruction and development(EBRD): ECU 20 million.
D samenwerking tussen de commissie en de eu­ropese bank voor wederopbouw en ontwikkeling( EBWO): 20 miljoen ecu.
Close and intense cooperation between the commission and the european parliament is instrumental in this respect.
Een nauwe en intensieve samenwerking tussen de commissie en het europees parlement is in dit verband bevorderlijk.
D-application of the 1993 notice on cooperation between the commission and national courts.
D-toepassing van de bekendmaking van 1993 betreffende de samenwerking tussen de commissie en de nationale rechterlijke instanties.
We are talking about genuine cooperation between the commission, parliament and the member states.
Het gaat om echte samenwerking tussen de commissie, het parlement en de lid-staten.
D-application of the 1993 notice on cooperation between the commission and national courts.
D-toepassing van de bekendmaking van 1993 inzake de samenwerking tussen de commissie en de nationale rechterlijke instanties.
Such a mechanism should build upon close cooperation between the commission and those member states.
Een dergelijk mechanisme dient te worden gebaseerd op nauwe samenwerking tussen de commissie en de betrokken lidstaten.
Honourable members, i am delighted that the cooperation between the commission and parliament has been so fruitful.
Geachte afgevaardigden, ik ben verheugd dat de samenwerking tussen de commissie en het parlement zo vruchtbaar is geweest.
The agreement continues to provide a framework for meaningful and useful cooperation between the commission and the united states.
De overeenkomst blijft een raamwerk vormen voor een zinvolle en nuttige samenwerking tussen de commissie en de verenigde staten.
D- application of the 1993 notice on cooperation between the commission and national courts.
D- toepassing van de bekendmaking van 1993 inzake de samenwerking tussen de commissie en de nationale rechterlijke instanties.
The agreement continues to provide a framework for meaningful and useful cooperation between the commission and the united states.
De overeenkomst biedt nog altijd een kader voor een zinvolle en nuttige samenwerking tussen de commissie en de verenigde staten.
D-application of the 1993 notice on cooperation between the commission and national courts.
D- toepassing van de bekendmaking van 1993 inzake de samenwerking tussen de commissie en de nationale rechterlijke instanties.
Important resources required to draft guidelines e.g. regular cooperation between the commission and member states.
Aanzienlijke middelen benodigd voor het opstellen van richtsnoeren zoals bijvoorbeeld geregelde samenwerking tussen de commissie en de lidstaten.
Application of the 1993 notice on cooperation between the commission and national courts.
Toepassing van de mededeling van 1993 inzake de samenwerking tussen de commissie en de nationale rechterlijke instanties.

Results: 403, Time: 0.0509

See also


cooperation between the european commission
de samenwerking tussen de europese commissie
in cooperation between the commission
in samenwerking tussen de commissie
cooperation between the commission services
samenwerking tussen de diensten de commissie een samenwer king tussen de diensten de commissie een samenwerking tussen de commissiediensten
bilateral cooperation between the commission
bilaterale samenwerking tussen de commissie
that cooperation between the commission
dat de samenwerking tussen de commissie dat samen werking tussen de commissie
fruitful cooperation between the commission
een vruchtbare samenwerking tussen de commissie
constructive cooperation between the commission
een constructieve samenwerking tussen commissie de goede samenwer­king tussen de commissie constructieve samenwerking tussen de commissie
excellent cooperation between the commission
de uitstekende samenwerking tussen de commissie een uitstekende samenwerking tussen de commissie
successful cooperation between the commission
een succesvolle samenwerking tussen de commissie de geslaagde samenwerking tussen de commissie de succesvolle samenwerking de commissie
cooperation between parliament and the commission
de samenwerking tussen het parlement en de commissie
cooperation between the commission and the european parliament
de samenwerking tussen de commissie en het europees parlement een samenwerking tussen de commissie en het europees parlement
cooperation between the commission and the competition authorities
samenwerking tussen de commissie en de mededingingsautoriteiten
in close cooperation between the commission and the member states
in nauwe samenwerking tussen de commissie en de lidstaten

Word by word translation


cooperation
- samenwerking medewerking samenwerken samengewerkt samenwerkt
between
- tussen tusschen tussende
commission
- de commissie de commissies der commissie de commissie-

"Cooperation between the commission" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More