DATA AND INFORMATION IN DUTCH

Translation of Data And Information in Dutch

S Synonyms

Results: 401, Time: 0.0592

gegevens en informatie (251) gegevens en inlichtingen (9) data en informatie (6) data and information (3)

Examples of using Data And Information in a sentence and their translations

The extension of the procedure to data and information from third countries.
De uitbreiding van de procedure tot gegevens en informatie afkomstig uit derde landen.
Data and information on the state and trends of the environment.
Gegevens en informatie over de toestand en ontwikkelingen op milieugebied.
The integration of all relevant data and information in a single architecture.
De integratie van alle relevante gegevens en informatie in één enkele architectuur.
Data and information.
Gegevens en informatie.

Develop proposals for a common approach on data and information.
Ontwikkeling voorstellen voor een gemeenschappelijke benadering van gegevens en informatie.
Reporting and handling of data and information.
Rapportage en het verwerken van gegevens en informatie.
Reporting and handling of data and information.
Verslaglegging en verwerking van gegevens en informatie.
More timely and reliable access to data and information produced by the action.
Meer tijdige en betrouwbare toegang tot uit de actie voort­vloeiende gegevens en informatie.
We have talked a lot about dissemination and exchange of data and information.
We hebben veel gesproken over verspreiding en uitwisseling van gegevens en informatie.
The safety report shall contain at least the data and information listed in annex II.
Het veiligheidsrapport bevat ten minste de in bijlage II bedoelde gegevens en informatie.
Disseminating data and information; and.
Verspreiden van gegevens en informatie; en.
The EU database shall contain the data and information submitted in accordance with this regulation.
De eu-databank bevat de gegevens en informatie die overeenkomstig deze verordening worden ingediend.
The reliability of the data and information in.
De betrouwbaarheid van de gegevens en informatie in.
The sources of data and information;
De bronnen van de gegevens en de informatie;
Data and information availability.
Beschikbaarheid van gegevens en informatie.
Sources of data and information;
Gegevens- en informatiebronnen;
Another major problem relates to the collection of data and information.
Een andere, zeer belangrijke kwestie heeft te maken met het verzamelen van gegevens.
We therefore need to move towards sharing data and information in real time.
Daarom moeten we overgaan op het in real time uitwisselen van gegevens en informatie.
The commission needs full and reliable data and information on EU airports' operations.
De commissie moet over volledige en betrouwbare gegevens en informatie over de verrichtingen van de luchthavens in de EU beschikken.
The first step is to gather reliable data and information on the scope and type of the problem.
De eerste stap is het verzamelen van betrouwbare gegevens en informatie over de omvang en de aard van het probleem.
The member states shall supply all toxicological data and information submitted pursuant to this article to the commission no later than 31 may of each year.
De lidstaten doen de krachtens dit artikel verstrekte toxicologische gegevens en inlichtingen jaarlijks uiterlijk op 31 mei aan de commissie toekomen.
B be used for data and information exchange between the commission and a member State; and.
B wordt gebruikt voor de uitwisseling van gegevens en informatie tussen de commissie en een lidstaat; en.
Visa policies, border control, data and information sharing, and police and judicial cooperation are tools for ensuring our security and our freedom.
Visabeleid, grenscontrole, het delen van data en informatie en samenwerking tussen politie en justitie zijn middelen om onze veiligheid en onze vrijheid zeker te stellen.
The safety report shall contain at least the data and information listed in annex II.
In het veiligheidsrapport worden ten minste de in bijlageII vermelde gegevens en inlichtingen opgenomen.
As above plus: valuable data and information for decision making in the context of the biocides policy.
Zoals hierboven vermeld, plus: waardevolle gegevens en informatie voor de besluitvorming in het kader van het biocidenbeleid.
Launch the european public health portal, single pan-european access point to data and information on public health and related areas.
Lanceren van het europese volksgezondheidsportaal, dat moet fungeren als enige pan-europese toegang tot data en informatie over volksgezondheid en aanverwante terreinen.
They shall also provide the relevant data and information used for the calculation of those figures.
Tevens verschaffen zij de commissie de tervoor de berekening van deze cijfers gebruikte relevante gegevens en inlichtingen.
They shall also provide the relevant data and information used for the calculation of those figures.
Tevens verschaffen zij de ter berekening van deze cijfers gebruikte relevante gegevens en inlichtingen.

Results: 401, Time: 0.0592

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "data and information"


"Data and information" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More