DEEPER INTEGRATION IN DUTCH

Translation of Deeper Integration in Dutch

S Synonyms

Results: 41, Time: 0.0542

diepere integratie (10) verdere integratie (6) verdergaande integratie (4)

Examples of using Deeper Integration in a sentence and their translations

One of the main building blocks towards deeper integration is banking union.
Een van de voornaamste bouwstenen voor diepere integratie is bankenunie.
Deeper integration has to go hand in hand with greater democratic legitimacy.
Verdergaande integratie moet gepaard gaan met een grotere democratische legitimiteit.
However, more diversity requires greater coordination and deeper integration.
De grotere diversiteit vergt echter meer coördinatie en diepere integratie.
A new approach is required, one aimed at deeper integration and solidarity.
Een nieuwe aanpak, gericht op verdere integratie en solidariteit, is geboden.

The european council agreed on a roadmap for the completion of the economic and monetary union, based on deeper integration and reinforced solidarity.
De europese raad heeft overeenstemming bereikt over een routekaart voor de voltooiing van de economische en monetaire unie( EMU), op basis van diepere integratie en versterkte solidariteit.
The monetary union and the success of the euro are fundamental for deeper integration and reinforcement of the internal capital market.
De monetaire unie en het succes van de euro zijn van cruciaal belang voor verdere integratie en een versterking van de interne kapitaalmarkt.
ASEAN's lower-income economies have expressed concern that they will miss out on many of the benefits of deeper integration.
De lagere inkomenslanden van de ASEAN hebben hun zorg kenbaar gemaakt dat veel van de voordelen van diepere integratie aan hun neus voorbij zullen gaan.
My abstention is then a warning to the european summit of 17 December: no more enlargement without deeper integration!
Ik heb mij dus van stemming onthouden om een waarschuwingssignaal af te geven aan de europese top van 17 december: geen nieuwe uitbreiding zonder verdere integratie!
europe as presenting the community with a fundamental choice between deeper integration and wider cooperation with our european neigh­bours.
midden- en oost-europa de gemeenschap voor een fundamentele keuze: tussen verdergaande integratie en bredere samenwerking met onze europese buren.
Stronger economic ties with these countries will also provide a solid platform for deeper integration with wider asia-pacific value chains.
Sterkere economische banden met deze landen zullen ook een stevige basis bieden voor verdere integratie met de ruimere waardeketens in de regio azië-stille oceaan.
Such deeper integration does not detract from the important nature of the conventions of the council of Europe;
Die verdere integratie doet niets af aan het belang van een verdrag van de raad van europa;
Although industry in the future member states is broadly ready to compete in an enlarged EU, deeper integration will inevitably entail some localised problems.
Hoewel de industrie in de toekomstige lidstaten globaal genomen klaar is voor concurrentie in een grotere EU, zal verdere integratie onvermijdelijk ook een aantal problemen op plaatselijk niveau meebrengen.
It is indeed our firm belief that deeper integration is the solution to our common problems.
We zijn er inderdaad van overtuigd dat een verdere integratie de oplossing voor onze gemeenschappelijke problemen is.
A deeper integration of markets would stimulate price flexibility by fostering competition and open product markets.
Door de concurrentie en open productmarkten te bevorderen zou een diepere integratie van de markten de flexibiliteit van de prijzen vergroten.
Enlargement must be seen as a factor driving deeper integration rather than a parallel process alongside but detached from it.
De uitbreiding moet worden gezien als een factor voor diepere integratie en niet als een parallel proces dat ervan losstaat.
new initiative for an enhanced mutual approximation of our regions for ever closer relations and greater and deeper integration.
sterkere onderlinge toenadering van onze regio's met het oog op steeds nauwere betrekkingen en een grotere en diepgaandere integratie.
It would combine deeper integration of economic policy with financial support and thereby respect the principle according to which
Het zou een combinatie zijn van diepere integratie van het economische beleid met financiële ondersteuning, en hiermee het beginsel
Treaty change may also be helpful to ensure the coherence of deeper integration within the euro area with the union as a
Wijziging van het verdrag kan eveneens nuttig zijn om de samenhang van diepere integratie van de eurozone met de unie als geheel, en
the european council of june 2012, based on a vision for deeper integration in the economic and monetary area.
de europese raad van juni 2012, gebaseerd op een streven naar verdere integratie van de economische en monetaire ruimte.
Where deeper integration in other formations is indispensable, namely between the present and the future members of the single
Waar verdergaande integratie in andere samenstellingen onmisbaar is, met name tussen de huidige en de toekomstige eurolanden, moeten alle
a roadmap for the completion of EMU based on deeper integration and mutual support3, the third pillar of the banking
voor de voltooiing van de EMU op basis van diepere integratie en onderlinge steun3, ontbreekt de derde pijler van de
monetary system and the world economy, while acting as a spur to deeper integration and the idea of"more europe.
internationale monetaire stelsel en van de wereldeconomie, en werkt als een aansporing tot verdere integratie en tot" meer europa.
steps in the process of completing EMU, based on deeper integration and reinforced solidarity for the euro area member states.
van de voltooiing van de EMU, op basis van diepere integratie en versterkte solidariteit voor de lidstaten van de eurozone.
is yes, we do want more europe, because only deeper integration makes a stronger, more effective and more democratic EU possible.
familie: ja, we willen meer unie, want alleen door verdere integratie wordt een sterkere, rechtvaardigere en meer democratische EU mogelijk.
to evolve to accompany what they sensed as the dual events of the future: deeper integration and geographic enlargement.
evolueren om te begeleiden wat zij zagen als de tweeledige gebeurtenissen van de toekomst: diepere integratie en geografische uitbreiding.
member states is broadly ready to compete in an enlarged EU, deeper integration will inevitably entail some localised problems.
klaar is voor concurrentie in een grotere EU, zal verdere integratie onvermijdelijk ook een aantal problemen op plaatselijk niveau met zich meebrengen.
connect finance to the wider economy, and foster a more resilient financial system, with deeper integration and more competition.
de financiering koppelen aan de ruimere economie en een robuuster financieel stelsel bevorderen met verdere integratie en meer concurrentie.
Similarly, deeper integration alongside a broadening of member state involvement may require an expansion of measures used in the
Zo zal voor een verdere integratie naast een grotere betrokkenheid van de lidstaten misschien ook uitbreiding benodigd zijn van de maatregelen

Results: 41, Time: 0.0542

See also


deeper economic integration
diepere economische integratie
deeper european integration
bijverdereeuropese eenwording een diepgaande europese integratie een diepere europese integratie verdere europese integratie
for deeper integration
voor verdere integratie verdergaande integratie naar verdere integratie
deeper financial integration
een diepgaande financiële integratie tegenover de diepere financiële integratie een grotere financiële integratie

Word by word translation


deeper
- dieper grotere diepers diepgaandere verdiepen
integration
- integratie het integratieproces de eenwording integreren de opbouw

S Synonyms of "deeper integration"


stronger integration
greater inclusion
wider integration
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More