DEMARCATED IN DUTCH

Translation of Demarcated in Dutch

S Synonyms

Results: 41, Time: 0.0593

afgebakend (18) afgebakende (9)

Examples of using Demarcated in a sentence and their translations

Be clearly demarcated and indicated by warning signs;
Duidelijk worden afgebakend en worden aangegeven met waarschuwingsborden;
Are clearly demarcated and indicated by warning signs;
Duidelijk worden afgebakend en worden aangegeven met waarschuwingsborden;
Controlled areas must be demarcated.
De gecontroleerde zones moeten worden afgebakend.
Yeah. i mean, time's demarcated now.
Ik bedoel tijd is nu afgebakend.

The restrictions and derogations related to the production in the demarcated geographical area.
De beperkingen en afwijkingen met betrekking tot de productie in het afgebakende geografische gebied.
The royal city and the kingdom were demarcated.
De koninklijke stad en het koninkrijk werden gedemarqueerd.
If necessary, the zone shall be demarcated according to the procedure laid down in article 202.
Zo nodig wordt het gebied afgebakend volgens de procedure van artikel 20, lid 2.
The border in the region is not yet properly demarcated or secured by means of bilateral or multilateral agreements.
De grens in de regio is nog niet goed afgebakend of beveiligd aan de hand van bilaterale of multilaterale akkoorden.
Any areas in portugal not comprised in the above compiled list, shall be deemed to be demarcated areas.
Alle gebieden in portugal die niet zijn opgenomen in de bovenbedoelde vastgestelde lijst worden geacht afgebakende gebieden te zijn.
For example, we cannot separate part i from part III: the competences of the union and of the member states need to be clearly demarcated.
We kunnen bijvoorbeeld deeli niet scheiden van deel III: de bevoegdheden van de europese unie en de lidstaten moeten duidelijk worden afgebakend.
By contrast, because of their heterogeneity, declining industrial regions can be less clearly demarcated.
De industriële regio's in verval kunnen door hun heterogeniteit niet zo duidelijk worden afgebakend.
To ensure that the project selection procedure runs smoothly, the responsibilities of those involved in the decision-making process should be clearly demarcated.
Voor een vlot verloop van de selectie is het zaak dat de taken van de bij de goedkeuringsprocedure betrokken partijen duidelijk afgebakend zijn.
The powers to vet these mergers and the powers provided by nationallegislation must be clearly demarcated under the Commission's authority.
Deze controlebevoegdheden van de EG én de nationale bevoegdheden in dit verband moeien op eenduidige wijze worden afgebakend onder gezag van de commissie.
Mr president, the committee on budgets believes that it is of the utmost importance that each of the budgetary instruments be clearly demarcated.
Mijnheer de voorzitter, volgens de begrotingscommissie is het uiterst belangrijk dat alle begrotingsinstrumenten duidelijk zijn afgebakend.
They have a function far more of their own and can be demarcated from the tasks of the company doctor and industrial nurse.
Zij hebben veel meer een eigen functie die afgegrensd kan worden van de taken van bedrijfsarts en bedrijfsverpleegkundige.
In order to take account of the specificities of the production in the demarcated geographical area, the commission may, by means of delegated acts, adopt.
Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de productie in het afgebakende geografische gebied, kan de commissie middels gedelegeerde handelingen overgaan tot de vaststelling van.
Under the soviets, the local languages and cultures were systematized and codified, and their differences clearly demarcated and encouraged.
Onder het sovjetregime werden de lokale talen en culturen gesystematiseerd en gecodificeerd en werden hun verschillen duidelijk aangegeven en bevorderd.
Presence of occult CNV lesions(fluorescence not well demarcated on the angiogram) was allowed.
Het bestaan van occulte cnv-laesies( niet goed begrensde fluorescentie op het angiogram) was toegestaan.
Definitions, restrictions and derogations related to the production in the demarcated geographical area.
Definities, beperkingen en afwijkingen met betrekking tot de productie in het afgebakende geografische gebied.
the south in 2011 are under pressure because the borders of those areas have not been finally demarcated.
van het zuiden in 2011 staan onder druk doordat de grenzen van die gebieden niet definitief zijn afgebakend.
May subject consignments of susceptible wood, and bark and of susceptible plants coming from demarcated areas in portugal and moved into their territory to
Uit afgebakende gebieden in portugal afkomstige en naar hun grondgebied vervoerde zendingen vatbaar hout, vatbare schors en vatbare
for centralisation and regulation, the EU's tasks need to be clearly demarcated and its budget kept within bounds.
houden, moeten de taken van de unie duidelijk worden afgebakend en moet de begroting binnen de perken worden gehouden.
level of pollution is allowed have to be clearly demarcated and member states have to indicate how mixed zones
van lozingspunten waar een hogere vervuiling is toegestaan, duidelijk afgebakend worden en lidstaten moeten aangeven hoe de mengzones in de toekomst verkleind kunnen worden.
of the organism is confirmed, eradication measures in the correspondent zones, to be clearly demarcated, shall be adopted.
het organisme wordt bevestigd, moeten in de betrokken, duidelijk afgebakende zones maatregelen worden genomen voor de uitroeiing ervan.
responsibility,42 the scope of the Office's activities must be demarcated to ensure that its powers are preserved in the event of an overlap.
eigenverantwoordelijkheid42, dient het werkgebied van het bureau te worden afgebakend om te waarborgen dat zijn bevoegdheden in stand blijven
three existing funds, whose objectives are not always clearly demarcated one from the other, is in fact shared among
waarvan de doelstellingen niet altijd duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden, verschillende directoraten-generaal binnen de commissie zijn evenals talloze nationale
This will open the floodgates for serious damage in future to a very large demarcated region, the first in the world, the port wines
de toekomst ernstige schade zal berokkenen aan een grote, duidelijk afgebakende regio, de belangrijkste ter wereld, de regio van de
In order to take account of the specificities of the production in the demarcated geographical area, the commission may, by means of delegated acts, adopt.
Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de productie in het afgebakende geografische gebied kan de commissie, door middel van gedelegeerde handelingen, overgaan tot de vaststelling van.
In order to take account of the specificities of the production in the demarcated geographical area, the commission shall be empowered to adopt
Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de productie in het afgebakende geografische gebied is de commissie bevoegd overeenkomstig artikel 43
the nine-dashed line, but, when pressed, they agreed that the dashes demarcated areas where china had sovereign claims.
onder druk werden gezet, gaven ze toe dat de streepjes gebieden aangaven waarop china soevereine rechten deed gelden.

Results: 41, Time: 0.0593

"Demarcated" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More