DIAMETERS IN DUTCH

Translation of Diameters in Dutch

S Synonyms

Results: 41, Time: 0.0397

middellijnen (3) diameters (12) diameter (5)

Examples of using Diameters in a sentence and their translations

Her ventricle diameters are wide.
Haar ventrikel diameters zijn breed.
Only for diameters above 1.5 mm and less than 6 mm.
Slechts voor middellijnen boven 1,5 tot 6 mm.
Design calculations should normally be based on nominal diameters.
Berekeningen moeten in de regel gebaseerd worden op nominale diameters.
Measuring angles and diameters forever- before she even took her first swing.
Ze mat de hele tijd hoeken en diameters, voordat ze één keer uithaalde.

The smallest sound you can perceive moves your eardrum just four atomic diameters.
Het kleinste geluid dat je kan waarnemen beweegt je trommelvlies amper 4 atomische diameter.
Mean of the diameters of the indentation mm.
Gemiddelde middellijn van de indrukking in mm.
Only for diameters over 0.7 and up to 10 mm.
Slechts voor middellijnen groter dan 0,7 tot 10 mm.
Twice the diameters of saturn, jupiter and neptune together!
Twee keer de diameter van saturnus, jupiter en neptunus samen.
Their orb webs can have diameters of up to 70 cm.
Het web heeft een diameter van 70 cm.
And in some cases... there have been direct measurements... of stellar diameters.
Er zijn al directe metingen gedaan van de diameter van sterren.
Corrections required for diameters other than those given above are obtainable by linear interpolation or extrapolation.
Voor andere dan de hierboven vermelde diameters kunnen de gewenste correcties worden gevonden door lineaire interpolatie of extrapolatie.
The reduction of area at fracture is determined in addition to the tensile strength for diameters above 1.5 mm to 6 mm.
Bij middellijnen boven 1,5 tot 6 mm moet behalve de treksterkte ook de insnoering na breuk worden bepaald.
Jasmine(2011)- jasmine is a ladies collection and offers its models in two diameters and both quartz and automatic movements.
Jasmine( 2011): jasmine is een damescollectie met modellen in twee diameters en is verkrijgbaar zowel met een quartz- als een automatisch uurwerk.
Corrections to be added to the hardness readings for hardness measurements made on convex cylindrical surfaces of various diameters.
Correcties op de afgelezen hardheid bij metingen van de hardheid op de bolle zijde van cilindervormige oppervlakken van verschillende middellijnen.
If you imagine the galaxy itself is the size of a hockey puck, then the galaxies are spaced from one to other about a few diameters apart.
Als een sterrenstelsel zo groot was als een hockeypuck... dan lagen de sterrenstelsels... enkele diameters van elkaar af.
With an in-line opacimeter, there shall be no change in the exhaust pipe diameter within 3 exhaust pipe diameters before or after the measuring zone.
Bij een geïntegreerde opaciteitsmeter mag de diameter van de uitlaatpijp binnen een afstand van driemaal die diameter vóór en achter het meetgebied niet worden gewijzigd.
It is to be recalled that the community industry produces the full range of SWR including the small diameters.
Er zij aan herinnerd dat de bedrijfstak van de gemeenschap het volledige assortiment SK, met inbegrip van SK met kleine diameters, produceert.
In the case of test pieces with annular cross-section the tolerance shown hereunder is the cumulative toler­ance for both diameters.
Bij proefstaven met ringvormige doorsnede is genoemde tolerantie de som van de toleranties op beide diameters.
Tolerance + 8% of the difference between the above outer diameters and the nominal rim diameters.
Tolerantie+ 8% van het verschil tussen bovengenoemde totale diameters en de nominale velgdiameters.
Their diameters range from 12 to 40 meters and their respective depths vary from one to four meters.
De diameter van de andere kraters varieert van 12 tot 40 meter, de diepte varieert van een tot vier meter.
In his report, the rapporteur proposes that the diameters of individual coins should increase with their stated value.
De rapporteur stelt in haar verslag voor de diameter van de muntstukken te laten toenemen naarmate hun waarde stijgt.
All the particles are of the same type, but with diameters of 600 to 800 μπι so as to increase the heavy metal density.
Alle deeltjes zijn van hetzelfde type doch met een doorsnede van 600 tot 800 μπι ten einde de dichtheid aan zwaar metaal op te voeren.
Slide 6: the percentage cumulative figures are plotted against the particle diameters on double logarithmic paper see figure 4.
De procentuele cumulatieve aantallen worden tegen de diameters van de deeltjes op dubbel­logarithmisch papier uitgezet zie figuur 4.
The two largest spheres, along the length of the tower, have diameters of 50 m(164 ft) for the lower and 45 m(148 ft) for the upper.
De twee grootste bollen volgens de lengterichting van de toren hebben een doorsnede van 50 m( onderste) en 45 m bovenste.
This com­pares with diameters of 30 metres for the conventional earth stations inte­grated in the intelsat system.
Daartegenover hebben de antennes van de traditionele grondstations van het intelsat-systeem een diameter van 30 m.
Services are provided using large gateways- satellite earth stations with dish diameters of 30 metres, with one or several per coun­try.
De diensten worden per land beschikbaar gesteld via een of meer satellietgrondstations, bestaande uit schotelantennes met een diameter van 30 m.
Maybe the ratio of the circumference to the diameters always fixed for any circle.
Misschien is de ratio tussen de omtrek en de diameter altijd constant, voor elke cirkel.
in production on an industrial scale and can be supplied in several diameters ranging up to 150 mm.
deze ingebouwde ronde vensters op indus­triële schaal verwaardigd en kunnen in verschillende diameters tot 150 mm gele­verd worden.

Results: 41, Time: 0.0397

SYNONYMS

S Synonyms of "diameters"


"Diameters" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More