DIARRHOEA AND VOMITING IN DUTCH

Translation of Diarrhoea And Vomiting in Dutch

Results: 41, Time: 0.0414

diarree en braken (15) diarree en overgeven (6)

Examples of using Diarrhoea And Vomiting in a sentence and their translations

Nausea, diarrhoea and vomiting were the most commonly reported gastrointestinal events.
Misselijkheid, diarree en braken waren de meest gemelde gastro-intestinale voorvallen.
Diarrhoea and vomiting.
Diarree en braken.
Diarrhoea and vomiting are also common side effects.
Diarree en braken zijn ook vaak voorkomende bijwerkingen.
Inflammation of the stomach and intestine that causes diarrhoea and vomiting.
Ontsteking van de maag of de darmen met diarree en braken tot gevolg.

Still diarrhoea and vomiting?
Feeling sick(nausea) with diarrhoea and vomiting, abdominal pain or fever signs of bowel problems.
Onwel voelen( misselijkheid) met diarree en braken, buikpijn of koorts verschijnselen van darmproblemen.
Diarrhoea and vomiting very common: may affect more than 1 out of 10 people.
Diarree en braken zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers.
The most common side effects with rotateq(seen in more than 1 patient in 10) are pyrexia(fever), diarrhoea and vomiting.
De meest voorkomende bijwerkingen van rotateq( waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) waren koorts, diarree en overgeven.
Diarrhoea and vomiting accompanied by reduced food consumption and loss of body weight were observed in toxicity studies in non-rodents.
Diarree en braken gepaard gaande met een verminderde voedselconsumptie en verlies van lichaamsgewicht werden waargenomen in toxiciteitsstudies bij niet-knaagdieren.
Rotateq is a vaccine given to babies from six weeks of age to prevent gastroenteritis(diarrhoea and vomiting) caused by rotavirus infections.
Rotateq is een vaccin dat wordt toegediend aan baby's vanaf zes weken om gastro-enteritis( diarree en overgeven) te voorkomen als gevolg van infecties door rotavirussen.
Patients with diarrhoea and vomiting should be managed using standard-of-care treatment, including an antidiarrhoeal or antiemetic medicinal product and/or fluid replacement.
Patiënten bij wie sprake is van diarree en braken, dienen de standaardbehandeling te krijgen, inclusief een diarreeremmend geneesmiddel of een anti-emeticum en/of vochtsuppletie.
The most common side effects(seen in more than 1 patient in 10) were pyrexia(fever), diarrhoea and vomiting.
De meest voorkomende bijwerkingen( waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) waren pyrexie( koorts), diarree en overgeven.
Mild to moderate gastrointestinal reactions(diarrhoea and vomiting) with a mean duration of approximately 21 and 9 days, respectively.
Lichte tot matig-ernstige gastro-intestinale reacties( diarree en braken) met een gemiddelde duur van respectievelijk ongeveer 21 en 9 dagen.
Rotateq does not protect against diarrhoea and vomiting due to causes other than rotavirus.
Rotateq biedt geen bescherming tegen diarree en braken, door een andere oorzaak dan het rotavirus.
Rotarix is used in babies aged from 6 to 24 weeks to protect against gastroenteritis(diarrhoea and vomiting) caused by rotavirus infections.
Rotarix wordt voorgeschreven voor baby's van 6 tot en met 24 weken om ze te beschermen tegen gastro-enteritis( diarree en braken) veroorzaakt door rotavirusinfecties.
Rotateq is used in babies from 6 to 32 weeks of age to protect against gastroenteritis(diarrhoea and vomiting) caused by rotavirus infections.
Rotateq wordt voorgeschreven voor baby's van 6 tot en met 32 weken om ze te beschermen tegen gastro-enteritis( diarree en braken) veroorzaakt door rotavirusinfecties.
Diarrhoea and vomiting were reported in 7.5% and 3.9% of patients, respectively.
Diarree en braken zijn gemeld bij respectievelijk 7,5% en 3,9% van de patiënten.
The most common side effects with sivextro(which may affect between 2 and 7 people in 100) are nausea(feeling sick), headache, diarrhoea and vomiting.
De meest voorkomende bijwerkingen van sivextro( die bij 2 tot 7 op de 100 personen kunnen optreden) zijn misselijkheid, hoofdpijn, diarree en braken.
The most common side effects with masivet are gastrointestinal reactions(diarrhoea and vomiting) and hair loss.
De meest voorkomende bijwerkingen van masivet zijn maag-darmreacties( diarree en braken) en haaruitval.
Rotarix is used in babies from six weeks of age as a vaccine to prevent gastroenteritis(diarrhoea and vomiting) caused by rotavirus infections.
Rotarix wordt voorgeschreven bij baby' s vanaf 6 weken als vaccin, om door rotavirus-infecties veroorzaakte gastro-enteritis( diarree en braken) te voorkomen.
an overdose of 3000 mg of lapatinib for 10 days and suffered grade 3 diarrhoea and vomiting on day 10.
gedurende tien dagen 3.000 mg lapatinib heeft ingenomen en die op dag 10 leed aan diarree en braken graad 3.
that helps to protect your child, from the age of 6 weeks, against gastro-enteritis(diarrhoea and vomiting) caused by rotavirus infection.
uw kind vanaf de leeftijd van zes weken te beschermen tegen gastro-enteritis( diarree en overgeven) veroorzaakt door een rotavirus infectie.
that helps to protect your child, from the age of 6 weeks, against gastro-enteritis(diarrhoea and vomiting) caused by rotavirus infection.
verzwakt menselijk rotavirus bevat, dat helpt uw kind te beschermen tegen gastro-enteritis( diarree en overgeven) veroorzaakt door een rotavirus infectie.
The most common side effects with palladia are diarrhoea and vomiting, loss of appetite, lethargy(lack of energy), neutropenia(low white blood
De meest voorkomende bijwerkingen van palladia zijn diarree en braken, verlies van eetlust, lethargie( gebrek aan energie), neutropenie( lage aantallen
Treatment with bosutinib is associated with diarrhoea and vomiting, therefore patients with recent or ongoing clinically significant gastrointestinal disorder should
Behandeling met bosutinib gaat gepaard met diarree en braken, daarom dienen patiënten met een recente of nog manifeste klinisch significante
to the gastrointestinal system and were dry mouth, constipation, diarrhoea and vomiting, all of which occurred at a rate of ≥15.
verband met het maag-darmstelsel en waren droge mond, constipatie, diarree en braken, waarbij elke bijwerking zich voordeed met een frequentie van≥15.
levels, upper respiratory tract infection(colds), increased blood platelet counts, gastroenteritis(diarrhoea and vomiting) and increased levels of alanine aminotransferase a liver enzyme.
van de bovenste luchtwegen( verkoudheden), verhoogde aantallen bloedplaatjes, gastro- enteritis( diarree en braken) en verhoogde concentraties van alanineaminotransferase een leverenzym.
10 patients in 100) are dry mouth, nasopharyngitis(inflammation of the nose and throat), insomnia(difficulty sleeping) and gastroenteritis diarrhoea and vomiting.
bij 1 tot 10 op de 100 patiënten) zijn droge mond, keel- en neusontsteking, slapeloosheid en maag-darmontsteking diarree en braken.
10 children) are sleep disorders, respiratory tract infections such as bronchitis(inflammation of the airways in the lungs), diarrhoea and vomiting.
de 10 kinderen kunnen optreden) zijn slaapstoornissen, luchtweginfecties zoals bronchitis( ontsteking van de luchtwegen in de longen), diarree en braken.
the injection site, fever equal to or greater than 38 °C, irritability, drowsiness, loss of appetite, insomnia, diarrhoea and vomiting.
op de injectieplaats, koorts gelijk aan of groter dan 38° c, prikkelbaarheid, slaperigheid, gebrek aan eetlust, slapeloosheid, diarree en braken.

Results: 41, Time: 0.0414

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Diarrhoea and vomiting" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More