DICTATORIAL REGIME IN DUTCH

Translation of Dictatorial Regime in Dutch

S Synonyms

Results: 41, Time: 0.0437

een dictatoriaal regime (18) het dictatoriale bewind (3)

Examples of using Dictatorial Regime in a sentence and their translations

Well, criticizing as much as possible for a dictatorial regime.
Zoveel mogelijk kritiek geven voor een dictatoriaal regime.
In exchange for weapons, china supports corruption and a dictatorial regime, and is one of the largest trading partners of, and providers of aid to, robert Mugabe's regime.
In ruil voor wapens steunt china de corruptie en een dictatoriaal regime. het is een van de grootste handelspartners en hulpverleners van robert mugabe.
This is 2006: seventy years ago, general franco imposed a dictatorial regime opposed to freedom, democracy and the rule of law.
Het is 2006: zeventig jaar geleden stichtte generaal franco een dictatoriaal regime dat vrijheid, democratie en de rechtsstaat afwees.
The dictatorial regime in belarus headed by president lukashenko is responsible for ongoing and systematic abuse of human rights.
Het dictatoriale bewind in wit-rusland onder leiding van president loekasjenko is verantwoordelijk voor aanhoudende en stelselmatige schending van de mensenrechten.

Nevertheless, we cannot forget the dictatorial regime that rules this country, with a lack of respect for human rights and fundamental freedoms.
We mogen echter niet vergeten dat in dit land een dictatoriaal regime heerst dat de mensenrechten en de fundamentele vrijheden niet eerbiedigt.
We are all aware that libya is persisting in a dictatorial regime, and is systematically violating international conventions on fundamental rights and freedoms.
Schriftelijk.-( PT) iedereen is zich ervan bewust dat in libië een dictatoriaal regime standhoudt dat stelselmatig de internationale verdragen inzake de grondrechten en de fundamentele vrijheden met de voeten treedt.
General pinochet has ultimate responsibility for a dictatorial regime that killed, tortured and led to the disappearance of thousands of people.
Generaal pinochet is de hoofdverantwoordelijke voor een dictatoriaal regime als gevolg waarvan duizenden mensen zijn vermoord, gemarteld en verdwenen.
Let nobody say that parliament has wavered in its unequivocal condemnation of a dictatorial regime.
Laat niemand zeggen dat het parlement bij het ondubbelzinnig veroordelen van een dictatoriaal regime geaarzeld heeft.
to ask ourselves how we are to punish the dictatorial regime, without at the same time affecting the people.
wij moeten met name nadenken over de vraag hoe wij een dictatoriaal regime kunnen straffen zonder het volk te treffen.
In syria, the dictatorial regime continues its violent repression of the opposition, with numerous casualties.
In syrië gaat het dictatoriale regime verder met de gewelddadige onderdrukking van de oppositie, met ontelbaar veel slachtoffers onder de burgerbevolking tot gevolg.
At the same time, we continue through lucrative trade and defence contracts- some member states more than others- to fully support the dictatorial regime in power in saudi arabia.
Tegelijkertijd blijven wij met lucratieve handels- en defensiecontracten- de ene lidstaat meer dan de ander- steun geven aan het dictatoriaal regime in saoedi-arabië.
of chileans who have died, disappeared or been hunted down over many years by this bloodthirsty and dictatorial regime.
van de duizenden chilenen die tijdens de lange jaren van dit bloedige dictatoriale regime zijn omgekomen, verdwenen of vervolgd.
Has the commission considered the possibility of imposing sanctions on equatorial guinea by suspending all forms of aid to Obiang's dictatorial regime?
Heeft de commissie in overweging genomen om sancties te nemen tegen equatoriaal guinea door bepaalde vormen van ontwikkelingshulp aan het dictatoriaal regime van obiang op te schorten?
one in 2005 that brought to an end a dictatorial regime and resulted in an exemplary transition to democracy strongly
van die van 2005, die een einde maakte aan een dictatoriaal regime en resulteerde in een voorbeeldige overgang naar de democratie
Five years after the fall of siad Barre's dictatorial regime, somalia has not yet been able to establish a
Vijf jaar na de val van het dictatoriale bewind van siad barre heeft somalië nog steeds geen nieuw staatsbestel dat
In writing.- for over 40 years, libya has been ruled by a dictatorial regime in which power is concentrated in one man, colonel
Schriftelijk.-( EN) libië wordt al ruim 40 jaar geregeerd door een dictatoriaal regime waarbij de macht bij één man ligt, te weten
Many groups are disenfranchised by a dictatorial regime, but it seems the administration's biggest threat comes from the indigenous
Veel groepen zijn rechteloos... door een dictatoriaal regime, maar het lijkt dat de grootste bedreiging voor de regering... komt van
deliberately kept in a state of underdevelopment by the dictatorial regime and is becoming mired in a tragic deadlock for lack of transparency and democracy.
Te lang heeft een dictatoriaal regime guinee moedwillig in een staat van onderontwikkeling gehouden en door het gebrek aan openheid
for example, under, or in the aftermath of a dictatorial regime- local ngos are unlikely to have the capacity to apply for funding from brussels.
en moet worden versterkt, bijvoorbeeld tijdens of onmiddellijk na een dictatoriaal regime, hebben de plaatselijke ngo's waarschijnlijk niet de capaciteit om
subject also concerns the european Union's relationship with a dictatorial regime and the relations between politics and economic power.
het om een controverse tussen de europese unie en een dictatoriaal regime oftewel om de verhouding tussen politiek en economische macht.
More seriously, faced with a dictatorial regime which restricts, imprisons, tortures and kills its people, how can we express
van ons debat van vanmiddag, onze verontwaardiging uiten over een dictatoriaal regime dat dwang uitoefent, en mensen opsluit, martelt en doodt?
Perhaps this aim, this stage of democracy, can draw the line under the dictatorial regime which, as the resolution states, has existed for far too long.
Wellicht kan die stap naar de democratie een einde maken aan het dictatoriale regime dat, zoals wij in de ontwerpresolutie opmerken, reeds al te lang aan de macht is.
She encouraged yemeni to bravely pursue their struggle to topple the dictatorial regime, as she leads the chants in Sanaa's change square,
Ze heeft de jemenieten gestimuleerd om hun moedige strijd voort te zetten om het dictatoriale regime ten val te brengen. in deze video, die ook
a resolution relating to the referendum with which the dictatorial regime, which is still unconstitutional, wished to establish its own legitimacy.
een resolutie aan over een referendum door middel waarvan het regime, de dictatuur, die tot nu toe nog steeds in strijd met
innocent civilians were sacrificed in a nation where the dictatorial regime of general musharraf is dragging the country into a
onschuldige burgers werden opgeofferd in een land dat door het dictatoriale regime van generaal musharraf in een staat van angst wordt
parliament today to free their husbands, opponents of the dictatorial regime, whose health has deteriorate due to inhumane conditions in
nodig om hun echtgenoten vrij te krijgen, opponenten van het dictatoriale regime wier gezondheid verslechterd is door de onmenselijke omstandigheden in
forces, tunisians have, through their demonstrations, succeeded in putting an end to the dictatorial regime of president ben ali.
veiligheidsdiensten hebben de tunesiërs door hun protest uiteindelijk een einde kunnen maken aan het dictatoriale regime van president ben ali.
iran, which, at its last meeting, was turned into a tool by the dictatorial regime to influence our parliament.
aangezien deze in haar laatste vergadering tot een instrument van het dictatoriale regime is gemaakt, teneinde ons parlement te beïnvloeden.

Results: 41, Time: 0.0437

Word by word translation


dictatorial
- dictatoriale dictatoriaal
regime
- het regime de regeling het bewind het stelsel het regiem

S Synonyms of "dictatorial regime"


"Dictatorial regime" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More