DID NOT IT IN DUTCH

Translation of Did Not It in Dutch

S Synonyms

Results: 405, Time: 0.0688

nietwaar (123) (72) toch (55) niet (52) (17)

Examples of using Did Not It in a sentence and their translations

Cos it got infected, didn't it?
Omdat het besmet raakt, nietwaar?
It happened again, didn't it?
Het gebeurde weer, nietwaar?
That went bust too, didn't it?
Die ging ook failliet, ?
But it died, didn't it?
Maar het ging dood, toch?

This came from my stockroom, didn't it?
Deze komen uit mijn magazijn, ?
It happened before Kepner's wedding, didn't it?
Het gebeurde voor kepner's bruiloft, nietwaar?
That worked out pretty well, didn't it?
Dat werkte vrij goed, niet?
It healed, didn't it?
Het is genezen toch?
And the machine worked, didn't it?
En de machine werkte, nietwaar?
It tasted better last time, didn't it?
Vorige keer smaakte het beter, ?
I promised we would be seeing him again, didn't it?
Ik heb je beloofd dat we hem weer zouden zien, toch?
It bit you, didn't it?
Het heeftje gebeten, ?
That made you pretty mad, didn't it?
Dat maakte u behoorlijk boos, niet?
It helped that i was unconscious, didn't it?
Het hielp dat ik bewusteloos was, ?
It used to be you, didn't it?
Jij was 't vroeger, nietwaar?
Tasted good, didn't it?
Smaakte goed, toch?
Kept your own toasties out of the fire, didn't it?
Hield je eigen toast uit het vuur, niet?
It worked at your prom, didn't it?
Dat heeft gewerkt op jouw eindbal, ?
This building had quite an effect on you, didn't it?
Dit gebouw had een aardig effect op je, ?
His face looked pretty weird, didn't it?
Zijn gezicht zag er vrij raar uit, nietwaar?
That kiss opened up something between us again, didn't it?
Die kus opende weer iets tussen ons, nietwaar?
It made him happy, didn't it?
Het maakte hem blij, niet?
It looked like he was searching for a friend, didn't it?
Het leek alsof hij een vriend zocht, ?
It changed you, didn't it?
Het heeft je veranderd, ?
It rained last night, didn't it?
Het regende gisteravond toch?
It seemed almost romantic, didn't it?
Het leek bijna romantisch, niet?
It had to do with the base, didn't it?
Het had te maken met de basis, toch?
That went well, didn't it?
Zo. dat ging lekker, ?
It started up again, didn't it?
Het is weer begonnen, ?
Crashing those cars made you feel powerful, didn't it?
Die auto's laten verongelukken voelde machtig, nietwaar?

Results: 405, Time: 0.0688

See also


did not permit it
het niet zou toestaan dat niet toelieten dit niet toeliet niet toe
it did not hesitate
het heeft niet geschroomd het heeft niet geaarzeld het heeft evenmin geaarzeld
did not misplace it
heb het nergens anders neergelegd heb het niet ergens anders neergelegd
it did not disappoint
het stelde niet teleur
it did not decide
het heeft zich niet uitgesproken niet besloten
he did it or not
hij het deed of niet hij het nou gedaan heeft of niet hij wel of niet
that it did not want
dat ze niet wilden dat zij niet wenst dat het niet wilde
did not understand that it
niet begrijpen dat dat niet begrepen dat
did not tell him it
hebben hem niet verteld dat heb hem niet verteld dat het
you did not imagine it
je hebt het niet verzonnen
that it did not meet
waren dat het niet tegemoet kwam aan dat zij niet aan
not when you did it
niet als je het deed niet wanneer jij het deed

Word by word translation


did
- deed heb wel vond maakte
not
- niet geen nooit geene niets

S Synonyms of "did not it"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More