DID NOT PREVENT IN DUTCH

Translation of Did Not Prevent in Dutch

S Synonyms

Results: 41, Time: 0.0622

niet belet (3) niet verhinderen (2) voorkwam niet (2) belette niet (3)

Examples of using Did Not Prevent in a sentence and their translations

However, this did not prevent more riots occurring on march 26.
Dit belette niet dat op 26 maart opnieuw onlusten ontstonden.
This did not prevent the commission from proposing a settlement.
Dit belette niet dat de commissie een regeling voorstelde.
The court noted that the national legislation in question did not prevent insured persons from having medical treatment abroad.
Het hof wijst erop dat de desbetreffende nationale regeling de verzekerden niet belet zich in het buitenland door een arts te laten verzorgen. in de.
In his reply commissioner BYRNE said that the current rules did not prevent the feeding of such birds and that the future regulation on animal by-feed will clarify the issue.
Commissaris BYRNE antwoordde daarop dat de huidige regels het voederen van dergelijke vogels niet verhinderen en dat de toekomstige verordening over aanvullend diervoeder die kwestie zal ophelderen.

Peace was only as sured as a result of a balance of fear, which, however, did not prevent the superpowers from proxy fighting by means of smaller powers.
De vrede wordt slechts gewaarborgd door de„ balance of fear", wat de supermachten niet belet elkaar door middel van kleine derde landen te bestrijden.
The supervision by national competent authorities did not prevent problems occurring with the implementation of hygiene requirements by fbos.
Het toezicht door nationale bevoegde autoriteiten voorkwam niet dat zich problemen voordeden rond de uitvoering van hygiënevoorschriften door exploitanten van levensmiddelenbedrijven.
This did not prevent the onslaught of the germanic tribes to the north, especially by the frankish chamavi.
Echter, dit voorkwam niet dat de druk van de germaanse stammen ten noorden van de rijn ophield.
The decline in the deficit since 1993 did not prevent a rise in the govern ment debt ratio, which peaked
De vermindering van het tekort sinds 1993 verhinderde niet dat de schuld quote van de overheid omhoog ging tot
In this specific case, it seems that the measures did not prevent imports from the country concerned from entering the community market.
In dit specifieke geval blijken de maatregelen niet te hebben verhinderd dat uit het betrokken land werd ingevoerd op de markt van de gemeenschap.
Nevertheless, these actions did not prevent negative growth in 2009, which shows the severity of the financial and economic crisis.
Het feit dat deze acties niet konden voorkomen dat de groei in 2009 negatief uitviel, toont wel aan hoe ernstig de financiële en economische crisis was.
They did not prevent excessive risk-taking by financial institutions, as the recent financial crisis demonstrated.
Deze hebben niet verhinderd dat deze instellingen buitensporige risico's hebben genomen, zoals door de recente financiële crisis is aangetoond.
It did not prevent the progression of skeletal dysplasia and development of hernias and did not prevent the progression of corneal clouding.
Het voorkwam niet de progressie van skeletdysplasie en de ontwikkeling van hernia's en het voorkwam niet de progressie van troebeling in het hoornvlies.
We needed to see that openness and transparency did not prevent democracy from flourishing, but actually improved it.
We moesten inzien dat openheid en transparantie geen beletsel vormden voor het floreren van de democratie, maar deze feitelijk ten goede kwamen.
This did not prevent my proposals including a significant rise in expenditure for growth, jobs and competitiveness, compared to the previous MFF.
Dat belet evenwel niet dat mijn voorstellen in vergelijking met het vorige MFK een aanzienlijke stijging van de uitgaven voor groei, banen en concurrentievermogen behelzen.
In this specific case, it seems that the measures did not prevent imports to enter the community market.
In dit specifieke geval lijken de maatregelen de invoer op de communautaire markt niet te voorkomen.
This ban, however, did not prevent free participation in the elections and in political life by the'Movement for rights and
die grotendeels de belangen van de turkse minderheid vertegenwoordigt, niet belet om onbelemmerd aan het politieke leven en de verkiezingen deel te nemen.
To minimise friction between the citizenry and the soldiers, barracks were constructed, but this did not prevent a gradual movement of part of the population outside
tegen te gaan werden kazernes gebouwd, maar dit kon niet verhinderen dat een deel van de bevolking zich gaandeweg buiten
He certainly did not prevent others from speaking of them before him, although it was easy to perceive that this
Maar hij belette niet, dat men er in zijn tegenwoordigheid over sprak; ofschoon het gemakkelijk was te zien, dat
The UN mission MONUC did not prevent thousands of people being killed, tortured and raped and hundreds of thousands of
De vn-missie MONUC kon niet voorkomen dat duizenden mensen werden gedood, gemarteld en verkracht en dat honderdduizenden mensen werden
The brussels court of appeal, however, al­lowed the appeal, holding that the 1968 legislation did not prevent the court from applying community law to the case.
Het hof van beroep te brussel wees daarentegen haar beroep toe op grond van de overweging dat de wet van 19 maart 1968 de rechter niet belette het communautaire voorschrift toe te passen.
limited the expansion of debt servicing charges, although it did not prevent a considerable increase in these charges from 1982 to 1984.
is de expansie van de schuldendienst afgeremd, maar dit belet niet dat deze kosten tussen 1982 en 1984 aanzienlijk zijn ge stegen.
This did not prevent the norwegian parliament from rejecting, by 105 votes to 51, on 21 october, a motion calling
Dat neemt niet weg dat het noorse parlement op 21 oktober met 105 tegen 51 stemmen een motie heeft
This higher productivity did not prevent a further increase, of 8.6%. in imports from non-community countries, which rose from 102.9
Deze toename van de produktivitet heeft niet kunnen beletten dat de invoer uit derde landen verder is gestegen, namelijk van 102,9
In another study it was shown that administering clopidogrel and omeprazole 12 hours apart did not prevent their interaction that is likely to be driven by
In een andere studie werd aangetoond dat deze interactie niet te voorkomen was door clopidogrel en omeprazol 12 uur na elkaar
This higher productivity did not prevent a further increase in imports from non-community countries, which rose by 19 million tonnes
Deze toename van de produktiviteit heeft niet kunnen beletten dat de invoer uit derde landen verder is gestegen, namelijk tot ongeveer
There are statutory recognition arrangements(how management and unions work together) but these did not prevent the decline in membership or bargaining coverage, before or after the crisis.
Er zijn wel statutaire erkenningsregelingen( hoe werkgevers en vakbonden samenwerken), maar die konden de afname van het ledenaantal of van de reikwijdte van de onderhandelingen niet tegengehouden, voor of na de crisis.
end of the fifties, and even considerable national subsidies did not prevent an absolute decline in all the community countries at the close of the sixties.
de toegenomen behoefte bijdragen en ook aanzienlijke nationale subsidies verhinderden niet dat aan het eind van de zestiger jaren geleidelijk
seat for the commission at the G20, something that did not prevent the president of the commission from not claiming the
geëist bij deG20, wat de voorzitter van de commissie niet verhinderd heeft het voorzitterschap van de eurogroep op te eisen.

Results: 41, Time: 0.0622

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More