DIFFERENT NATIONAL IN DUTCH

Translation of Different National in Dutch

Results: 407, Time: 0.0663

verschillende nationale (257) uiteenlopende nationale (55) diverse nationale (4) andere nationale (3) de verschillen nationale (3)

Examples of using Different National in a sentence and their translations

Different national legal cultures and systems.
Verschillende nationale rechtsculturen en -stelsels;
Different national regimes concerning where institutional investors can invest country-specific restrictions.
Uiteenlopende nationale regelingen inzake de ondernemingen waarin institutionele investeerders mogen beleggen landspecifieke beperkingen.
Different national rules would impede the internal market;
Verschillende nationale voorschriften zouden de interne markt belemmeren;
Different national models implications of international comparison.
Verschillende nationale modellen gevolgen van een internationale vergelijking.

Keep status quo of different national rules.
Handhaven van de status-quo, die door uiteenlopende nationale regels wordt gekenmerkt.
Different national models.
Verschillende nationale modellen.
However, there are different national practices in this respect.
Er bestaan in dit opzicht evenwel uiteenlopende nationale praktijken.
Disputes related to patents have to be resolved in different national courts.
Geschillen in verband met octrooien moeten in verschillende nationale rechtbanken worden beslecht.
Before the uruguay round, such services were subject to very different national rules.
Voor de uruguayronde golden voor dergelijke diensten zeer uiteenlopende nationale bepalingen.
Dual training is an umbrella term covering different national models.
Duaal onderwijs is een overkoepelende term die verschillende nationale modellen dekt.
Dual training is an umbrella term covering different national models.
Duaal onderwijs is een overkoepelende term die verschillende nationale modellen omvat.
Countries have different national conditions.
Landen hebben verschillende nationale omstandigheden.
Different national company law systems must be respected.
De uiteenlopende nationale vennootschapsrechtelijke systemen moeten worden gerespecteerd.
Member states have appointed different national enforcement authorities to address utps.
De lidstaten hebben verschillende nationale handhavingsautoriteiten aangewezen om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken.
In this context, contributions mention also different national mandatory rules on limitation periods.
In deze context vermelden de bijdragen ook verschillende nationale bindende regels inzake verjaringstermijnen.
Europe must show it is more than 27 different national solutions.
Europa moet laten zien dat het meer is dan 27 verschillende nationale oplossingen.
Cross-border cases are particularly complex due to different national laws and practical matters like costs or language.
Grensoverschrijdende zaken zijn extra complex als gevolg van verschillende nationale wetgevingen en praktische zaken als kosten of taalkwesties.
Whereas it is necessary to harmonize these different national provisions in order to ensure the free movement of these.
Overwegende dat die uiteenlopende nationale voorschriften dienen te worden geharmoniseerd om het vrije verkeer van deze produkten te waarborgen, zonder dat de bestaande.
Different national EU programmes should fund joint projects, and this should be institutionally facilitated.
Verschillende nationale eu-programma's moeten gezamenlijke projecten financieren en dit moet op institutioneel niveau worden gefaciliteerd.
Different national interpretations of the meaning of article 6(3) have lead to significant disruption on the single market.
Uiteenlopende nationale interpretaties van de betekenis van artikel 6, lid 3, hebben tot een significante verstoring van de interne markt geleid.
Different national requirements for the project partners often make cooperation and the implementation of specific, sustainable projects more difficult.
Verschillende nationale vereisten voor de projectpartners maken de samenwerking en de uitvoering van specifieke, duurzame projecten vaak lastig.
There are big differences between the different national judicial systems as regards these powers.
Wat de bevoegdheid betreft, zijn er grote verschillen tussen de diverse nationale juridische systemen.
Additional community legislation would only be necessary if different national measures in this area caused serious distortions in the internal market.
Verdere gemeenschapswetgeving zou slechts noodzakelijk zijn indien uiteenlopende nationale maatregelen op dit gebied ernstige distorsies van de interne markt zouden veroorzaken.
Twelve different national legislations on asylum with twelve different procedures are now to be mutually recognized.
Twaalf verschillende nationale asielwetgevingen met twaalf verschillende procedures moeten nu wederzijds worden erkend.
Manufacturers that want to expand outside their"home" MS have to cope with a different national scheme for medicated feed creates considerable compliance costs.
Producenten die willen uitbreiden buiten hun" eigen" lidstaat krijgen te maken met andere nationale regelingen voor diervoeders met medicinale werking, wat aanzienlijke nalevingskosten met zich brengt.
This document is a recommendation not intended to take the place of any different national scenarios.
Dit document is een aanbeveling die niet bedoeld is om eventuele andere nationale scenario's de pas afte snijden.
Doing nothing would mean that member states continue to take very different national approaches to igss, including a total absence of igss in some member states.
Niets doen zou betekenen dat de lidstaten zeer uiteenlopende nationale benaderingen van VGS blijven volgen, waaronder het totale gebrek aan VGS in sommige lidstaten.
The current framework with 27 different national corporate tax systems impedes the proper functioning of the internal market.
Het huidige kader met 27 verschillende nationale stelsels van vennootschapsbelasting belemmert de goede werking van de interne markt.

Results: 407, Time: 0.0663

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Different national" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More