DOORMAN IN DUTCH

Translation of Doorman in Dutch

S Synonyms

Results: 409, Time: 0.0781

Examples of using Doorman in a sentence and their translations

The doorman won't let you in?
Laat de portier je niet binnen?
We talked to the doorman.
We hebben de portier gesproken.
In january 1934 doorman went back to the netherlands with"Evertsen.
In januari 1934 keerde doorman terug naar nederland met de evertsen.
Good evening, doorman.
Good evening, doorman.

Oh, he's a doorman, an aspiring barber.
Oh, hij is uitsmijter, en een aspirant kapper.
Doorman says she's inside.
De portier zegt, dat ze binnen is.
And the doorman hadn't seen her since saturday night?
En de portier heeft haar sinds zaterdagavond niet meer gezien?
That doorman has a hateful personality.
Die uitsmijter heeft een kwaadaardige persoonlijkheid.
It's a doorman building, so you can check.
Het is een gebouw met deurman, dus je kunt het controleren.
Why is my weekend doorman mario here?
Waarom is mijn weekend deurman mario hier?
Girl, I'm your doorman, nevel.
Ik ben je uitsmijter, nevel.
Doorman says we just missed him.
De portier zegt dat we hem net gemist hebben.
He used to work as a doorman for mr nelson.
Hij werkte altijd als uitsmijter voor mr nelson.
You just cost my dim-witted doorman his holiday bonus.
Je hebt net mijn domme deurman zijn bonus verpest.
Ray the doorman, remember?
Ray, de portier, weet je nog?
The doorman told me about the auction.
De portier vertelde me over de veiling.
The doorman... and six armed card-players.
De portier... en zes gewapende kaart spelers.
The doorman is paid to be nice to you.
De portier wordt betaald om vriendelijk te doen.
The doorman to our building.
De portier van ons gebouw.
The doorman is in hospital.
De portier ligt in het ziekenhuis.
The doorman from ilene Clayton's building wants to talk.
De portier van ilene clayton's gebouw wil praten.
You're the doorman.
Je bent de portier.
I was in love with the taxi driver, the doorman, his sweater!
Ik was verliefd op de taxichauffeur, de portier, z'n trui.
I am the doorman.
Ik ben de portier.
Take a statement from the doorman.
Neem een verklaring af van de portier.
But he looks like maurie burke, the doorman at the imperial club.
Maar hij ziet eruit als maurie burke, de portier bij de imperial club.
I know the doorman.
Ik ken de portier.
Open the door, it's not the doorman.
Doe de deur open, het is niet de portier.
The fourth floor, Deke! That's three above the doorman.
De vierde etage, deke, dat is er drie boven de portier.
I should go get the doorman. no.
Ik moet de uitsmijter gaan halen.

Results: 409, Time: 0.0781

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More