ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY IN DUTCH

Translation of Environmentally-Friendly in Dutch

S Synonyms

Results: 398, Time: 0.0602

Examples of using Environmentally-Friendly in a sentence and their translations

Measures to be taken at eu-level to promote this environmentally-friendly and healthy means of transport.
Maatregelen op eu-niveau om dit milieuvriendelijke en gezonde vervoersmiddel te promoten.
Environmentally-friendly technology: that is what it is about.
Milieuvriendelijke technologie, daar gaat het om.
We need environmentally-friendly policies.
We hebben milieuvriendelijk beleid nodig.
EFF will support the acquisition and application of environmentally-friendly equipment and techniques.
Teun voor de aankoop en het gebruik van milieuvriendelijker tuig en technieken;

Developing sustainable and environmentally-friendly fisheries.
Ontwikkeling van een duurzame en milieuvriendelijke visserij.
Achieving a resource-efficient, environmentally-friendly, safe and seamless european transport system.
Realiseren van een hulpbronefficiënt, milieuvriendelijk, veilig en naadloos europees vervoersysteem.
The words'sustainable and environmentally-friendly actions.
De woorden" duurzame en milieuvriendelijke maatregelen.
Achieving a resource-efficient, environmentally-friendly, safe and seamless european transport system.
Realiseren van een hulpbronefficiënt, milieuvriendelijk, veilig en naadloos geïntegreerd europees vervoerssysteem.
The important role of retailers in promoting environmentally-friendly products.
De belangrijke rol van de detailhandel bij de stimulering van milieuvriendelijke producten.
The majority of the projects are innovative and environmentally-friendly.
De meeste projecten zijn innoverend en milieuvriendelijk.
Higher taxes on environmentally-damaging products and lower taxes on environmentally-friendly products.
Hogere belastingen op milieuschadelijke producten en lagere belastingen op milieuvriendelijke producten.
Even the ryslampa wire lamps of environmentally-friendly unbleached paper.
Zelfs de ryslampa-draadlampen van milieuvriendelijk ongebleekt papier.
Madam president, the promotion of more environmentally-friendly farming is not easy.
Mevrouw de voorzitter, het bevorderen van meer milieuvriendelijke landbouwmethoden is geen gemakkelijke zaak.
A huge investment in public transport and other environmentally-friendly transport is needed.
Er zijn enorme investeringen in openbaar vervoer en ander milieuvriendelijk vervoer nodig.
Want more EU funding to be allocated to supporting environmentally-friendly activities.
Wil dat de EU meer geld uittrekt voor de ondersteuning van milieuvriendelijke activiteiten.
Thirdly, biofuels are hailed as environmentally-friendly alternatives.
In de derde plaats worden biobrandstoffen aangeprezen als milieuvriendelijk alternatief.
Renewables are in general fairly environmentally-friendly.
Hernieuwbare energievormen zijn over het algemeen tamelijk milieuvriendelijk.
The european union has to use more environmentally-friendly means of transport.
De europese unie moet meer gebruikmaken van milieuvriendelijke vervoersmiddelen.
We should prioritize energy-saving, environmentally-friendly, sustainable means of transport.
Wij moeten prioriteit verlenen aan energiezuinige, milieuvriendelijke en duurzame vervoermiddelen.
State aid: commission approves dutch green funds scheme for environmentally-friendly investment projects.
Staatssteun: de commissie keurt de nederlandse regeling groenfondsen voor milieuvriendelijke investeringsprojecten goed.
IWT is a reliable, safe, environmentally-friendly and inexpensive mode of transport.
Vervoer per binnenschip is een betrouwbare, veilige, milieuvriendelijke en goedkope vervoerswijze.
Figura 2a: regulatory process to promote environmentally-friendly and competitive industry.
Figuur 2a: regelgevingsproces voor de bevordering van een milieuvriendelijke en concurrerende industrie.
The huge advantage of the railway is that it is safe and environmentally-friendly.
Het grote voordeel van de trein is immers veiligheid en milieuvriendelijkheid.
Finally, an energy transition programme must be launched, based on environmentally-friendly technology.
Tot slot zal een hypothese opgesteld moeten worden voor de op zachte technologieën gebaseerde energiedoorvoer.
The promotion of environmentally-friendly technologies, products and behaviour could contribute to a more sustainable development.
De bevordering van milieuvriendelijke technologieën, producten en gedragingen kan bijdragen tot een meer houdbare ontwikkeling.
These fuels labelled as environmentally-friendly probably promote the expansion of farmland at the expense of the tropical rainforests that have already been hugely affected.
Waarschijnlijk bevorderen deze als milieuvriendelijk aangemerkte brandstoffen de uitbreiding van het landbouwareaal ten koste van de toch al sterk aangetaste tropische regenwouden.
The use of environmentally-friendly means of transport and technologies is a key factor in achieving a cleaner environment.
Het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen en technologieën is een sleutelfactor bij het streven naar een schoner stadsmilieu.
The aim is to make agricultural policy more environmentally-friendly, and to serve the needs of the consumer to a greater extent.
De doelstelling is immers om het landbouwbeleid milieuvriendelijker te maken en meer tegemoet te laten komen aan de behoeften van de consumenten.
The economic and social wellbeing of rural regions is dependent on both a cost-effective and environmentally-friendly transport system.
Een vervoerssysteem dat zowel kostenefficiënt als milieuvriendelijk is, is voor het economisch en sociaal welzijn van landelijke gebieden van doorslaggevend belang.
This week we have voted for environmentally-friendly measures designed to encourage more freight on to rail.
Deze week hebben we milieuvriendelijke maatregelen goedgekeurd om het vrachtvervoer per spoor aan te moedigen.

Results: 398, Time: 0.0602

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More