EUROPE AGREEMENTS IN DUTCH

Translation of Europe Agreements in Dutch

Results: 410, Time: 0.0627

de europa-overeenkomsten (99) de europaovereenkomsten (70) de europese overeenkomsten (39) de europa-akkoorden (6) de europa overeenkomsten (4) de europa­overeenkomsten (3)

Examples of using Europe Agreements in a sentence and their translations

The europe agreements remain a key element of the pre-accession strategy.
De europa-overeenkomsten blijven een sleutelelement van de pretoetredingsstrategie.
These contain or are expected to contain competition rules as provided in the europe agreements.
Evenals in de europaovereenkomsten zijn hierin mededingingsvoorschriften opgenomen of wordt erover onder handeld.
Implementing rules under the europe agreements and the customs union decision.
Uitvoeringsbepalingen in het kader van de europa-overeenkomsten en het besluit inzake de douane-unie.
Europe agreements with bulgaria and romania.
De europese overeenkomsten met bulgarije en roemenië.

The textiles protocols to the europe agreements with latvia and lithuania have expired.
De textielprotocollen bij de europaovereenkomsten met letland en litouwen zijn verstreken.
The europe agreements also provide for joint parliamentary association committee meetings.
Daarnaast voorzien de europa-overeenkomsten in bijeenkomsten van gemengde parlementaire associatiecomités.
The direct criteria for accession are clearly stated in the europe agreements.
De directe criteria voor toetreding zijn duidelijk weergegeven in de europa-akkoorden.
Implementing rules under the europe agreements.
Uitvoeringsbepalingen in het kader van de europa-overeenkomsten.
The europe agreements have to be ratified by the parliaments of the states concerned.
De europese overeenkomsten dienen door de parlementen van de deelnemende landen te worden geratificeerd.
The europe agreements constitute milestones in the transformation and development of these countries.
De europaovereenkomsten vormen mijlpalen in de omschakeling en ontwikkeling van deze landen.
Pre-accession strategy leading to the europe agreements.
Aan de europaovereenkomsten voorafgaande pretoetredingsstrategie.
Romania and slovakia- adaptation of the europe agreements.
Roemenië en slowakije- aanpassing van de europa-overeenkomsten.
One of the key elements of the europe agreements is the association councils.
Een van de belangrijkste onderdelen van de europa overeenkomsten vormen de associatieraden.
The institutional structure for which they provide is slightly different from that of the europe agreements.
Qua institutionele structuur verschillen zij enigszins van de europaovereenkomsten.
Romania and slovakia- adaptation of the europe agreements III.
Roemenië en slowakije- aanpassing van de europa-overeenkomstenIII.
The transport-related sections of these agreements are modelled on the europe agreements.
De op het vervoer toegesneden gedeelten van deze overeenkomsten volgen de structuur van de europaovereenkomsten.
Subject: ratification of europe agreements.
Betreft: ratificatie van de europa-overeenkomsten.
Baltic states- implementing regulations of the europe agreements.
Baltische staten- uitvoeringsverordeningen van de europa-overeenkomsten.
Ceecs- adaptation of europe agreements.
Lmoe's- aanpassing van de europaovereenkomsten.
Baltic states- implementing regulations of the europe agreements IV.
Baltische staten- uitvoeringsverordeningen van de europa-overeenkomsten IV.
Ceecs- adaptation of europe agreements III.
Lmoe's- aanpassing van de europaovereenkomstenIII.
To this end, additional protocols to the europe agreements were established.
Met dit doel voor ogen werden aanvullende protocollen bij de europa-overeenkomsten opgesteld.
Specific time schedules which start under the europe agreements.
Specifieke tijdschema's die van start gaan in het kader van de europa-overeenkomsten.
Europe agreements.
DE EUROPA OVEREENKOMSTEN.
Protocol 4 annexed to the europe agreements between the european community and respectively.
Protocol nr. 4 bij de europa-overeenkomsten tussen de europese gemeenschap enerzijds en respectievelijk.
Both countries sign europe agreements with the EU;
Ondertekening van europa-akkoorden door beide landen;
Future europe agreements with estonia, latvia and lithuania.
Toekomstige europese overeenkomsten met estland, letland en litouwen.
The europe agreements with central and eastern european countries applying for accession;
De europa-overeenkomsten met de kandidaat-landen voor toetreding uit midden- en oost-europa.

Results: 410, Time: 0.0627

See also


new europe agreements
nieuwe europa-overeenkomsten
as europe agreements
aangezien de europa-overeenkomsten als europese overeenkomsten
europe agreements can
europa-overeenkomsten te kunnen
has concluded europe agreements
europa-overeenkomsten heeft gesloten
ratification of the europe agreements
de ratificering van de europa-akkoorden de ratificaties van de europa-overeenkomsten de ratificatie van de europa-overeenkomsten
europe agreements as the means
de europa-overeenkomsten als het middel
effectiveness of the europe agreements
de doeltreffendheid van de europa overeenkomsten van de doeltreffendheid van de europa-overeenkomsten
protocols amending the europe agreements
protocollen tot wijziging de europa-overeenkomsten de protocollen tot aanpassing de europa-overeenkomsten
europe agreements between the community
de europaovereenkomsten tussen de gemeenschap de europese overeenkomsten tussen de gemeenschap
council regards the europe agreements
de raad beschouwt de europa-overeenkomsten
laid down in the europe agreements
zijn vastgelegd in de europa-overeenkomsten zijn vastgesteld in de europa-overeenkomsten zijn neergelegd in de europa-overeenkomsten
on the europe agreements with poland
over de europese overeenkomsten met polen
europe agreements with bulgaria and romania
de europese overeenkomsten met bulgarije en roemenië met bulgarije en roemenië europaovereenkomsten

Word by word translation


europe
- europa europese europa's europees europa-
agreements
- overeenkomsten akkoorden afspraken verdragen komsten

"Europe agreements" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More