FABRICS IN DUTCH

Translation of Fabrics in Dutch

S Synonyms

Results: 404, Time: 0.1023

Examples of using Fabrics in a sentence and their translations

Rubberized textile fabrics, other than rubberized knitted or crocheted goods.
Gegummeerdc weefsels, met uitzondering van gegummeerd brei- en haakwerk.
Thin fabrics, exposed skin, feeble weapons.
Dunne stoffen, blootgestelde huid, zwakke wapens.
Rubberized textile fabrics, other than those of heading no 5902.
Gegummecrde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902.
Rubberized textile fabrics, other than those of heading no 5902.
Gegummccrdc weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902.

Which led me to joelle fabrics.
Wat me leiden naar joelle fabrics.
Synthetic fabrics and, uh, wool actually do better... at drying and insulating.
Synthetische stoffen en wol zouden beter zijn bij het drogen en isoleren.
Cotton fabrics tonnes.
Weefsels van katoen ton.
I import fine fabrics and sell them to manufacturers.
Ik importeer mooie stoffen en verkoop ze aan fabrikanten. espresso?
We need you to describe a normal day at hong fabrics.
Beschrijf een normale dag bij hong fabrics.
Fine wool for fine fabrics.
Fijne wol voor fijne weefsels.
Fabrics for upholstering.
Stoffen voor meubelbekleding.
Well, non-woven fabrics has always come naturally to me.
Wel, niet-geweven stof kwam altijd van nature naar me.
Production of cotton and woollen yams and fabrics(')- 1982.
Produktie van katoenen en wollen garens en weefsels(')- 1982.
I had no knowledge of the working conditions at hong fabrics.
Ik wist niets van de omstandigheden bij hong fabrics.
My son mirza has heard tell of your fabrics.
Mijn zoon mirza heeft gehoord over jouw stoffen.
It must have been a tough day assistant-managing that jo-ann fabrics.
Het moet een zware dag geweest zijn, assisteren van je jo-ann stof.
Did you ever visit hong fabrics?
Ging u langs bij hong fabrics?
Release paper is used primarily in the production of coated fabrics and decorative laminates.
Release papier wordt voornamelijk gebruikt bij de produktie van gecoat weefsel en decoratieve laminaten.
Were workers at hong fabrics paid for their labor?
Kreeg men betaald bij hong fabrics?
It opens up the pipes, dissolves flesh and fabrics.
Het opent afvoerpijpen, lost vlees en stof op.
Lucy and i just wrote a book about fabrics.
Lucy en ik hebben zojuist een boek geschreven over stoffen.
Well, i have loved buying fabrics and textiles for you.
Nou, ik vond het leuk om stoffen en textiel voor je te kopen.
Have we proven that the workers at hong fabrics were slaves?
Hebben we bewezen dat de arbeiders bij hong fabrics slaven waren?
I know everything there is to know about fine fabrics.
Ik weet alles over fijne stoffen.
The women who died in that fire at hong fabrics no longer have a voice.
De vrouwen die stierven in de brand bij hong fabrics... hebben geen stem meer.
The uncle of jason had a factory of clothes in chinatown, tsai fabrics or something so.
Jasons oom bezat een kledingfabriek in chinatown, tsai fabrics of zo.
I have to rely on the french and italians to send me fabrics.
Ik moet erop vertrouwen dat de fransen en de italianen me stoffen sturen.
Similar fabrics.
Dergelijke stoffen.
Bonar plc.(United Kingdom) and bonar technical fabrics NV belgium.
Bonar plc.( verenigd koninkrijk) en bonar technical fabrics NV( belgië)˜.
I have been told that you have had some marvelous fabrics brought to you from syria.
Ik hoorde dat u prachtige stoffen meegebracht heeft uit syrië.

Results: 404, Time: 0.1023

See also


your fabrics
je stoffen jouw stoffen
fine fabrics
fijne stoffen fijne weefsels mooie stoffen
rubberized textile fabrics
gegummeerde weefsels
textile fabrics impregnated
weefsels , geïmpregneerd
bonded fibre fabrics
gebonden textielvlies
polyester filament fabrics
weefsels van polyesterfilamentgarens
fabrics of monofil
weefsels van monofil
bonar technical fabrics
bonar technical fabrics
fibres and fabrics
vezels en weefsels vezels en stoffen fibres and fabrics
manufacture from fabrics
¡vervaardiging uit niev­gebo
woven fabrics of conon
weefsels van katoen
woven fabrics of regenerated
weefsels van kunstmatige
unbleached cotton fabrics originating
niet-gebleekte katoenweefsels uit ongebleekte katoenen weefsels uit
jute fabrics weighing less
weefsels van jute met een gewicht minder
other fabrics made of synthetic
andere weefsels , vervaardigd van synthetische
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More