FOR THE BUDGET IN DUTCH

Translation of For The Budget in Dutch

S Synonyms

Results: 405, Time: 0.0536

voor de begroting (218) voor het budget (5) voor begrotingszaken (3)

Examples of using For The Budget in a sentence and their translations

The proposal has no financial implications for the budget of the european community.
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de begroting van de europese gemeenschappen.
The proposal has no implication for the budget of the european union.
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de europese unie.
The proposal has no implications for the budget of the european community.
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de europese gemeenschappen.
The proposal has no implications for the budget of the european union.
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de europese unie.

The proposal has no implications for the budget of the union.
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de unie.
Limited consequences for the budget.
Beperkte gevolgen voor de begroting.
Commissioner for the budget.
Commissielid voor de begroting.
This proposal has no financial implications for the budget of the european community.
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de begroting van de europese gemeenschap.
This proposal has no financial implications for the budget of the european community.
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de begroting van de europese gemeenschappen.
This proposal has no implications for the budget of the european union.
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de europese unie.
The amended proposal has no implication for the budget of the union.
Het gewijzigde voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de unie.
The proposed regulation has no implications for the budget of the union.
Het voorstel voor een verordening heeft geen gevolgen voor de begroting van de unie.
Mr prodi said:‘We are going to die for the budget.
De heer prodi zei" we gaan sterven voor de begroting.
The measure as such has no direct impact for the budget.
De maatregel als zodanig heeft geen directe consequenties voor de begroting.
The above policy options will have implications for the budget of the union.
De bovenbeschreven beleidsopties zullen gevolgen hebben voor de begroting van de unie.
Dr. zulkowski, here's the testimony for the budget hearing.
Dr zulkowski, hier is het overzicht van de begroting voor de hoorzitting.
Michaele schreyer, european commissioner for the budget.
Michaele schreyer, commissaris voor begrotingszaken.
Former minister for the budget, finance and foreign trade.
Voormalig minister van begroting, van financiën en van buitenlandse handel.
Jean-claude VAN CAUWENBERGHE minister for the budget, finance and the civil service french-speaking community.
De heer jean-claude VAN CAUWENBERGHE minister van begroting, financiën en ambtenarenzaken van de franse gemeenschap.
The community may award a grant for the budget for these activities.
De gemeenschap kan een subsidie geven ten behoeve van de begrotingen van deze activiteiten.
Nicolas SARKOZY minister for the budget, government spokesman.
Nicolas SARKOZY minister van begroting, woordvoerder van de regering.
French minister for the budget, public accounts and the civil service.
Minister van begroting, overheidsrekeningen en ambtenarenzaken van frankrijk.
Deputy prime minister and minister for the budget, social integration and the social economy.
Vice-eerste minister en minister van begroting, maatschappelijke integratie en sociale economie.
Opposite me is mr schmidhuber, the commissioner responsible for the budget.
Tegenover mij zit de voor de begroting bevoegde com missaris, de heer schmidhuber.
Jean-claude JUNCKER minister for the budget, minister for finance and minister for labour.
Jean-claude JUNCKER minister van begroting, minister van financiën, minister van arbeid.
The inflation rate applicable for the budget is 4.3.
Het voor de begroting 1993 geldende inflatiepercentage bedraagt 4,3.
Minister for the budget of the grand duchy of luxembourg.
Minister van begroting van het groothertogdom luxemburg.
Mr eric WOERTH minister for the budget, public accounts and the civil service.
De heer eric WOERTH minister van begroting, overheidsrekeningen en ambtenarenzaken.
Mr jean-claude VAN CAUWENBERGHE minister for the budget, finance and the civil service french-speaking community.
De heer jean-claude VAN CAUWENBERGHE minister van begroting, financiën en ambtenarenzaken van de franse gemeenschap.
Commissioner for the budget michaele schreyer explains.
Michaele SCHREYER, het voor de begroting bevoegde commissielid, verklaart.

Results: 405, Time: 0.0536

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "for the budget"


"For the budget" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More