FROM OTHER COUNTRIES IN DUTCH

Translation of From Other Countries in Dutch

S Synonyms

Results: 400, Time: 0.0836

Examples of using From Other Countries in a sentence and their translations

A few coins from other countries were also occasionally in use.
Enkele munten uit andere landen waren af en toe ook in gebruik.
We also teach them how to interact with children from other countries.
We leren hen ook hoe ze kunnen communiceren met kinderen uit andere landen.
From member states from other countries.
Uit de lid-staten uit andere landen.
It's like movies from other countries.
Het lijkt op films uit andere landen.

A lot of our imports come from other countries.
Het meeste van onze import komt uit andere landen.
Workshops with adult learners from other countries.
Workshops met lerende volwassenen uit andere landen.
Video of children in bangui, CAR with schoolchildren from other countries.
Film over de kinderen in bangui( CAR) met schoolkinderen uit andere landen.
Of course we will extend that to include industry from other countries.
Natuurlijk zal deze ook uitgebreid worden met industrieën uit andere landen.
Imports of cd-rs from other countries.
Invoer van cd-r's uit andere landen.
In addition, the product concerned can still be imported from other countries.
Bovendien kunnen cd-r's nog steeds uit andere landen worden ingevoerd.
Tonnes from other countries;
Ton van andere oorsprong;
From other countries drop the 011.
Vanuit andere landen vervalt 011.
Support for the protesting students also came from other countries.
Ook vanuit andere landen kwamen steunbetuigingen voor de protesterende studenten.
They are going to demand them from other countries.
Ze zullen ze van andere landen gaan opeisen.
How does it differ from other countries of the former soviet Union?
Waarin onderscheidt het land zich van andere landen van de voormalige sovjet-unie?
Even those from other countries.
Zelfs degene in andere landen.
Otherwise the matter will be complicated in anticipation of genuine contributions from other countries.
Anders wordt in afwachting van daadwerkelijke bijdragen van andere landen deze kwestie nog ingewikkelder.
Growth must thus be export-led, i.e. from demand from other countries.
De groei moet dan komen van de exportmarkten, d.w.z. van de vraag vanuit andere landen.
There is also increased competition in the market from other countries.
Tevens is er meer concurrentie op de markt van andere landen.
We don't take lightly to men from other countries detaining local folk.
We vatten het niet licht op dat mannen uit andere provincies lokale mensen vasthouden.
Imports from other countries _BAR_ 24,1% _BAR_ 27,5% _BAR_ 31,2% _BAR_ 29,9% _BAR.
Invoer uit andere landen _BAR_ 24,1% _BAR_ 27,5% _BAR_ 31,2% _BAR_ 29,9% _BAR.
Did you know you can order drugs from other countries and have them delivered right to your door?
Wist je dat... je drugs kunt bestellen uit andere landen... en ze bezorgd krijgt aan je voordeur?
The market share of imports from other countries decreased from 78,8% to 21,3% over the period considered.
Het marktaandeel van cd-r's uit andere landen daalde in de beoordelingsperiode van 78,8% tot 21,3.
It also assists employers wishing to recruit workers from other countries and in cross-border regions.
Tevens staat het werkgevers bij die werknemers uit andere landen en in grensoverschrijdende regio's willen aanwerven.
We need people, including people from other countries, together with those who are already here.
We hebben mensen nodig, ook uit andere landen, samen met degenen die hier al zijn.
As yet, the canadian government believes this directive discriminates between canadian oil imports and oil imports from other countries.
De canadese regering vindt vooralsnog dat deze richtlijn een onderscheid maakt tussen canadese olie-import en olie-import uit andere landen.
During the EUROPARTENARIAT, the national consultants can also arrange additional meetings for their enterprises with delegations from other countries.
Tijdens de manifestatie zelf kunnen de nationale consultants voor hun ondernemingen ook aanvullende ontmoetingen met delegaties uit andere landen regelen.
What I'm saying is, you could produce foreign versions of your TV show with actors from other countries.
Wat ik wil zeggen is, je kan buitenlandse versies van uw tv-show produceren met acteurs uit andere landen.
We must also share information and best practices with our colleagues from other countries and develop information exchange networks.
Ook moeten we informatie en beste praktijken delen met onze collega's uit andere landen en netwerken ontwikkelen voor informatie-uitwisseling.
We support structures and rules that prevent discrimination in the labour market against people from other countries.
Wij steunen structuren en regels die discriminatie op de arbeidsmarkt van burgers uit andere landen verhinderen.

Results: 400, Time: 0.0836

Word by word translation


other
- andere overige anderzijds ander anderen
countries
- landen staten land landjes

S Synonyms of "from other countries"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More