FURTHER EFFORTS IN DUTCH

Translation of Further Efforts in Dutch

S Synonyms

Results: 412, Time: 0.14

verdere inspanningen (103) extra inspanningen (17) verdere inspanningen om (11) nog meer inspanningen (10) bijkomende inspanningen (6) nadere inspanningen (4) verdere inspanningen worden geleverd (3) nieuwe inspanningen (3) aanvullende inspanningen (3)

Examples of using Further Efforts in a sentence and their translations

Further efforts are needed.
Verdere inspanningen zijn nodig.
However, further efforts are needed in specific areas.
Verdere inspanningen zijn evenwel nodig op specifieke terreinen.
Further efforts are also needed to provide the necessary training in these skills.
Er zijn ook extra inspanningen nodig om de nodige opleiding op deze gebie­den te geven.
In this context further efforts should be made in order to improve communication.
In dit verband zijn verdere inspanningen nodig om de communicatie te verbeteren.

However, further efforts are needed to increase understanding of international standards.
Er zijn echter bijkomende inspanningen nodig om het begrip van de internationale norm te verbeteren.
Nonetheless, further efforts are needed in specific areas.
Er zijn echter verdere inspanningen nodig op bepaalde gebieden.
Further efforts have been made to improve the efficiency of the public sector.
Er zijn nieuwe inspanningen ondernomen om de efficiëntie van de openbare sector te verbeteren.
Nonetheless, further efforts are needed in specific areas.
Verdere inspanningen zijn echter nodig op bepaalde terreinen.
Further efforts and reforms will be needed to reach to the target of 73.2.
Verdere inspanningen en hervormingen zullen nodig zijn om het doel van 73,2% te bereiken.
Further efforts are needed as regards network expansion and coordination with neighbouring countries.
Verdere inspanningen zijn noodzakelijk op het gebied van netwerkexpansie en coördinatie met buurlanden.
Further efforts for promoting competitiveness are required.
Verdere inspanningen zijn nodig om het concurrentievermogen te versterken.
The CPC-Network: further efforts needed.
Het scb-netwerk: verdere inspanningen nodig.
Its full implementation will require further efforts and determination.
De volledige tenuitvoerlegging ervan zal verdere inspanningen en vastberadenheid vergen.
Further efforts are required to build on this commitment and ensure concrete progress.
Er zijn nog veel inspanningen vereist om op basis van deze toezegging concrete vooruitgang te boeken.
Further efforts should be made to boost innovation close to the market.
Er moeten verdere inspanningen worden geleverd om innovatie dicht bij de markt te stimuleren.
Action 6: further efforts to improve transparency in the ordinary legislative procedure.
Actie 6: verdere inspanningen om de transparantie in de gewone wetgevingsprocedure te verbeteren.
Further efforts are needed to combat discrimination against migrants.
Er zijn verdere inspanningen nodig om discriminatie van migranten te bestrijden.
Further efforts are needed to develop effective and interoperable telemedicine services.
Er zijn verdere inspanningen nodig om doeltreffende en interoperabele diensten op het gebied van de telegeneeskunde te ontwikkelen.
Further efforts to continue the modernisation process are desirable.
Verdere inspanningen om het moderniseringsproces voort te zetten zijn wenselijk.
Further efforts are required to improve the administration of metrology issues.
Er zijn nog inspanningen nodig om de administratie van metrologievraagstukken te verbeteren.
Further efforts are therefore needed to achieve the necessary nominal convergence.
Om de noodzakelijke nominale convergentie te bereiken zijn dan ook verdere inspanningen vereist.
The commission is ready to assist any further efforts in this context.
De commissie is bereid steun te verlenen bij eventuele verdere inspanningen in deze context.
Country-specific recommendations 2015: further efforts needed to support a robust recovery.
Landenspecifieke aanbevelingen 2015: meer inspanningen voor een duurzaam herstel.
There is therefore no need for any further efforts in this direction.
Daarom hoeven niet meer inspanningen worden ondernomen.
Further efforts are needed in order to secure durable budgetary consolidation.
Voortgezette beleidsinspanningen zijn noodzakelijk om te zorgen voor een bestendige consolidatie van de begroting.
Further efforts to reduce youth unemployment are indispensable.
Extra inspanningen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen zijn noodzakelijk.
However, further efforts are needed in specific areas.
Er zijn echter nog inspanningen nodig op bijzondere gebieden.
However, further efforts are needed in specific areas.
Er zijn echter nog inspanningen nodig op bepaalde terreinen.
However, further efforts are needed in specific­areas.
Er zijn echter nog inspanningen nodig op be­paalde terreinen.

Results: 412, Time: 0.14

See also


requires further efforts
het verdere inspanningen vergt vereist nog inspanningen nadere inspanningen vereist extra inspanningen nodig
further significant efforts
nog aanzienlijke inspanningen significante aanvullende inspanningen te leveren aanvullende belangrijke inspanningen
further sustained efforts
verder volgehouden inspanningen verder voortdurende inspanningen nog volgehouden inspanningen
considerable further efforts
nog aanzienlijke inspanningen aanzienlijke verdere inspanningen leveren om
further joint efforts
verdere gezamenlijke inspanningen
any further efforts
eventuele verdere inspanningen verdere pogingen om alle verdere inspanningen om
further efforts are required
verdere inspanningen zijn nodig
further efforts in this
verdere inspanningen in deze tot meer inspanningen op dit verdere inspanningen op dit
called for further efforts
riep op meer inspanningen riep op tot bijkomende inspanningen roept op verdere inspanningen voor opgeroepen verdere inspanningen
further efforts are made
verdere inspanningen worden geleverd verder wordt getracht
the need for further efforts
de noodzaak verdere inspanningen om de behoefte verdere inspanningen verdere inspanningen noodzakelijk de noodzaak verdere inspanningen voor
that further efforts are needed
dat verdere inspanningen nodig zijn om dat nog inspanningen moeten worden gedaan om dat verdere inspanningen noodzakelijk zijn dat de inspanningen moeten worden voortgezet
but further efforts are needed
maar verdere inspanningen zijn nodig
further efforts are also needed
daarnaast zijn er verdere inspanningen nodig er zijn ook extra inspanningen nodig verdere inspanningen zijn ook nodig is , zijn tevens verdere inspanningen nodig
have to make further efforts
verdere inspanningen moeten leveren moet verdere inspanningen doen om
need to make further efforts
meer inspanningen moeten leveren moeten zich meer inspannen om moeten meer doen om dienen zich te blijven inspannen om
further efforts will be made
verdere inspanningen zullen worden geleverd zullen meer inspanningen worden geleverd

Word by word translation


further
- verder nadere nog voorts nieuwe
efforts
- inspanningen streven pogingen inzet werk
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More