GUARANTEED BY IN DUTCH

Translation of Guaranteed By in Dutch

S Synonyms

Results: 405, Time: 0.2736

gegarandeerd door (124) gewaarborgd door (103) verzekerd door (12) gewaarborgd worden door (3) onder borgstelling van (3)

Examples of using Guaranteed By in a sentence and their translations

And this is guaranteed by the international law.
En dit is gegarandeerd door het internationaal recht.
Its independence was guaranteed by providing the authority with its own source of income.
Haar onafhankelijkheid werd gewaarborgd door te zorgen voor een eigen bron van inkomsten.
Guaranteed by your arrival.
Gegarandeerd door jouw aankomst.
The rates of promotion by grade are guaranteed by the staff regulations collective guarantee.
De bevorderingspercentages per rang worden gewaarborgd door het statuut collectieve garantie.

Compliance with this regulation shall be guaranteed by effective, proportionate and deterrent sanctions.
De naleving van deze verordening wordt verzekerd door doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties.
Guaranteed by the enchantress club.
Gegarandeerd door de tovenaressen club.
The priviledge of working with techology is guaranteed by our families.
Het voorrecht om met technologie te werken is verzekerd door onze families.
This shall be guaranteed by ensuring that they.
Dit moet worden gewaarborgd door ervoor te zorgen dat zij.
Loans guaranteed by member states.
Kredieten gegarandeerd door de lidstaten.
Loans granted to, or guaranteed by, coun­tries benefiting from this partnership.
Kredieten aan of gegarandeerd door de begunstigde landen van dit partnerschap.
But the peace process is not guaranteed by external subventions.
Het vredesproces wordt echter niet gewaarborgd door externe subsidies.
Loans granted to, or guaranteed by public institutions of member states.
Kredieten aan of gegarandeerd door overheidsinstellingen van lidstaten.
My safety is being guaranteed by these men.
Mijn veiligheid wordt gegarandeerd door deze mannen.
The existence of this measure is guaranteed by the hahn-kolmogorov theorem.
Het bestaan van deze maat wordt gegarandeerd door de stelling van hahn-kolmogorov.
The people of kashmir are demanding their rights guaranteed by the U. n.
De bevolking van kashmir eist hun mensenrechten zoals gegarandeerd door de V.N.
But the right to freedom of expression is guaranteed by the earth constitution.
Maar het recht op vrije meningsuiting is gegarandeerd door de grondwet van aarde.
This right of victims to compensation is guaranteed by community law.
Dit recht op compensatie voor slachtoffers wordt gegarandeerd door het gemeenschapsrecht.
Guaranteed by who?
Gegarandeerd, door wie?
The loan is usually guaranteed by the central government.
De lening wordt doorgaans gegarandeerd door de centrale overheid.
This flexibility is guaranteed by the broad wording of"supporting evidence.
Voor die flexibiliteit kan worden gezorgd door de term" bewijsstukken" ruim uit te leggen.
Capital operations guaranteed by the general budget at 31 december 1990.
Leningen met garantie van de algemene begroting van de gemeenschappen per 31 december 1990.
Effective prosecution can only be guaranteed by the authorities on the spot.
Alleen de plaatselijke autoriteiten kunnen borg staan voor een doeltreffende strafvervolging.
Local selfgovernment is guaranteed by art. 9 of the slovene constitution.
Lokaal zelfbestuur is vastgelegd in artikel 9 van de sloveense grondwet.
Insured persons, guaranteed by the underwriter.
De verzekerde onder waarborg van de verzekeraar.
Strong and stable currency guaranteed by the independent central european bank.
Een sterke en stabiele munt die wordt gegarandeerd door de onafhankelijke europese centrale bank.
Their permanent status is guaranteed by the constitution.
Hun permanente status wordt gewaarborgd in de grondwet.
Respect for minorities' rights is guaranteed by the romanian constitution.
De eerbiediging van de rechten van minderheden is gewaarborgd met de roemeense grondwet.
This should be guaranteed by law.
Dit moet wettelijk worden gegarandeerd.
This would be guaranteed by the establishment of a sound legal basis for all serious cross-border health threats.
Dit zal worden gegarandeerd door een solide rechtsgrondslag voor alle ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Results: 405, Time: 0.2736

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More