HALLUCINATION IN DUTCH

Translation of Hallucination in Dutch

S Synonyms

Results: 406, Time: 0.052

hallucinatie (168) hallucineren (1) hallucinaties (63)

Examples of using Hallucination in a sentence and their translations

This stuff is no hallucination,-I will tell you that.
Dit spul is geen hallucinatie, zal ik je vertellen dat.
Hallucination, delusion.
Hallucinaties, waanideeën.
You're trying to cure your hallucination of a delusion.
U probeert uw hallucinatie van een waan te genezen.
Hallucination, disorientation.
Hallucinatie, des-oriëntatie.

Hallucination, mental disorders.
Hallucinaties, psychische stoornissen.
Clearly, I'm not a hallucination.
Overduidelijk, ben ik geen hallucinatie.
Abnormal dreams, hallucination, hallucination visual, insomnia.
Abnormale dromen, hallucinaties, visuele hallucinatie, slapeloosheid.
Insomnia, hallucination, confusion.
Slapeloosheid, hallucinaties, verwardheid.
Maybe it wasn't a hallucination.
Misschien was het geen hallucinatie.
Hallucination and memory impairment.
Hallucinaties en geheugenstoornis.
Leprosy can cause necrosis and hallucination.
Melaatsheid kan afsterving veroorzaken en hallucinatie.
She's my hallucination.
Zij is mijn hallucinatie.
Hallucination, panic attack, restlessness.
Hallucinaties, paniekaanvallen, rusteloosheid.
I'm having a hallucination caused by stress.
Ik heb hallucinaties veroorzaakt door stress.
He was not a hallucination.
Hij was geen hallucinatie.
Not a hallucination, nor my subconscious.
Geen hallucinaties noch mijn onderbewustzijn.
It wasn't a hallucination.
Het was geen hallucinatie.
I think hallucination is one of the side-effects ofteamocil.
Ik denk dat hallucinaties een bijwerking is van teamocil.
This, was no hallucination.
Dit was geen hallucinatie.
Mood swings, depression, hallucination and memory loss.
Humeurschommelingen, depressie, hallucinatie en geheugenverlies.
In my opinion, elwood P. dowd is suffering from a hallucination.
Volgens mij lijdt mr. dowd aan hallucinaties.
I told you it wasn't a hallucination.
Ik zei je dat het geen hallucinatie was.
Itchy skin(pruritus) seeing or hearing things that are not there hallucination.
Jeukende huid( pruritus) dingen zien of horen die er niet zijn hallucinaties.
Eventually your brain will cease to be able to distinguish between reality and hallucination.
Uiteindelijk ziet je brein geen verschil tussen werkelijkheid en hallucinaties.
It was a hallucination.
Dat is hallucinatie.
Lacey didn't get upset because she was having some kind of psychotic hallucination.
Lacey werd niet boos omdat ze een soort psychotische hallucinatie had.
They're not hallucination.
Het zijn geen hallucinaties.
That hallucination.
Die hallucinatie.
That's called a hallucination.
Dat noemen ze hallucinaties.
Uncommon: anxiety, insomnia, confusional state, hallucination.
Soms: angst, slapeloosheid, verwardheid, hallucinaties.

Results: 406, Time: 0.052

See also


my hallucination
mijn hallucinatie
hypnagogic hallucination
een hypnagogie hallucinatie verstijving , sluimertoestand , hallucinatie
same hallucination
dezelfde hallucinatie
shared hallucination
gedeelde haiiucinatie gedeelde hallucinatie
weird hallucination
een vreemde hallucinatie een rare hallucinatie
confusion or hallucination
verwardheid of hallucinaties
was no hallucination
was geen hallucinatie
kind of hallucination
soort van zinsbegoocheling een vorm van hallucinatie soort hallucinaties
hallucination or not
hallucinatie of niet
it was a hallucination
het een hallucinatie was
you're not a hallucination
je bent geen hallucinatie jullie zijn geen hallucinatie
it was just a hallucination
het was gewoon een hallucinatie

S Synonyms of "hallucination"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More