HE SPOKE IN DUTCH

Translation of He Spoke in Dutch

S Synonyms

Results: 396, Time: 0.1429

Examples of using He Spoke in a sentence and their translations

He spoke to you.
Hij sprak tegen je.
He spoke to tavra.
Hij sprak met tavra.
He spoke his name!
Hij heeft z'n naam genoemd.
He spoke to the track.
Hij zei tegen het spoor.

He spoke with feeling about the fleeting nature oflife.
Hij sprak met gevoel over de vergankelijkheid van het leven.
He spoke it to you many times.
Hij heeft het vaak tegen je gezegd.
He spoke of the pagans need for the fresh blood sacrifice.
Hij zei dat de badieten een nieuw bloedoffer zochten.
He spoke mainly in russian.
Hij sprak vooral in het russisch.
He spoke about the women he would killed.
Hij praatte over de vrouwen die hij vermoord had.
He spoke the holy word.
Hij heeft het heilige woord gesproken.
He spoke to me, i took his flute.
Hij praatte tegen me, ik heb zijn fluit gejat.
He spoke not a word, but went straight to his work.
Hij sprak geen woord, maar ging rechtstreeks naar zijn werk.
He spoke all the old words.
Hij zei de oude woorden.
He spoke of your friendship.
Hij had het overjullie vriendschap.
He spoke to hildegunn.
Hij heeft hildegunn gesproken.
Well, he spoke a lot.
Hij zei veel.
He spoke nice and soft.
Hij praatte leuk en zacht.
He spoke against god. but he still believes.
Hij heeft god ontkend, maar hij is nog steeds 'n gelovige.
Three? he spoke. That's a good sign.
Hij spreekt, dat is een, goed teken.
He spoke out quite boldly against the new regime.
Hij had zich krachtig uitgesproken tegen 't nieuwe regime.
He spoke highly of you.
Hij sprak zeer lovend over jou.
He spoke of a ball?
Had hij 't over een bal?
He spoke about you.
Hij had het over je.
He spoke to the police, and they want to talk to you.
Hij heeft met de politie gepraat en ze willen met jou praten.
He spoke with an english accent.
Hij praatte met een engels accent.
He spoke about things off the record, appropriately for a sitting justice.
Ja, hij zei dingen niet officieel zoals dat hoort voor een zittend rechter.
And he spoke to me.
En hij sprak met mij.
Santa didn't say he spoke.
Santa zei niet dat hij spreekt.
Well, at ieast he spoke.
Nou, hij zei tenminste wat.
He spoke to my daughter.
Hij sprak met mijn dochter.

Results: 396, Time: 0.1429

See also


he spoke of
hij sprak van
where he spoke
waar hij sprak waarin hij sprak waar hij zich uitsprak
what he spoke
waar hij over sprak wat hij zei
he spoke to you
sprak hij tegen je
he spoke to us
hij sprak tot ons hij praatte met ons hij sprak met ons
he spoke to them
hij sprak ze hij sprak met hen hij heeft ze gesproken
he spoke about you
hij had het over je hij praatte over je
he spoke perfect english
hij sprak perfect engels hij sprak prima engels
he spoke of you
hij sprak over je hij heeft over jou gehad
when he spoke to you
toen hij met je sprak toen hij met u praatte als hij met iemand sprak toen hij tegen jou sprak
he spoke highly of you
hij sprak zeer lovend over jou hij had bewondering voor u
then he spoke to me
en hij sprak tot mij toen sprak hij tegen mij
he spoke with an accent
hij met een accent sprak had hij een accent

Word by word translation


spoke
- sprak heb praatte het woord zei
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More