HORMONAL IN DUTCH

Translation of Hormonal in Dutch

S Synonyms

Results: 396, Time: 0.0379

Examples of using Hormonal in a sentence and their translations

EXJADE may decrease the efficacy of hormonal contraceptives see section 4.5.
EXJADE kan de werkzaamheid van hormonale anticonceptiva verminderen zie rubriek 4.5.
Not the hormonal telegram.
Niet de hormonen telegram.
Or hormonal re-balancing procedures.
Of hormonale herbalanceringprocedures.
It's hormonal.
De hormonen spelen op.

Hormonal contraceptives e. g. the pill or contraceptive implant.
Hormonale anticonceptiva bv. de pil of een implanteerbaar anticonceptiemiddel.
A little hormonal maybe, but you're not crazy.
Misschien wat hormonaal, maar zeker niet gek.
A little hormonal maybe, but you're not crazy.
Een klein beetje hormonaal misschien, maar je bent niet gek.
This morning was... hormonal.
Vanmorgen waren het de hormonen.
Prior hormonal therapy for the treatment of metastatic disease was allowed.
Voorafgaande hormonale therapie voor de behandeling van gemetastaseerde ziekte is toegestaan.
She's hormonal.
Het zijn de hormonen.
Chronic insomnia. i think it's hormonal.
Chronische insomnie. hormonaal, denk ik.
Hormonal changes?
Hormonale veranderingen?
Combined hormonal contraceptives(CHCs) should not be used in the following conditions.
Gecombineerde hormonale contraceptiva( chc's) mogen in de volgende situaties niet worden gebruikt.
I'm really hormonal and emotional and you have gotta stop criticizing me.
Ik ben heel hormonaal en emotioneel en je kritiek moet stoppen.
You know, it's hormonal. It's biological.
Het is hormonaal, biologisch.
Bridion can affect hormonal contraceptives.
Bridion kan invloed hebben op hormonale anticonceptiva.
No, it's hormonal. It's all right, thank you.
Nee, 't is hormonaal. 't is niets, dank u.
Exalief may decrease the effectiveness of hormonal contraceptives.
Exalief kan de werkzaamheid van hormonale anticonceptiva verminderen.
Maybe it's some sort of-- hormonal imbalance.
Misschien is het een soort van-- hormonale onbalans.
If you have not used a hormonal contraceptive during your previous cycle.
Als u geen hormonaal anticonceptiemiddel hebt gebruikt tijdens uw vorige cyclus.
Pitolisant may reduce the effectiveness of hormonal contraceptives.
Pitolisant kan de doeltreffendheid van hormonale anticonceptie verminderen.
And it is hormonal upset.
En hij is hormonaal van slag.
Pitolisant/metabolites may reduce the effectiveness of hormonal contraceptives.
Pitolisant/metabolieten kunnen de doeltreffendheid van hormonale anticonceptie verminderen.
You're hormonal.
Je bent hormonaal.
Nothing, it must be hormonal.
Niets. het is vast hormonaal.
Probably just hormonal euphoria.
Waarschijnlijk gewoon hormonale euforie.
My mood swings may not be hormonal.
Het kan zijn, dat mijn stemmingswisselen niet hormonaal zijn.
The potential for interactions of nintedanib with hormonal contraceptives was not explored.
De kans op interacties van nintedanib met hormonale anticonceptiva werd niet onderzocht.
Certain endocrine and liver function tests and blood components may be affected by hormonal contraceptives.
Bepaalde endocriene en leverfunctietests en bloedcomponenten kunnen worden beïnvloed door hormonale anticonceptiva.
When there has been no hormonal contraceptive use in the preceding cycle.
Wanneer er gedurende de vorige cyclus geen hormonaal anticonceptivum is gebruikt.

Results: 396, Time: 0.0379

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

S Synonyms of "hormonal"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More